Antimobbestrategi

Formål
I overensstemmelse med skolens værdier er det skolens politik at sikre, at alle udviser respekt og tolerance for hinanden således, at skolen er et godt og trygt sted at være og at alle kan trives. Dette gælder både på skolen i og uden for undervisningen og på de sociale medier.

Hvad forstås ved mobning?
På Aarhus Katedralskole anvendes følgende definition af mobning: ”Det er mobning, når en eller flere personer over længere tid – eller gentagne gange – på grov vis udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende” (jf. www.arbejdsmiljoweb.dk)

Der er altså tale om mobning, når en person gentagne gange generes direkte i form af for eksempel fysisk kontakt, nedværdigende mimik eller verbal disrespekt – eller indirekte i form af for eksempel sladder, isolation eller ved deling af krænkende materiale på de sociale medier.

Forebyggelse
For at forebygge mobning iværksættes følgende tiltag:
• Alle klasser gøres bekendt med skolens værdier og studie- og ordensregler
i starten af skoleåret.
• Digital dannelse indgår 1.g’ernes introduktionsforløb og/eller faglige forløb.
• Eleverne skal fra første dag på skolen opleve gensidig respekt og
tolerance i undervisningen og ved øvrige skoleaktiviteter.
• Hvert år laves en trivselsundersøgelse i alle klasser, der besvares individuelt.
• Digital dannelse drøftes jævnligt i elevråd, i elevaktivitetsudvalget
og i festudvalg.
• Der arrangeres forskellige sociale arrangementer til gavn for trivslen i
klassen og på skolen som helhed.
• Der laves antimobbekampagner efter behov.

Procedure i tilfælde af mobning
Nedenstående procedure i forbindelse med mobning vedrører mobning, hvor både den, der mobber, og den, der bliver mobbet, har tilknytning til Aarhus Katedralskole.

1. Eleverne opfordres til aktivt at sige fra og henvende sig til en lærer, studievejleder eller en fra ledelsen, hvis de bliver udsat for eller får kendskab til mobning.

2. Hvis en ansat på skolen får kendskab til mobning, orienteres rektor hurtigst muligt. Rektor og studievejleder indkalder de implicerede parter hver for sig, for at afdække typen og omfanget af mobning. Er eleven under 18 år inddrages forældre.

3. Rektor afgør, i hvilket omfang mobningen strider mod skolens studie- og ordensregler og hvilken sanktion der skal iværksættes over for den eller dem, som har mobbet. Der oprettes en elevsag i Ludus, og forældre orienteres, hvis eleven er under 18 år.

4. Rektor og studievejleder vurderer sammen med vedkommende elev, som har været udsat for mobning, om han/hun brug for beskyttelse og særlig støtte, og aftaler med eleven, hvem der skal orienteres om mobningen. Der laves en elevsag i Ludus, og forældre orienteres, hvis eleven er under 18 år.

5. Rektor og studievejleder vurderer, om der skal iværksættes særlige tiltag for at stoppe mobningen.

6. Hvis der i forbindelse med en elevtrivselsundersøgelse opstår mistanke om mobning, skal der hurtigt følges op:

• Hvis en lærer har mistanke om mobning af en konkret elev, opsøger læreren eleven
eller orienterer teamlærere eller studievejlederen, der hurtigt følger op på sagen. Hvis det viser sig, at der er tale om mobning, orienteres rektor.

• Ved mistanke om mobning uden kendskab til et konkret mobbeoffer, følger teamlærerne op med målrettet elevtrivselsundersøgelse, for at af-eller bekræfte mistanken. Hvis en mistanke om mobning bliver bekræftet, orienteres rektor. Klageadgang: Hvis en elev oplever, at skolen ikke jævnfør regler griber ind i forhold til mobning kan eleven klage til rektor. Det samme kan forældremyndighedsindehaveren, såfremt eleven er under 18 år. Eleven skal sende en begrundet klage.

Hvis rektor ikke giver klageren fuldt medhold, sender rektor klagen og begrundelsen for afgørelsen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø.