Referater

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Katedralskoles Venner, onsdag den 29.3.2023

Tilstede: Søren Korshøj Lauren, Trine Klinge, Henrik Gjørup, Anne Kjær Hansen

 1. Referent: Anne
 2. Arosia– indlæg: Rejsebeskrivelserne er i gang med at blive afleveret. Søren sørger for at videreformidle de indkomne bidrag. Intet andet til punktet
 3. Den kreative konkurrence: Vi blev enige om tre vindere i dels tekstkonkurrencen og dels billedkonkurrencen. Navne på vinderne offentliggøres ved dimissionen.
 4. Næste møde: Virtuelt teams-møde onsdag den 14. juni kl. 16.30
 5. Evt. Intet

 

 

 

 

Referat af møde i Aarhus Katedralskolens Venneforening d. 17.1.23

Deltagere: Lone Eibye Mikkelsen, Dan Enok Sørensen, Arne Frier, Henrik Gjørup, Søren Korshøj Laursen og Trine Klinge

Afbud fra: Elisabeth Jepsen og Anne Kjær Hansen

 

 1. Valg af referent

Søren meldte sig

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Ingen kommentarer. Referatet blev godkendt.

 1. Siden sidst på skolen
 • Vi har haft musical på skolen med fem udsolgte forestillinger
 • Det var dejligt igen at kunne afholde julebazar med en rekordstor indtjening.
 • Det var skønt også med den traditionsrige juleafslutning
 • I år havde vi igen to velbesøgte orienteringsmøder
 • I lørdags havde vi gammel-elev-fest, og det er dejligt, at der var så mange besøgende gamle elever.
 1. Økonomi

Lone gennemgik regnskabet med de forventede udgifter og de forventede indtægter. Det ser fornuftigt ud, selvom medlemstallet er faldende.

 1. Ansøgninger til Kulturlegatet (frist 15.1.) v. Søren

Ansøgningerne blev vurderet og behandlet.

 1. Arosia
 • Vi diskuterede mulighederne for mulige indlæg til Arosia.
 • I 2025 ville Olivia Holm Møller være blevet 150 år – kan være et bud på en artikel til den tid
 • Søren foreslog en artikel om Karl Verner
 1. Næste møde

Næste møde afholdes d. 29. marts 2023 kl. 16.30.

 1. Eventuelt

Titlen på årets kreative konkurrence er ”Skævt”. Vi arbejder igen i år med mange forskellige kunstformer (dog kun noget der kan ”hænge på væggen”) og også tekstbidrag. Oplægget kommer snart op på hjemmesiden.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Katedralskoles Venner den 8. november 2022

Deltagere: Lone Eibye Mikkelsen, Anne Kjær Hansen, Arne Frier, Søren Korshøj Laursen, Trine Klinge og Henrik Gjørup

Afbud fra: Dan Enok Sørensen og Elisabeth Jepsen

 

 1. Valg af referent

Henrik blev valgt som referent.

 

 1. Bestyrelsens arbejde

Lone redegjorde kort for bestyrelsens arbejde under henvisning til bestyrelsens "årshjul".

 

 1. Konstituering af bestyrelsen

Trine og Lone blev ved fredsvalg genvalgt som henholdsvis formand og næstformand.

 

 1. Siden sidst på skolen

Lone orienterede om nyt på skolen siden sidst:

Skolen har fået et nyt farverigt vægmaleri i elevkantinen, udført af kunstneren Eske Touborg (student fra skolen i 2015).

Skolen er igen tildelt Det Grønne Flag for arbejdet med bæredygtighed. Flaget blev hejst den 4. november under overværelse af rådmand Christian Budde.

Fire hovedansvarlige elever og mange andre er i fuld gang med at forberede skolens musical "Dans", der opføres den 20.-24. november.

Skolen gennemførte to runder god valgdebat blandt eleverne efter udskrivelsen af folketingsvalget.

På skolen er dannet et nyt, stort klassisk orkester, der samarbejder med bl.a. det tilsvarende orkester på Aalborg Katedralskole.

Plankeværket ud til Skolebakken ved Skolebakken-bygningen skal udskiftes med et smedejernshegn.

 

 1. Økonomi

Lone gennemgik foreningens økonomi siden sidst. Der er en stigning i antallet af elevlån.

 

 1. Indkomne ansøgninger

Søren oplyste, at der p.t. er modtaget to ansøgninger til KulTURlegatet. De behandles sammen med kommende ansøgninger på næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Idéer til Arosia

Idéer blev drøftet. Drøftelserne fortsætter på næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Kreative konkurrencer (tidspunkt og tema)

Anne, Søren og Lone foreslog, at konkurrencerne/fristerne flyttes således, at de løber fra den 13. januar med afleveringsfrist den 3. marts 2023 (før studieturene). Der var tilslutning til forslaget.

Et forslag om et fælles tema for konkurrencerne; ”Skævt” eller lignende, blev vedtaget. Fokus for konkurrencerne blev drøftet.

 

 1. Næste møde

 

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 17. januar 2023 kl. 16.30.

 

 1. Eventuelt

        Intet.

 

Henrik Gjørup, referent

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Katedralskoles Venner den 23. august 2022

Deltagere: Lone Eibye Mikkelsen, Dan Enok Sørensen, Arne Frier, Henrik Gjørup, Søren Korshøj Laursen og Trine Klinge

Afbud fra: Elisabeth Jepsen og Anne Kjær Hansen

 

 1. Valg af referent

Trine blev valgt som referent

 

 1. Siden sidst på skolen

Lone orienterede om skolens aktiviteter siden sidst.

Skoleåret er kommet godt i gang, helt uden restriktioner.

Der er startet 12 1. g klasser. Dermed har skolen 31 klasser i alt.

Der har været udskiftninger i skolens bestyrelse. Michael Svarer er nyvalgt bestyrelsesformand.

 

 1. Økonomi

Foreningen oplever fortsat fald i kontingenter, og det forventes, at der må tæres på formuen ved uddelinger af legater.

 

 1. Planlægning af generalforsamling den 4. oktober 2022 kl. 19.30

Der er indkaldt til generalforsamling den 4. oktober 2022 kl. 19.30 på skolen. Indkaldelsen med dagsorden findes på skolens hjemmeside.

Dan Enok Sørensen, Anne Kjær Hansen og Søren Korshøj Laursen er alle tre på valg. Alle tre genopstiller.

 

 1. Indkomne ansøgninger

Ingen indkomne ansøgninger.

 

 1. Kreativ konkurrence

Tidspunktet for konkurrencens afleveringsfrist i forhold til elevernes årshjul blev drøftet. Bestyrelsen er positiv overfor, at konkurrencen/fristen flyttes.
Anne, Søren og Lone fastsætter et nyt tidspunkt.

 

 1. Næste mødeGeneralforsamling den 4/10-2022 kl. 19.30. Bestyrelsen mødes kl. 18

    8. Evt.

        Intet.

 

Trine Klinge

dirigent

 

 

 

 

Referat af møde i Aarhus Katedralskoles Venneforening d. 16.05.2022

Tilstede var hele bestyrelsen undtagen Elisabeth, som havde afbud.

 1. Søren Korshøj Laursen meldte sig som referent
 2. Siden sidst:
 • Det var sidste skoledag i dag, som forløb fredeligt. Eleverne har haft en god dag med en god revy
 • Sidste uge fik eleverne deres eksamensfag – det var tidligere end ellers pga en udmelding fra UVM.
 • 700 spisende gæster til dronningeballet – Det var en dejlig stemning, og eleverne var glade og dansede lanciers.
 • Forårskoncert for første gang i 3 år. Det hele er nyt for eleverne, da de sidste to år har været coronaramt.
 • Studieture i 2.g. blev afholdt i uge 17. Vi flyttede det for at der ikke skulle være coronaproblemer.
 • Dimission bliver den 24. juni. Næste skoleår ser godt ud med mange ansøgere. Vi kommer til at oprette 12 klasser.
 1. Regnskab og budget:
 • Lone redegjorde for forskellige udgifter. Regnskabet viser et overskud på 4.002kr. Bestyrelsen godkendte årsregnskabet, som Trine nu sender ud til underskrift via Penneo.
 • Bestyrelsen vedtog budgettet for 2022/2023. Budgettet viser et budgetteret underskud på 14.500kr. grundet faldende medlemstal. Bestyrelsen godkendte budgettet.
 1. Arosia og årsskriftet.

Ingen kommentarer. Alt kører som planlagt.

 1. Planlægning af generalforsamling

Generalforsamling kl. 19.30, den 4.oktober, 2022. Bestyrelsen mødes forinden kl. 18.00.

 1. Tekstkonkurrence og kunstkonkurrence

Vi fandt vindere i begge konkurrencer.

 1. Næste møde:

Næste møde 23. august 2022, kl. 16.30.

 1. evt.

Ingen kommentarer

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Katedralskoles Venner den 31. januar 2022, 16.30-17.30

Deltagere (pr. Teams): Trine Klinge, Lone Eibye Mikkelsen, Dan Enok Sørensen, Arne Frier, Søren Korshøj Laursen, Anne Kjær Hansen og Henrik Gjørup.

Afbud fra Elisabeth Jepsen.

 

 1. Valg af referent

Henrik blev valgt som referent.

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet, udsendt den 11. november 2021, godkendt.

 

 1. Siden sidst på skolen

Lone redegjorde for, at corona-restriktionerne jo ophører pr. 1. februar trods mange syge og isolerede. Alle har gjort en stor indsats i perioden med restriktioner; navnlig har den virtuelle undervisning trukket på lærerne og undervisningen. Det er godt at være fysisk på skolen, nu igen med morgensamling og fællestimer. Orienteringsmøderne blev igen i år afholdt virtuelt, men med mulighed for fysisk rundvisning i små grupper efter møderne. Den nye optagelsessituation afventes, men det ligger fast, at der kan optages 11 klasser i skoleåret 2022/2023.

 

 1. Økonomi

Foreningens indtægter pr. 28. januar 2022 kan reelt opgøres til ca. 41.000 kr. og der forventes et overskud på ca. 5.000 kr. Der er plads til at uddele et antal kulturlegater.

 

 1. Ansøgninger til Kulturlegatet (frist 15.1.) v. Søren

Søren redegjorde for, at studieturene er flyttet fra uge 10, hvor de traditionelt ligger, til uge 17 som følge af corona. En klasse skal dog stadig afsted i uge 10 og har derfor allerede ansøgt om legat til studieturen.

Ansøgningsfristen skal derfor også flyttes, og bestyrelsen besluttede at fastsætte ny ansøgningsfrist til den 25. februar. Søren meddeler fristen til lærerne.

Det blev drøftet, hvad bestyrelsen bør lægge vægt på ved bedømmelsen af den foreliggende og de senere indkomne ansøgninger. Det faglige islæt er naturligvis fortsat det væsentligste.

Bestyrelsen besluttede herefter at imødekomme den indkomne ansøgning. med 100 kr. pr. elev. Søren informerer ansøgerne om beslutningen – og også om, at der skal skrives et indlæg til Arosia - og er tovholder på dette.

 

 1. Den kreative konkurrence dette skoleår v. Søren og Anne

Anne og Søren foreslog ”spejling” som tema/emne for konkurrencen. Emnet, der ikke har været brugt før, kan give afsæt til både konkrete og abstrakte værker, såvel tekstlige som billedkunstskabende.

Der var ikke andre forslag og stor opbakning til det foreslåede emne. Information om konkurrencen formidles bl.a. ved fysiske plakater med motiverende tekst og foto samt på sociale medier.

Bestyrelsen fastsatte frist for aflevering af værker til den 22. april 22.

 

 1. Arosia

Forskellige idéer til indlæg/artikler til Arosia 2022 blev drøftet nærmere:

 • En artikel om et nyt legat skolen har fået
 • En artikel om August
 • En artikel om ”skolens arkitekter gennem 825 år”.

 

 1. Næste møde

Ekstraordinært møde til stillingtagen til legatansøgninger blev fastsat til den 2. marts kl. 17-18 på Teams.

Næste ordinære møde blev fastsat til den 16. maj kl. 16.30 på skolen.

 

 1. Eventuelt.

Intet.

 

Henrik, ref.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Katedralskoles Venner den 2. november 2021

Deltagere: Lone Eibye Mikkelsen, Dan Enok Sørensen, Arne Frier, Henrik Gjørup og Trine Klinge

Afbud fra: Elisabeth Jepsen, Søren Korshøj Laursen og Anne Kjær Hansen

 

 1. Valg af referent

Trine blev valgt som referent

 

 1. Bestyrelsens arbejde og årshjul v. LE. Bilag

Lone fortalte om foreningens historie og formål, bestyrelsens arbejde samt årshjul.

 

 1. Konstituering af bestyrelsen

Trine Klinge blev enstemmigt valgt som formand

Lone Eibye Mikkelsen blev enstemmigt valgt som næstformand

 

 1. Siden sidst på skolen

Skoleåret er kommet godt i gang. 1. g har afsluttet grundforløbet og er startet på valgte studieretninger.

De elev-drevne traditioner har overlevet den lange periode med nedlukning og virtuel undervisning, og er med glæde blevet genoptaget af eleverne. Bl.a. er eleverne pt. i fuld gang med opsætning af årets musical. Skolen har deltaget i og er blevet præmieret i konkurrencen om Årets Røde Kors gymnasium.

 

 1. Økonomi

Foreningens drift og budget blev fremlagt af Lone. Det forventes fortsat, at driften delvis afdækkes ved at tære på formuen

 

 1. Indkomne ansøgninger

Ingen indkomne ansøgninger.

 

 1. Ideer til Arosia

Indlæg til Arosia 2022 blev drøftet. Flere forslag er under overvejelse.

 

 1. Næste møde

Mandag den 31/1-2022 kl. 16:30.

   

       9. Evt. 

Intet.

 

Trine Klinge, dirigent

 

 

Referat af møde 31. august 2021 i Aarhus Katedralskoles Venner

Deltagere: Trine Klinge, Elisabeth Jepsen, Lone Eibye Mikkelsen, Dan Enok Sørensen og Christina Troelsen.

Afbud: Jacob Østergaard, Anne Kjær Hansen, Søren Korshøj Laursen

 

 1. Valg af referent
  Christina tog referat.

 

 1. Siden sidst på skolen
  Opstarten efter sommerferien er gået rigtig godt, det er en stor lettelse af være fri af de fleste coronarestriktioner og vende tilbage til normal skoledrift. Der har kun været enkelte tilfælde af coronasmitte på skolen. Eleverne er glade for at være til stede på skolen, også de nye 1.g’ere, og der er stort engagement i div. udvalg og aktiviteter – man mærker, at eleverne har været i underskud for socialt samvær.

 

 1. Økonomi
  Der er uddelt legatmidler i forbindelse med dimissionen. Medlemstallet er faldet til 284. Arosia er udsendt til medlemmerne i uge 33.

 

 1. Tak for legaterne – tilbagemeldinger fra modtagerne
  De elever der har modtaget et legat eller en præmie i den kreative konkurrencen er blevet opfordret til at skrive en kort takkemail til foreningen. Det er der indkommet nogle rigtig fine svar på, som efter planen skal sendes ud til foreningens medlemmer pr. mail. Trine skriver et udkast til en mail.

 

 1. Planlægning af generalforsamlingen 6.10.21 kl. 19.00                                                            Dagsorden for generalforsamlingen er trykt i Arosia. Bjarne Falch Olesen bliver spurgt, om han vil være dirigent igen i år. Skolen bestiller kaffe/te og kage. Jacob, Trine, Elisabeth og Christina er på valg.

 

 1. Indkomne ansøgninger
  Der var indkommet en ansøgning om støtte til en studietursaktivitet for en 3.g-klasse her i efteråret. Ansøgningen blev imødekommet.

 

 1. Næste møde
  Næste ordinære bestyrelsesmøde vil blive aftalt efter generalforsamlingen.

 

 1. Evt.
  Intet.