IT

Skolen anvender Ludus som studieadministrativt system. I Ludus skema ses dagligt skema, fraværsopgørelse, opgaver, individuel eksamensplan med mere. 

Office 365 anvendes til kommunikation, som didaktisk platform med mere. Skolen kommunikerer med den enkelte elev i Outlook samt i Teams. Ved skolestart introducerer vi til relevante Office 365 apps. Alle skolens elever har gratis licens til Office 365 i deres tre år på skolen.

I forbindelse med skriftlige eksamener anvendes Netprøver.dk.

Adgangskoder:

Skolekoden: Unilogin-brugernavnet (kendt fra folkeskolen) er brugernavnet i skolekoden. Ved skolestart tildeles et nyt password, der kan ændres ved start. Pr 1. august er skolekoden aktiv på skolens systemer. Skolekoden bruges ved login på Ludus og O365.

Unilogin: Unilogin-brugernavn og password (kendt fra folkeskolen) bruges ved login på visse eksterne systemer.

Brug for hjælp? Kontakt vores IT-support her.

Katedralskolens digitale platforme

 • Ludus skolens studieadministrative system, herunder skema, opgaveaflevering og fraværsregistering.
 • Teams er platform for skolens konferencer samt læringsplatform på det enkelte hold.
  • Teams skolen: konference for hele skolen, hvor alle er medlemmer.
  • Teams Personalet: personalets konference.
  • Teams klasseråd: Lærere i den enkelte klasse er medlemmer af en kanal.
  • Team faggruppe: Alle faggrupper har eget team.
  • Team for hvert hold: den enkelte lærer ejer et team pr hold. 

Teams Personale og Teams Skolen, samt øvrige teams der vedrører den daglige skoledrift er flerårige. Nye medlemmer meldes løbende ind – og afsluttende elever meldes ud ved dimission. Lærere opretter og vedligeholder teams for egne hold.

Derudover kan alle efter behov oprette og invitere til deltagelse i ad-hoc Teams og kanaler. Skolen tjekker løbende at indholdet i elev- (bruger) - oprettede Teams ikke strider mod skolens IT-etik, og vil i såfald kunne slette teamet. Ligeledes sletter ejere upassende indlæg i skolens Teams.

Chat (som del af Teams) er kommunikationsredskab til dialog mellem elever-lærere samt lærere-lærere og ved praktisk kommunikation lærere-ledelse.

 • Outlook er skolens mailsystem. Kommunikation mellem elever-studievejledere, elever-ledelse og administration, lærere-ledelse og administration sker i outlook. Ligeledes kommunikeres mellem lærere og elever i outlook om emner af særlig følsom karakter.

OneDrive: Online individuel filarkivering

OneNote (Teams og klassenotesbogen): læringsplatform, materialedeling, kollaborativt forum samt individuel notesystem.

OneNote Infocentret: vedligeholdes af ledelsen. Adgang lærere. Indeholder alle relevante skoledokumenter og informationer

OneNote Studiecentret: vedligeholdes af ledelsen/IT-vejledere. Adgang elever og lærere. Målrettet elever. Indeholder relevant fællesfagligt og generelt fagligt materiale.

Regler for brug af computere

Reglerne er formuleret af ITservicefællesskabet (ITS), og gælder for alle på Aarhus Katedralskole.

Som ny bruger vil du som indgang til systemerne blive bedt acceptere reglerne, før der gives adgang til skolens IT systemer.

Som bruger har du følgende forpligtigelser:

 • Du skal altid bruge dit eget personlige brugernavn og adgangskode, når du kobler dig på skolens netværk. Brugernavn og adgangskode må ikke gives eller udlånes til andre.
 • Du skal altid logge af netværket, når du forlader maskinen.
 • Du må ikke foretage ulovlige handlinger ved brug af skolens computere og nettet - f.eks. er download af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt. Ligesom piratkopiering og distribution af piratkopier via skolens computere, brændere, e-mailsystem og internet ikke må finde sted.
 • Du må ikke foretage handlinger ved brug af skolens computere og nettet, der efter skolens vurdering er til skade for skolens omdømme.
 • Du må ikke ændre computerens opsætning og/eller installere programmer på computeren, medmindre det sker som led i undervisningen eller efter aftale med den dataansvarlige.
 • Du må ikke anvende skolens computere i kommercielt øjemed.

Ved overtrædelse udsætter du dig for følgende:

 • Du kan få din ret til at anvende skolens computere inddraget.
 • Du kan i særlig grove tilfælde blive bortvist fra skolen og/eller politianmeldt.
 • Du risikerer at få bøde eller i særlig grove tilfælde fængselsstraf som følge af ulovlige handlinger foretaget ved brug af skolens computere. Erstatningsansvaret påhviler alene den enkelte bruger, der har foretaget den ulovlige handling. Skolen er ikke ansvarlig for elevernes handlinger.

Generelt:

 • Ved driftsmæssige forstyrrelser og ved begrundet mistanke om alvorligt misbrug af skolens computere kan den systemansvarlige efter forudgående godkendelse hos skolens leder foretage gennemgang af brugeres data, herunder deres elektroniske post og iværksætte undersøgelser. Inden en sådan gennemgang iværksættes, skal den enkelte bruger orienteres.

Som elev er du forpligtet til:

 • At vise ansvarlighed overfor skolens inventar og behandle dette samt de udleverede undervisningsmidler ordentligt. Dette gælder også skolens tekniske udstyr herunder IT. Skolen stiller computere, udstyr og programmer til rådighed til skolearbejde. Misbrug af udstyret må ikke finde sted: f.eks. ulovlig download, lagring eller distribution på skolens netværk og udstyr.

Overtrædelse af disse regler er en overtrædelse af skolens studie-ordensregler, og rektor kan efter situationens alvor iværksætte:

 • Mundtlig påtale
 • Skriftlig advarsel
 • Bortvisning i en kortere eller længere periode i indtil 10 dage på et skoleår
 • Bortvisning fra skolen i særligt graverende tilfælde.