Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2021 kl. 16.00-18.00

 

Tilstede: Henning Kærsgaard, Lone Eibye Mikkelsen, Maiken Baltzer Løsmar, Jens Hansen, Claus Grambo Larsen, Marc Perera Christensen, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen, Sølve Frida Hofmann Gasser, Laura Staberg Larsen, Britta Meyer Larsen (referent)

Afbud: Nete Bechmann, Kristian Thorn

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Oplæg om to fag på skolen: Musik v. faggruppeleder, lektor Charlotte Nyrup Thornqvist og Billedkunst v. faggruppeleder, lektor Mette Wilkens

De to faggruppeledere gav bestyrelsen en præsentation af arbejdet i de to fag og fagenes karakteristika. Herunder fagenes eksterne samarbejdspartnere, som bla rummer en omfattende og række af lokale kulturinstitutioner. Begge fag har desuden bredspektrede frivillige tilbud og mange elevstyrede aktiviteter.

3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

4. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

5. Siden sidst på skolen

LE orienterede:

- Julebazaren der i 80 år har været afviklet på skolen i starten af december, lykkes det at afvikle i en COVID tilpasset form hvor klasserne havde en hyggelig juleeftermiddag.

- Pt er vi i fuld gang med virtuel undervisning igen. Der er træthed at spore blandt både lærere og elever. Men alle gør hvad de kan og går til opgaven med oprejst pande. I klasserne er igangsat forskellige aktiviteter der skal fremme den sociale trivsel. I alle klasser afvikles pr uge klassens time med aktiviteter med fokus på trivsel. I frikvarterne er udvalgene i gang med pop-up events. Lektiecafe afvikles virtuelt. For særlig sårbare elever er der kontakt med studievejledere og disse elever har efter behov lov at komme på skolen. Men vi må konstatere at en skolehverdag fungerer bedst når vi er sammen fysisk.

- Ang. sommerens eksamener og prøver, så behandles sagen nu i ministeriet, hvor der arbejdes på at indhente viden der kan kvalificere beslutningen om hvilke ændringer der eventuel skal ske.

- Årets orienteringsmøder blev afviklet virtuelt med positive tilbagemeldinger. Livestreamingen fra aftenen samt små fil produceret om studieretninger, talent og vejledning, ligger tilgængeligt på hjemmesiden. Interesserede kommende elever kan desuden booke virtuelle rundvisninger med studievejleder og elever.

6. Orientering om processen med elevfordeling og kapacitetsfastsættelse v. rektor

Regionens indstilling til kapacitetsfastsættelse ligger pt hos ministeren til afgørelse. Den samlede indstilling består i at Aarhus gymnasiernes klasseantal nedsættes med én klasse (10 klasser til Aarhus Katedralskole) og at STX-tilbuddet på Aarhus Tech Dollerupvej lukkes.

Ang. elevfordeling og KUO. Regionens forretningsråd indstiller til regionsrådet, at KUO fordelingsmodellen fra 2020 gentages i år. Et flertal i fordelingsudvalget havde dog indstillet en anden model. Dette behandles i regionsrådet d 27.1.

7. Revideret forslag til budget 2021 efter endelig vedtagelse af finansloven. Beslutningspunkt. Bilag 1.

LE orienterede kort om bilaget, og bestyrelsen vedtog forslaget til budget 2021.

8. Lånefornyelse pr. 1.4.21 ifølge skolens finansielle strategi. Beslutningspunkt. Bilag 2.

LE orienterede kort om bilaget. Bestyrelsen godkendte herefter den foreslåede lånefornyelse.

9. Indbetaling af de indefrosne feriepenge. Beslutningspunkt. Bilag 3.

Bestyrelsen vedtog, at skolen indbetaler alle de indefrosne feriepenge pr. 1.9.21.

10. Benchmark 2019. Orienteringspunkt, Bilag 4.

LE orienterede om bilaget og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Årsrapport om persondatasikkerhed fra skolens databeskyttelsesrådgiver. Bilag 5.

BL orienterer om årsrapporten og skolens arbejde med GDPR, der går planmæssigt.

12. Næste møde afholdes d. 7.4.21. kl. 16.15 – 18.15 (Årsrapport – revisor deltager i mødet)

13. Evt.

Tiltrådt af rektor