Eksamen

1. Praktiske informationer om eksamen

Offentliggørelsen af eksamensplanen:

Del 1: Primo maj offentliggøres datoer for skriftlige eksamensbegivenheder.

Del 2: Medio maj offentliggøres datoer alle eksamensbegivenheder på Ludus kl 14.15. For 1g og 2g også datoer for årsprøver. For 3g er der mundtlig orientering om eksamensplanen i gården kl 13.45 ved rektor.

Præcise datoer ses i Ludus.

Den individuelle eksamensplan ses i Ludus > Eksamen. Eleven skal holde sig orienteret forud for alle eksamener da der kan komme ændringer i for eksempel rækkefølgelisten.

Sygemeldinger:

Sygemeldinger til eksamen skal ske til kontoret så tidligt som muligt på 89123400/akat@akat.dk. Ved sygemelding skal skolen have en lægeerklæring. Denne afleveres på kontoret senest dagen efter. Når der foreligger en lægeerklæring på sygdom, kan eleven komme til en sygeeksamen i faget. Denne placeres enten i eksamensperioden (maj/juni), eller i sygeeksamensterminen (august).

Sygemelding ved skriftlig eksamen: mellem 7.45 og senest kl 8.30 (prøverne starter kl 9.00 med undtagelse af skriftlig musik, der starter 8.00)

Sygemelding til mundtlig eksamen: mellem 7.45 og senest kl 8.00

Undervisningsbeskrivelser:

Undervisningsbeskrivelser til det enkelte hold ses i Ludus. Klassens faglærere er ansvarlige for at undervisningsbeskrivelsen er opdateret senest 14 dage før offentliggørelsen af eksamen. Undervisningsbeskrivelserne er tilgængelige via skoles studieadministrative system Ludus.

Undervisningsbeskrivelserne skal indeholde en præcis beskrivelse af, hvilke digitalt undervisningsmaterialer eleven må benytte under prøven, som kræver netadgang - for eksempel præcise titler på i- bøger og andet materiale, som holdet har benyttet, der ikke kan downloades til elevens computer eller tilgås på lokalt net.

Adgang til undervisningsbeskrivelser fås via skolens Ludus – undervisningsbeskrivelser.

Studie- og ordensregler:

Under eksamen og prøver har eleven pligt til at opføre sig i henhold til skolens studie- og ordensregler.

Der må ikke være aktivitet på gangene i eksamensperioden. Al sammenkomst henlægges venligst til skolegården.

Ansøgning vedr. særlige eksamensforhold:

En skriftlig ansøgning med dokumentation sendes medio januar. Præcis frist fremgår af Teams – skolen – info alle. Ansøgningsskema klik her

Skriftlige prøver:

Skriftlige terminsprøver afholdes i terminsprøve uge februar/marts. Præcist tidspunkt fremgår af Ludus.

Skriftlige eksamener- og årsprøver afholdes i maj/juni

Vigtig info om regler i forbindelse med skriftlig eksamen i nedenstående vejledninger:

- Vejledning og instrukser til skriftlige prøver – findes i studiecentret – eksamen

- Link til bekendtgørelsen om hjælpemidler til eksamen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200084

- Udlevering og aflevering af skriftlige eksamensopgaver sker på Netprøver – med få undtagelser. Link til Netprøver.dk. www.netproever.dk

Mundtlige prøver:

Den præcise individuelle eksamensplan for de mundtlige prøver ses i Ludus. Her ses også tidspunktet og lokalet for prøver. Man er forpligtet til dagligt at orientere sig i Ludus. OBS: der kan komme ændringer til den først udmeldte plan.

Vigtigt at man ankommer i god tid (senest 30 minutter) før tidspunktet for eksamen.

Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefoner til eksamen og denne skal afleveres til læreren eller efterlades uden for lokalet. Man må medbringe egen computer til forberedelsen, men det er ikke tilladt at gå på nettet medmindre det er præciseret i undervisningsbeskrivelsen.

 

2. Eksamen og prøveperioder

Mundtlige og skriftlige eksamener og årsprøver afholdes i maj og juni 1.g (kun juni). Eksamensperioden er typisk fra uge 21 til uge 25. Desuden afholdes der sygeeksamen og -årsprøver i august i det efterfølgende skoleår.

Terminsprøver er interne skriftlige prøver i 2.g og 3.g, som skal forberede eleven på de skriftlige

I 3.g skal der skrives en større skriftlig opgave (SRP) i løbet af to uger inden for perioden fra 1. marts til 15. april. Med udgangspunkt i den større skriftlige opgave (SRP) skal eleverne til en mundtlig eksamen i maj/juni. Det er vigtigt at den skriftlige opgave (SRP) opfylder de formelle krav for at man kan blive indstillet til SRP-eksamen i maj/juni.

 

3. Antal eksamener og udtræk

En studentereksamen består ud over årskarakterer i fagene, af en række eksamener.

Med 4 A-fag skal der være 10 eksamener, hvoraf mundtlig eksamen med udgangspunkt i studieretningsprojektet (SRP) og skriftlig dansk er obligatoriske eksamener.

Med 5 A-fag skal der være 11 eksamener inklusiv mundtlig eksamen med udgangspunkt i SRP og skriftlig dansk.

De resterende eksamener udtrækkes blandt øvrige fag, hvoraf der skal være minimum 3 skriftlige og 3 mundtlige eksamener.

Efter 2.g skal der være afsluttet 3 eksaminer.

I A-niveau fag med skriftlig og mundtlig karakter skal eleven til enten en skriftlig eller mundtlige eksamen. Dansk A har en obligatorisk skriftlig eksamen. Eleven kan komme til både en skriftlig og mundtlig eksamen i det samme A-fag.

Det er undervisningsministeriet (UVM), der fastlægger i hvilke fag den enkelte elev skal aflægge prøve, men det er skolen, der gør eleverne bekendt med i hvilke fag der skal aflægges prøve. Dette sker hvert år ved offentliggørelse af eksamensplanen i maj. Eksamensplanen kan ses i Ludus og justeres løbende i hele eksamensperioden.

Elever på skolen er automatisk tilmeldt eksamener og prøver.

 

4. Termins- og årsprøver

Planen for afholdelse af interne prøver:

Interne prøver i 1g:

 • Dansk-/historieopgaven (skriftlig opgave og mundtlig prøve)
 • Matematik:
  • Matematik B: mundtlig årsprøve i matematik B
  • Matematik A: skriftlig årsprøve
 • Mundtlig årsprøve i fortsætterfag (1-2 prøver så det samlede antal prøver incl eventuel eksamen er 3 prøver)
 • Engelsk A+B: skriftlig årsprøve (4 timer)

Interne prøver i 2g:

 • Terminsprøve i Matematik B, Engelsk B afslutter-hold
 • Skriftlige årsprøver (max 3 prøver):
  • Studieretningsfag på A-niveau
  • Dansk
 • Studieretningsopgaven (skriftlig opgave og mundtligt forsvar)
 • Mundtlig årsprøve i fortsætter fag (1-2 prøver)

Interne prøver i 3g:

 • Terminsprøve i alle fag med skriftlig eksamen

Skriftlige terminsprøver afholdes i terminsprøve uge 10 for 2g og uge 11 for 3g

 

5. Regler vedrørende eksamen

For at kunne indstilles til eksamener og dermed blive student er det et krav, at eleven har fulgt undervisningen. Således er det for eksempel et krav at gennemføre forløbet i 1.g der munder ud i dansk-/historieopgaven (DHO) og studieretningsopgave i 2g (SRO) for at kunne blive indstillet til fremtidige eksamener.

Det er en betingelse for adgang til en eksamen, at de formelle krav til opgaver, projekter mm opfyldt.

Uddrag fra eksamensbekendtgørelsen:

Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde (§9): En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en eksamen på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, skal have mulighed for at aflægge eksamen snarest muligt. I visse tilfælde kan sygeeksamen gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister. Sygeeksaminer til sædvanlig skriftlig eller mundtlig eksamen ligger typisk i august.

Hjælpemidler: Under eksamen er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, medmindre der i reglerne for de enkelte uddannelser er fastsat begrænsninger. Al form for kommunikation med omverdenen er forbudt (undtagen ved forberedelse i et eller flere døgn). Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til lokalt internet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder. Adgang til internettet kan præciseres for læremidler der ikke kan downloades – for eksempel i-bøger med mere. Tilladte links er præciseret i fagets undervisningsbeskrivelse. 

Anvendelse af AI (fx Chat GPT) er ikke tilladt.

Monitorering og tilsyn (§5): Ved skriftlige prøver anvendes monitoreringsprogrammet ExamCookie. Læs mere om programmet her: www.examcookie.dk

Hensigten med at monitorere er at sikre prøven afvikles efter gældende prøveregler og at monitoreringsdata efterfølgende kan anvendes til at af- eller bekræfte mistanke om snyd. 

Afvikling af eksamen (§16): En eksamen er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

Eksamen afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. I en eventuel forberedelsestid er indeholdt tid til udlevering af opgave og materiale. I eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse er indeholdt tid til votering og karakterfastsættelse.

At komme for sent eller udeblive (§17): En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en eksamen, har ikke krav på at aflægge prøven. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis rektor skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i eksamen. Prøvetiden forlænges normalt ikke. Hvis rektor skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge eksamen på et senere tidspunkt.

Særlige prøvevilkår (§19): For elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende specifikke vanskeligheder er det muligt at få forlænget forberedelses- eller eksaminationstid eller få anden ændring af prøvevilkårene, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Dette vurderes i hvert enkelt tilfælde af skolens læsevejleder.

Snyd - at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp (§20+ §7 BEK 1276): En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve, eller får karakteren -03. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til gymnasiet. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, kan gymnasiet bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve eller give karakteren -03. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, kan af institutionen bortvises fra prøven.

Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøve på ny. En sådan prøve afholdes inden for et år, typisk i den efterfølgende termin maj-juni.

Klageprocedure og klagefrister (kap. 10): Eksaminanden (eller ved eksaminander under 18 år: eksaminandens værge) kan indgive en individuel skriftlig klage over en prøve til rektor. Dette skal ske skriftligt og senest 14 dage efter offentliggørelsen af prøvebedømmelsen.

Klagen kan omhandle eksaminations-grundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.

 

6. Karakterer og standpunkt

KARAKTERGIVNING

Standpunktskarakterer for 1g gives i feb/marts. For 2g og 3g gives standpunktskarakterer i november og feb/marts.

Årskarakterer gives ved årets afslutning. For fortsætter fag i juni, og for afsluttende fag medio maj.

I fag med skriftlig prøve og maC, biB, fyB, keB, ngB, frFB og tyFB gives der både en mundtlig og en skriftlig karakter. I alle øvrige fag gives der én karakter.

Ved afslutningen af grundforløbet afholdes prøve i naturvidenskabelige grundforløb og almen sprogforståelse. For hver af de 2 prøver gives én karakter. Karakterne vægter hver med 0.25 i det samlede eksamensbevis.

KRAV TIL STUDENTEREKSAMEN i henhold til stx-bekendtgørelsen

 • For at en elev eller kursist kan bestå en gymnasial eksamen, skal bestå kravet i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse være opfyldt for ”Foreløbigt eksamensresultat”
 • Prøveaflæggelse sker på det højeste niveau, som eleven har faget på
 • En elev, der følger eller vil følge et fag på et højere niveau, kan ikke aflægge prøve i faget på det lavere niveau

EKSAMENSBEVIS

På eksamensbeviset optræder for hvert fag kun karakterer for det højeste niveau, eksaminanden har gennemført.

I prøvekarakterkolonnen anføres kun karakterer opnået ved de aflagte prøver.

Karakterer indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet:

 • Fag på A-niveau tildeles vægten 2
 • Fag på B-niveau tildeles vægten 1,5
 • Fag på C-niveau tildeles vægten 1
 • Studieretningsprojektet tildeles vægten 2
 • Naturvidenskabelig grundforløb karateren tildeles vægten 0,25
 • Almen sprogforståelse tildeles vægten 0,25

For fag, der afsluttes med mere end 1 karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne.

Eksamensresultatet beregnes som det vægtede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset.

På eksamensbeviset anføres ”Foreløbigt eksamensresultat” samt ”Eksamensresultat”. For elever uden ekstra A-niveau er de to tal ens. Men for elever med ekstra A-niveau udgør ”eksamensresultat” værdien af ”foreløbigt eksamensresultat” multipliceret med 1,03.

 

7. Til censorer på Aarhus Katedralskole

Skal du være censor på Aarhus Katedralskole? Så læs mere her.