Referater

 

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Katedralskoles Venner den 2. november 2021

Deltagere: Lone Eibye Mikkelsen, Dan Enok Sørensen, Arne Frier, Henrik Gjørup og Trine Klinge

Afbud fra: Elisabeth Jepsen, Søren Korshøj Laursen og Anne Kjær Hansen

 

 1. Valg af referent

Trine blev valgt som referent

 

 1. Bestyrelsens arbejde og årshjul v. LE. Bilag

Lone fortalte om foreningens historie og formål, bestyrelsens arbejde samt årshjul.

 

 1. Konstituering af bestyrelsen

Trine Klinge blev enstemmigt valgt som formand

Lone Eibye Mikkelsen blev enstemmigt valgt som næstformand

 

 1. Siden sidst på skolen

Skoleåret er kommet godt i gang. 1. g har afsluttet grundforløbet og er startet på valgte studieretninger.

De elev-drevne traditioner har overlevet den lange periode med nedlukning og virtuel undervisning, og er med glæde blevet genoptaget af eleverne. Bl.a. er eleverne pt. i fuld gang med opsætning af årets musical. Skolen har deltaget i og er blevet præmieret i konkurrencen om Årets Røde Kors gymnasium.

 

 1. Økonomi

Foreningens drift og budget blev fremlagt af Lone. Det forventes fortsat, at driften delvis afdækkes ved at tære på formuen

 

 1. Indkomne ansøgninger

Ingen indkomne ansøgninger.

 

 1. Ideer til Arosia

Indlæg til Arosia 2022 blev drøftet. Flere forslag er under overvejelse.

 

 1. Næste møde

Mandag den 31/1-2022 kl. 16:30.

   

       9. Evt. 

Intet.

 

Trine Klinge, dirigent

 

 

 

Referat af generalforsamling i Aarhus Katedralskoles Venneforening d. 6.10.21

Tilstede: Fra bestyrelsen deltog Christina Troelsen, Trine Klinge, Elisabeth Jepsen, Søren Korshøj Laursen, Lone Eibye Mikkelsen og Dan Enok Jørgensen. Desuden deltog dirigenten og to øvrige medlemmer i generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent

Bjarne Falck Olesen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

 1. Formandens beretning

Christina Troelsen aflagde følgende beretning:

”Det er nok ikke forkert at sige, at de to forgangne år har været den mest usædvanlige periode i Venneforeningens mangeårige historie. Pga. Corona-pandemien har skolen været lukket ned og eleverne sendt hjem i lange perioder, og mange af de sædvanlige aktiviteter har været ændret, udskudt eller helt aflyst. Bestyrelsen har bestræbt sig på at gennemføre de normale opgaver så godt vi kunne bl.a. ved at holde virtuelle bestyrelsesmøder, og det er trods udfordringer lykkedes at komme i mål med endnu et bestyrelsesår.

Foreningens primære formål er at støtte skolens nuværende elever økonomisk gennem legater, præmier og støtte til kulturelle aktiviteter. Da flere aktiviteter har været sat på vågeblus det forgangne år, har det ikke været muligt at uddele helt så mange midler, som vi gerne ville, men det betyder på den anden side at den økonomiske reserve kan strække lidt længere. Medlemstallet og dermed indtægtsgrundlaget er desværre støt faldende, men ikke mere end vi har budgetteret med. Der er stadig udsigt til, at aktiviteterne kan fortsætte adskillige år endnu, så længe der er nogen der vil lægge lidt arbejde i det som medlemmer af bestyrelsen, og det ser det heldigvis ud til at der stadig er opbakning til. Tak til jer nuværende medlemmer, og samtidig en opfordring til andre, som kunne have lyst til at give en hånd med – vi kan godt bruge flere i bestyrelsen!

Med Venneforeningens årligt tilbagevendende aktiviteter støtter vi op om skolens værdier om at fremme et kreativt miljø på skolen og skabe åbenhed og udadvendthed mod verden.

I begyndelsen af året uddeler bestyrelsen normalt Kulturlegatet, som er en støtte til ekstraordinære aktiviteter på 2. g’ernes studieture, mod at eleverne til gengæld bidrager med rejsebeskrivelser til Arosia. Det blev desværre ikke aktuelt i foråret 2021, da studieturene ikke kunne gennemføres pga. Corona-nedlukningen, men blev flyttet til dette efterår, hvor vi modtog og imødekom én ansøgning til Kulturlegatet.

Den kreative konkurrence i tekst og billeder kunne heldigvis godt gennemføres, og Anne og Søren påtog sig som vanligt opgaven. Årets konkurrence fik meget passende emnet ”CORONA”. Der indkom mange gode bidrag – 8 tekster og 7 billeder – som med stor inderlighed viste, hvor meget nedlukningen påvirkede elevernes trivsel og sociale liv, men også at der under alt det svære stadig fandtes livsglæde og håb, og en vigtig læring om ikke at tage alting for givet. Tak til eleverne for dette fine indblik i deres liv. Bestyrelsen udvalgte vinderne af 1., 2. og 3.-pladsen i begge konkurrencer, de blev offentliggjort og præmieret i forbindelsen med dimissionen, og deres bidrag er trykt i Arosia.

Efter to usædvanlige skoleår kan vi nu forhåbentlig se frem til mere normal skoledrift, og dermed også flere af de aktiviteter, som Venneforeningen har til formål at støtte, til glæde for skolens elever.

Jeg vil hermed sige tak til bestyrelsen for indsatsen i det forgangne år og for samarbejdet. Tak til Lone og til skolen for at tage sig af det praktiske og økonomien. Tak for opsætning af Arosia til Peter Kennebo, Anna Louise Christensen og Thue Thesbjerg, som har udarbejdet endnu et smukt blad. Og sidst, men ikke mindst, tak til Bjarne Falch for endnu en gang at have påtaget sig rollen som dirigent ved dette års generalforsamling.”

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning.

 1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

Lone Eibye Mikkelsen fremlagde det reviderede regnskab, der er optrykt i Arosia. På grund af Corona-tiden har der været færre omkostninger, da Kulturlegatet ikke er uddelt fordi skolen ikke afviklede studierejser. Årets resultat er derfor blevet et overskud, selvom der var budgetteret med et underskud.

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 200 i 2021. Generalforsamlingen vedtog forslaget.

 1. indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Christina Troelsen, Trine Klinge, Elisabeth Jepsen og Jacob Østergaard var på valg. Christina Troelsen og Jacob Østergaard ønskede ikke at genopstille. Elisabeth Jepsen, Trine Klinge, Henrik Gjørup og Arne Frier stillede op og blev valgt til bestyrelsen ved fredsvalg.

 1. Valg af revisor

Den nuværende revisor, revisionsfirmaet Peter Mohr, blev genvalgt.

Der var ingen bemærkninger under eventuelt. Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

Lone Eibye Mikkelsen takkede Bjarne Falch Olesen for igen i år at stille op som dirigent og for det store arbejde, han udfører med at passe skolens mindebibliotek. Det er af stor værdi for skolen, at dette arbejde udføres. Hun takkede ligeledes den Christina Troelsen for årene i bestyrelsen heraf de sidste år som formand. Samarbejdet har været værdifuldt og en stor fornøjelse.

Referent: Lone Eibye Mikkelsen

 

 

Referat af møde 31. august 2021 i Aarhus Katedralskoles Venner

Deltagere: Trine Klinge, Elisabeth Jepsen, Lone Eibye Mikkelsen, Dan Enok Sørensen og Christina Troelsen.

Afbud: Jacob Østergaard, Anne Kjær Hansen, Søren Korshøj Laursen

 

 1. Valg af referent
  Christina tog referat.

 

 1. Siden sidst på skolen
  Opstarten efter sommerferien er gået rigtig godt, det er en stor lettelse af være fri af de fleste coronarestriktioner og vende tilbage til normal skoledrift. Der har kun været enkelte tilfælde af coronasmitte på skolen. Eleverne er glade for at være til stede på skolen, også de nye 1.g’ere, og der er stort engagement i div. udvalg og aktiviteter – man mærker, at eleverne har været i underskud for socialt samvær.

 

 1. Økonomi
  Der er uddelt legatmidler i forbindelse med dimissionen. Medlemstallet er faldet til 284. Arosia er udsendt til medlemmerne i uge 33.

 

 1. Tak for legaterne – tilbagemeldinger fra modtagerne
  De elever der har modtaget et legat eller en præmie i den kreative konkurrencen er blevet opfordret til at skrive en kort takkemail til foreningen. Det er der indkommet nogle rigtig fine svar på, som efter planen skal sendes ud til foreningens medlemmer pr. mail. Trine skriver et udkast til en mail.

 

 1. Planlægning af generalforsamlingen 6.10.21 kl. 19.00                                                            Dagsorden for generalforsamlingen er trykt i Arosia. Bjarne Falch Olesen bliver spurgt, om han vil være dirigent igen i år. Skolen bestiller kaffe/te og kage. Jacob, Trine, Elisabeth og Christina er på valg.

 

 1. Indkomne ansøgninger
  Der var indkommet en ansøgning om støtte til en studietursaktivitet for en 3.g-klasse her i efteråret. Ansøgningen blev imødekommet.

 

 1. Næste møde
  Næste ordinære bestyrelsesmøde vil blive aftalt efter generalforsamlingen.

 

 1. Evt.
  Intet.