Information om COVID-19 pr. 12.06.21

Kære elever

Nedenstående de retningslinjer Aarhus Katedralskole har sat i værk som respons på den nuværende COVID 19 situation og opdateret med retningslinjer gældende fra og med d 14.3. 

Udgangspunktet for retningslinjerne er seneste udgave af Sundhedsstyrelsens ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser” (3.udgave 17.9.20 med supplerede retningslinjer) samt nyeste udgave af udsendte retningslinjer fra BUVM ”Gældende retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser på BUVMs område ifm forebyggelse af smittespredning af COVID-19” (10.3.2021) 

Retningslinjerne opdateres løbende. 

Opdateret senest 12.06.2021 

Gældende for alle på skolen: 

Alle skal følge hovedreglerne for at forebygge udbredelse af COVID-19:  

 • Krav om test – se nedenstående retningslinjer. 
 • Vaske/afspritte hænder  
 • Blive hjemme, hvis man har symptomer på smitsom sygdom   
 • (krav om mundbind ophævet pr 14.6.) 

HUSK: at orientere kontoret hvis man er smittet med COVID-19: Ann Andersen mobil 20101019 eller mail nn@akat.dk 

Retningslinjer for Testning - elever 

Med baggrund i bekendtgørelsen om genåbning og restriktioner, se https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/294, er det et krav, at alle elever (og medarbejdere) skal testes for at kunne få adgang til skolen.   

På skolen tilbydes 2 gange ugentligt selvtest. Tidspunkt fremgår af Ludus. Der er mødepligt. Ved fravær skal du lade dig teste et andet sted, og derefter fremvise negativt svar når du møder på skolen igen.  

Man skal altid lade dig teste så man til enhver tid vil kunne fremvise et negativt testsvar der er max 72 timer gammelt. Dog højst 2 test i ugen jævnt fordelt over de seneste 7 dage (for eksempel mandag + torsdag eller tirsdag + fredag). Af testen skal fremgå navn, tidspunkt for test samt resultat.  

På skolen skal vi tjekke det negative testsvar hvis man er testet et andet sted. Dette sker i skolens selvtestcenter. 

Alle, der af fysiske eller medicinske årsager ikke kan testes, eller som har været smittet med Covid-19 for mindst 14 dage siden og højst 180 dage siden, kan fritages for ovenstående. Det samme gælder, hvis man kan fremvise dokumentation for første vaccinationsstik mod Covid-19 (delvist vaccineret). Et vaccinationsforløb mod Covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Status immune er kun gældende i 14 til 180 dage efter positiv PCR test (dvs ikke efter en positiv antigentest).

For at kunne fritages af medicinske årsager, skal man aflevere en lægeerklæring. Man kan få en skabelon til dette på kontoret, som skal have den udfyldt tilbage. Skolen betaler lægeerklæringen. Hvis man tidligere har haft COVID-19 skal man kunne fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt. 

Vi er alle afhængige af, at vi sammen lever op til de testkrav og sundhedsrestriktioner, som er forbundet med genåbningen. Hvis en elev ikke kan vise et negativt resultat fra testen, og når dette ikke skyldes, at eleven er fritaget for at lade sig teste, så noteres eleven fraværende. Elever må altså ikke møde på skolen, hvis de ikke har en negativ test, der maksimalt er 72 timer gammel, og modtager ikke virtuel undervisning i stedet. 

 

Kommer man ind på skolen eller skolens område uden den nødvendige test, vil det være et brud på gældende regler. 

 

Ved positivt testresultat i skolens testcenter, orienteres den pågældende personligt og anvises fra kontoret om proceduren herefter.  

 

Der er udsendt særlige regler for testning til alle ansatte. 

 

Hverdagen og undervisningen 

Forholdsregler i frikvarterer  

 • Alle skal bære mundbind når de færdes i fællesarealerne 
 • Man skal ved færdsel på skolen holde 1 meters afstand til alle (gælder ikke elever fra samme klasse) 
 • Eleverne må kun opholde sig sammen med deres klasse i pauserne, og i bestemte område af skolegården (skolegården knyttet til blokken hvor undervisningen foregår i den efterfølgende blok) 
 • Mylder skal undgås (pauser forskydes, og der vil være opsyn) 

Forholdsregler i undervisningen 

Alle hold undervises i ét lokale, men med indskærpelse af nedenstående forholdsregler 

 • Alle skal spritte hænder inden de går ind i et lokale, samt når et lokale forlades. Der er opsat spritdispensere på hele skolens område. Derudover opfordres alle til at medbringe egen spritflaske. 
 • Der undervises ikke fysisk på valghold 
 • Ved tavleundervisning skal der være op til 2 m’s afstand mellem lærere og elever 
 • Ved sang skal der være 2 m’s afstand mellem de syngende 
 • Alle lokaler udluftes 5 minutter i alle frikvarterer 

Ved laboratorieforsøg 

 • Briller og andet udstyr sprittes af efter og før brug  
 • Elevers færden i laboratoriet begrænses mest muligt – for eksempel opstiller læreren øvelsesudstyr   
 • Ekstra opmærksomhed på vask af kitler, for eksempel kitler hvor der hostes i ærmet skal straks til vask 
 • Elever på A/B kemi- og biotek hold der ønsker at benytte egne kitler, sørger selv for indkøb af kitler 

For personale 

 • Personalemøder med styringsmæssigt formål (SU, PR, lærerforsamlingsmøder mm) kan afvikles fysisk. Øvrige møder kan planlægges til fysiske møder efter aftale med LE eller BL hvis der er specifikt formål med fysisk afvikling. Der skal sikres 1 m’s afstand mellem deltagerne i mødet.
 • Der holdes 1 meters afstand mellem personalet 

 

Forholdsregler ved sygdom og smitterisiko 

Ved sygdom:  

 • Hvis man bliver sygemeldt med COVID-19 skal dette meddeles til skolens ledelse 
 • Har man COVID-19 symptomer skal man blive hjemme, og man skal lade sig teste   
 • Hvis man er testet positiv med COVID-19, må man tidligst vende tilbage til skolen 2 uger efter, man blev testet positiv og er symptomfri (da man først her kan blive undtaget krav om test)   
 • Alt andet sygefravær registres som vanligt   

 

Hvem er nær kontakt (Ref. Styrelsen for patientsikkerhed): 

Skærpede regler: 

 • Man er nær kontakt hvis en elev fra samme klasse er testet positiv ved PCR test (positivt svar ved selvtest på skolen skal verificeres ved en PCR test, og først da bliver klassen betragtet som nær kontakt)  
 • Man er nær kontakt, hvis man har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en, der har fået påvist ny coronavirus. Gælder ved: 
  • Samtale 
  • Aktiviteter med sang, høj tale eller råb  
  • Aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse  
  • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning 

 

Derudover gælder stadig: 

 • Man er nær kontakt hvis en person i husstanden er testet positiv 
 • Man er nær kontakt hvis man har haft fysisk kontakt eller direkte kontakt til smittefarlig sekreter fra smittet person 

Hvis man er nær kontakt til en smittet: 

 • Kravet om selvisolation gælder ikke vaccinerede eller tidligere smittede med status immune.
 • Ved konstatering af positivt svar ved antigen selvtest på skolen, skal det positive svar verificeres ved PCR test før der sker hjemsendelse af klassen. Dette gælder ikke ved antigentest udført i et af statens testcentre, her vil positivt testsvar udløse samme nær kontakt konsekvens som ved positivt PCR testsvar.  
 • Når man identificeres som nær kontakt, skal selvisolation ske hurtigst muligt og fastholdes indtil andet negative testsvar. Man skal fortsat have foretaget en test på dag 4 og dag 6 efter, at man var sidst var i nær kontakt med en smittet person.  
  Man skal komme i skole når der foreligger en negativ test efter 6. dags testen. 
 • Nære kontakter til personer, der er konstateret smittet med en virusvariant som for eksempel B.1.1.7, må først ophæve selvisolation ved negativt testsvar på dag 14.  Der skal efter ophævelse af selvisolation være efterfølgende skærpet fokus på efterlevelse af de generelle, smitteforebyggende anbefalinger. De nære kontakter får også foretaget test dag 4 og dag 6 med henblik på at igangsætte kontaktopsporing ved positiv svar på test    

De skærpede retningslinjer for nære kontakter gælder alle personer, som er nære kontakter til en smittet person med COVID-19. 

  

Hjemsendte elever 

 • Elever der er hjemsendte med mistanke om smitte/raske smittede skal deltage i undervisningen hjemmefra som forudsætning for tilstedeværelse i undervisningen (ikke fravær).  
 • Eleven har medansvar for at sikre deltagelse i undervisningen ved at informere sine lærere via Teams.  
 • Læreren tager kontakt til den hjemsendte elev og sikrer eleven modtager undervisning. Undervisningen kan være synkron eller asynkron  

 

Advisering i tilfælde af Corona-udbud 

Alle elever og medarbejdere opfordres til at downloade Sundheds-og ældreministeriets smittestop-app: https.//smittestop.dk 

 

Procedure hvis ledelsen får informationer om elev er smittet med COVID-19: 

 • Den smittede isoleres iht gældende forskrifter og må ikke komme i skole 
 • Der etableres et overblik over, hvem den smittede har været i tæt kontakt med på skolen. Det kan være: stamklasser, valghold, særlige områder med elever/lærere der kan afgrænses, mv 
 • Eventuelt vil elevens klasse, valghold og lærere blive hjemsendt, og skole vil eventuelt kræve en negativ test, før fremmøde kan genoptages. Såfremt læreren ikke er syg, fortsættes undervisningen virtuelt for de elever der ikke er syge 

Afdækningen foretages med udgangspunkt i det konkrete tilfælde, så man kan forholde sig til omfanget af deres kontakt med den smittede. I dialog med dem, der har været i kontakt med patienten, vurderes det, om der skal Corona-testes.  

Efter ophold i udlandet 

Har man som elev eller medarbejder været i udlandet i et af de lande, der i Udenrigsministeriets rejsevejledning er gule, kan man møde i skole umiddelbart efter opholdet.  

Har man som elev eller medarbejder været i et udland der i i Udenrigsministeriets rejsevejledning er orange skal man gå i karantæne. 

Har man opholdt sig i et land, der var gult ved udrejse, men under opholdet skiftede til orange, skal man lade sig teste straks efter hjemkomsten, og blive hjemme til (negativt) svar foreligger.  

Hvis man bliver testet positiv, har symptomer på covid-19, eller har været nær kontakt til en smittet, så er det vigtigt, at man kontakter Ann Andersen hurtigst muligt på mail nn@akat.dk.