Studie- og ordensregler for Aarhus Katedralskole

-revideret juni 2023

 

På Aarhus Katedralskole gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9.december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Alle elever og ansatte på Aarhus Katedralskole er orienteret om regelsættet.

 

 1. Regler for almindelig orden og samvær - ordensregler

Aarhus Katedralskole er en stor arbejdsplads for elever og ansatte. I overensstemmelse med skolens værdier er det skolens politik at sikre, at alle udviser respekt og tolerance indbyrdes og for hinanden, således at skolen er et godt og trygt sted at være. Dette gælder både i de skemalagte undervisningsblokke og i aktiviteter på eller uden for skolen f.eks. i forbindelse med ekskursioner, studie– og udvekslingsrejser.

For elevernes vedkommende betyder det

 • at eleverne altid skal overholde almene normer for god orden og samvær og sikre respektfulde relationer eleverne indbyrdes og mellem eleverne og skolens ansatte
 • at eleverne skal tage ansvar for sin egen adfærd og tage hensyn til deres medmennesker i såvel undervisningssammenhænge som i sociale sammenhæng.
 • at eleverne har pligt til umiddelbart og loyalt at følge de konkrete anvisninger, som skolen giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen
 • at udvise respekt for hinandens privatliv på de sociale medier, SMS og mail ved ikke at poste eller dele billeder, tekst og andet materiale, som kan opfattes krænkende (jf. skolens antimobbestrategi i bilag a1).
 • at mobning, nedværdigende eller seksuel krænkende adfærd ikke må foregå eleverne imellem eller mellem elever og ansatte (se skolens beredskabsplan til håndtering af krænkende handlinger i bilag a2)
 • at eleverne ikke må filme eller optage undervisningen, vejledning og evalueringssamtaler medmindre det er aftalt med læreren
 • at virtuel undervisning er en aktivitet, der er forbeholdt klassen, og ikke en offentlig aktivitet, som andre kan overvære.
 • at anvende skolens undervisningssprog som det almindelige, fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.
 • at vise ansvarlighed over for skolens inventar og bygninger og behandle disse samt de udleverede undervisningsmidler ordentligt
 • at aflevere bøger i overensstemmelse med skolens regler
 • at rydde op efter sig i klasselokalerne samt i kantine og øvrige fællesarealer og sørge for, at stolene bliver sat op på bordene efter sidste undervisningsblok
 • at undervisningsmateriale må kun deles på skolens interne platforme og derfor ikke distribueres via andre digitale medier.
 • at overholde skolens brugerpolitik vedr. IT, således at misbrug ikke finder sted fx ulovligt download, lagring eller distribution på skolens netværk og udstyr (bilag b)
 • at følge lærerens anvisninger vedr. brug af computere og telefoner i undervisningen
 • at følge skolens rygepolitik, dvs. at rygning, herunder e-cigaretter, snus, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter, ikke er tilladt i skoletiden, dvs. kl. 7.45-16.30, hverken på skolens område eller uden for skolen. Det gælder også til skolefester, øvrige skoleaktiviteter, studieture og ekskursioner Det er i ingen tilfælde tilladt at ryge på skolens område (bilag c).
 • at religionsdyrkelse anses som en privat sag på Aarhus Katedralskole. Eleverne må gerne markere et religiøst tilhørsforhold ved smykker eller beklædningsdele, så længe det ikke strider mod nærværende studie- og ordensregler eller har direkte negativ indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder orden og samvær på skolen. For at undgå uoverensstemmelser mellem forskellige religiøse opfattelser er religionsudøvelse, religiøs forkyndelse og lignende ikke tilladt på skolen. Som elev og ansat på skolen agerer man respektfuldt over for hinandens religiøse tilhørsforhold.
 • at der under ingen omstændigheder må medtages, indtages eller formidles alkohol eller euforiserende stoffer på skolen, ligesom det er forbudt at møde på skolen i påvirket tilstand. Det gælder ved fester, ekskursioner og øvrige skoleaktiviteter uden for skolen. Efter rektors tilladelse er øl og vin tilladt ved fester og særlige lejligheder. Skolen kan anmode eleven om frivilligt at medvirke til en test for alkohol eller andre rusmidler.
 • at følge skolens regler for opførsel i forbindelse med studieture og ekskursioner jf. skolens ”Retningslinjer vedrørende ekskursioner, herunder studierejser og udvekslingsrejser” (bilag d)

Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd, som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Aarhus Katedralskole.

 

Sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler herunder ved prøver kan skolens ledelse efter situationens alvor iværksætte:

 1. Mundtlig eller skriftlig påtale (pædagogisk tilrettevisning)
 2. Skriftlig advarsel 
 3. Udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter
 4. Bortvisning i en kortere eller længere periode i indtil 10 dage på et skoleår. Under bortvisningen registreres fravær.
 5. Tilbageholdelse af private genstande, herunder mobiltelefon eller lignende i op til et døgn – også selv om det ligger ud over undervisningstiden
 6. Bortvisning til en anden skole med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der
 7. Bortvisning fra skolen (udskrivning) i særligt graverende tilfælde 

Midlertidig bortvisning og betingede sanktioner

I visse situationer kan skolens ledelse beslutte, at en elev midlertidigt som en foreløbig foranstaltning bl.a. mens en sag undersøges nærmere, ikke må være tilstede på skolen (midlertidig hjemsendelse) eller kun må være til stede i et nærmere bestemt omfang (midlertidig begrænset adgang til skolen). Eleven får ikke fravær i disse tilfælde.

Det drejer sig om situationer, hvor ledelsen anser det for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på skolen eller hvor det anses for påkrævet for en umiddelbar opretholdelse af orden og svær på skolen.

En sanktion kan gøres betinget af, at eleven ikke igen overtræder studie- og ordensreglerne, evt. i en nærmere fastsat periode. Ligeledes kan en sanktion gøres betinget af nærmere vilkår som er pædagogisk begrundet som fx at en skade udbedres eller at eleven og evt. andre forurettede elever gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

 

 1. Regler for elevers pligt til aktiv deltagelse i undervisningen - studieregler

Fraværsreglerne har som formål at støtte en positiv og studiefremmende aktivitet på skolen – samt at bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø:

 • Eleverne har pligt til fremmøde til den del af undervisningen, der kræver tilstedeværelse. Det gælder uanset om undervisningen foregår på eller uden for skolens område, herunder ved ekskursioner, studieture eller lignende.
 • Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning efter lærerens anvisning, herunder i selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.
 • Ved virtuel undervisning skal eleverne have kamera tændt, undervisningen skal (med mindre læreren har anvist andet) modtages siddende og iført almindelig påklædning. Eleven har mulighed for at sløre sin baggrund eller at indsætte et baggrundsbillede.
 • Eleverne skal være hensigtsmæssigt påklædt i skoletiden. Dette indebærer bl.a., at man skal være omklædt til idrætstøj i idrætstimerne og bære kittel og briller efter lærerens anvisning i de eksperimentelle fag. Det er ikke tilladt at gå med tildækket ansigt i skoletiden.
 • I idrætsundervisningen skal eleverne arbejde med forskellige færdighedsområder, som fx pardans, svømning og fysiske test. Af sikkerhedsmæssige årsager skal passende fodtøj anvendes efter lærerens anvisning. Ligeledes skal eventuelle tørklæder være tætsiddende, uden nåle og sidde under blusen, så de ikke flagrer.
  Elever, der er skadede, deltager omklædt i idrætsundervisningen, i det omfang, det kan lade sig gøre. Kan en elev ikke deltage i den praktiske del af undervisningen, skal vedkommende møde op til undervisningen, hvor eleven kan få en opgave med fx at tage noter, coache de andre elever eller være dommer.
  Elever, som under særlige omstændigheder helt fritages fra idrætsundervisningen, skal have et andet c-niveau fag. En sådan fritagelse kræver en lægefaglig erklæring gældende for resten af skoletiden, som eleven selv betaler for.
  I undervisningen vil eleverne opleve at få feedback fra idrætslæreren, der kan indbefatte, at idrætslærere ved fysisk kontakt anviser, hvordan en bevægelse skal udføres korrekt.
 • Eleverne har pligt til rettidigt at aflevere skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat. For sent afleverede opgaver / manglende opgaver registreres som ”ikke afleverede”. Eleverne har dog en ekstra chance pr fag pr år i form af en udsættelse, ny frist aftales med læreren. Når opgaven afleveres efter aftale, godskrives opgaven. Læreren opfordrer eleven til at benytte studiecaféen. Ved yderligere skriftlige fravær henvises til studievejleder med henblik på at afdække årsager til fraværet og sætte ind med støtte om nødvendigt. Samtidigt kører den almindelige forsømmelsesprocedure. Opgaver, der afleveres for sent, skal stadig rettes af læreren. 
 • Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende og skal aflægge det i bekendtgørelsen fastsatte antal eksamener.

I begyndelsen af hver blok registreres fremmøde og fravær. Elever, som kommer for sent til timen eller går før dens afslutning, noteres fraværende for en halv blok. Teamlærerne og ledelsen følger hver måned udviklingen i elevernes fravær og eleverne kan selv løbende kontrollere fraværet i Ludus. Hvis eleven ikke er enig i det registrerede fravær, skal han/hun henvende sig til den pågældende lærer, der i tilfælde af fejl kan foretage rettelser.

Ved fravær skal eleven i Ludus angive årsagen til fraværet. Det gælder både planlagt fravær som f.eks. en rejse med familien, tandlægebesøg, deltagelse i skoleekskursion og elevrådsarbejde samt ikke planlagt fravær som for eksempel sygdom. 

Mht. retningslinjer for skolens håndtering af fravær: I første omgang ses der udelukkende på omfanget af fravær, dvs. en kombination af fraværsprocent og antal blokke hhv. antal skriftlige afleveringer. Først i anden omgang inddrages fraværsårsager. Fraværsreglerne gælder i alle fag.

I enkelte tilfælde kan en elev dog fritages for dele af undervisningen uden at blive registreret som fraværende. Aarhus Katedralskole kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation f.eks. for sygdom. Eleven afholder selv udgiften til den af institutionen anmodede lægeerklæring.

Regler vedr. begrænset deltagelse i idræt:

 1. Ved begrænset deltagelse i idræt forstås begrænset deltagelse i den praktiske del af idrætsundervisningen.
 2. Ved begrænset deltagelse kræves en lægeerklæring med tydelig angivelse af, i hvilket omfang og i hvilken periode den begrænsede deltagelse er gældende. Eleven afholder selv udgiften til lægeerklæringen.
 3. Elever med begrænset deltagelse har mødepligt til idrætstimerne og deltager i den praktiske idræt i det omfang, det er muligt. Disse elever kan også arbejde med fagets teoretiske emner og kan bidrage med bl.a. oplæg, analyser og notetagning.
 4. Eftersom elever med begrænset deltagelse har mødepligt, registreres fravær som i de øvrige fag, dvs. hvis eleven ikke er til stede, føres vedkommende fraværende.
 5. Idrætslæreren vurderer, om der er grundlag for at give en karakter til elever med begrænset deltagelse.
 6. Disse regler gælder ikke elever, som er fritaget for idræt i hele gymnasieforløbet, idet de i stedet for idræt skal have et andet fag på C-niveau.

Ved deltagelse i elevrådsarbejde og skoleudvalgsmøder (Pædagogisk udvalg og elevaktivitetsudvalg) samt ved faglige ekskursioner slettes elevens fravær fra den almindelige undervisning.

Regler i forbindelse med prøver og eksamener

Eleven har pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende, og skal aflægge det i bekendtgørelsen fastsatte antal eksamener. 

Eleven skal overholde regler i forbindelse med prøver og eksamener, herunder regler for brug af hjælpemidler, regler for brug af computere og regler i tilfælde af sygdom: Sygdom ifm. prøver og eksamener skal meddeles kontoret hurtigst muligt. Der kræves en lægeerklæring ifm. sygemelding til eksamen og årsprøver.

Advarsler og sanktioner i forbindelse med fravær

Skolen griber ind over for fravær efter nedenstående procedure.

Skolen vurderer i det enkelte tilfælde om eleven er studieaktiv. Dette sker ved at uddannelseslederne på månedlig basis gennemgår alle elevers fravær. Det beror herefter på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvordan skolen præcist reagerer med nedenstående advarsler og sanktioner. Hvad angår elever, hvor der er anledning til afvigelser fra nedenstående procentsatser, følges der op på disse med tætte intervaller.

Elever med skriftligt fravær henvises til studievejleder med henblik på at afdække årsager til fraværet og sætte ind med støtte om nødvendigt. Samtidigt kører den almindelige fraværsprocedure. 

Særlige forhold, som har indflydelse på fremmødet og aflevering af skriftlige afleveringer, skal skolen løbende orienteres om. 

For fravær både hvad angår fysik fravær og manglende skriftlige afleveringer følges følgende procedure for advarsel og sanktioner:

1) Skriftlig påtale

Fravær: Ved fysisk fravær over 5% og/eller ved flere manglende afleveringer modtager eleven en mundtlig påtale i form af en samtale med en teamlærer eller en uddannelsesleder med en opfordring til at bringe fraværet ned. Dato for samtalen registreres i Ludus. Dette gælder specielt elever med sporadisk fravær og elever med fravær uden angivelse af fraværsårsag. Ved 2-3 dages fravær pga. af sygdom udsættes den pædagogiske tilrettevisning til evt. yderligere fravær.

2) Skriftlig advarsel

Fravær: Den skriftlige advarsel er skolens formelle påmindelse om at bringe fraværet ned. Denne advarsel gives primært på baggrund af objektiv registrering af fravær (fravær/manglende skriftlige opgaver), dvs. at der kan gives en skriftlig advarsel, selvom fraværet skyldes sygdom. Advarslen gives ved aktuelt fravær over 5 % og/eller ved fravær i enkeltfag på over 10%. Den gives i forbindelse med en samtale med rektor eller en uddannelsesleder og skal underskrives af eleven eller forældrene, hvis eleven er under 18 år.

En skriftlig advarsel bortfalder normalt ved skoleårets udløb med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag.

3) Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere afsluttende fag på det pågældende klassetrin

Fortsat fravær udløser normalt sanktionen ”eksamen i et eller flere afsluttende fag”, dog kan der i enkelte tilfælde tages specielle hensyn. Hvis eleven ved den endelige vurdering i foråret har nedbragt sit fravær væsentligt, vil sanktionen kunne trækkes tilbage, dog ikke senere end 1 måned før offentliggørelse af eksamen. Ved sanktionen ”eksamen i et eller flere afsluttende fag” gives ikke årskarakter i eksamensfagene.

4) Bortvisning

Ved fortsat fravær: Bortvisning til en anden skole med henblik på at eleven gennemfører sin uddannelse der, eller i særligt graverende tilfælde bortvisning fra uddannelsen. Eleven har dog mulighed for inden for de givne frister at tilmelde sig eksamen som enkeltfagsstuderende. 

5) Retten til at modtage SU

Hvis skolen vurderer, at en elev ikke er studieaktiv bortfalder retten til Statens Uddannelsesstøtte ifølge bekendtgørelsen om SU (gælder for elever over 18 år). Dette sker normalt ved aktuelt fravær over 15% og ved fravær i enkeltfag på over 25%. Udbetalingen af SU standses, indtil eleven igen er studieaktiv. Der indgås en kontrakt med eleven, hvoraf betingelser for at generhverve SU fremgår. Klagereglerne for dette følger af SU-bekendtgørelsen.

 

 1. Snyd

Som en del af introduktionsforløbet i 1g bliver eleverne orienteret om problemer og konsekvenser med hensyn til snyd.

Det opfattes blandt andet som snyd, hvis en elev helt eller delvis skriver af fra andre opgavebesvarelser, fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader en anden skrive besvarelsen for sig.

Ved snyd med skriftlige opgaver bedømmes opgaven med karakteren -3 og klasseteamet giver eleven en skriftlig pædagogisk påmindelse, der lægges i klasserådskonferencen og i Ludus.

Ved gentaget snyd giver rektor eleven en skriftlig advarsel. Advarsler givet på grund af snyd bortfalder ikke i løbet af elevens gymnasietid.

Hvis eleven igen gribes i snyd skal eleven aflægge prøve i det pågældende eller alle fag på det pågældende klassetrin i forbindelse med skoleårets afslutning.

I særligt graverende tilfælde kan eleven bortvises fra skolen.

Snyd i forbindelse med bekendtgørelsesfastsatte opgaver

Ved snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver som fx dansk/historieopgaven eller ved snyd ved årsprøver erklæres besvarelsen ugyldig. Rektor afgør, om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave eller om eleven skal gå det pågældende klassetrin om.

Snyd i forbindelse med eksamen

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra den pågældende eksamen, og eleven kan tidligst gå til eksamen i det pågældende fag i den følgende eksamenstermin.

 

 1. Oprykning

Oprykning af en elev til næste klassetrin er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Dette indebærer også, at eleven afleverer skriftlige opgaver, som skal bruges ved evaluering.

Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Eleven har krav på oprykning, hvis eleven har mindst 2,0 i et uvægtet gennemsnit af standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning og de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i officielle prøver til eksamen, prøverne i ap og nv samt interne prøver ved afslutningen af det pågældende skoleår.

Hvis en elev ikke har opnået mindst 2,0 ved afslutningen af skoleåret, kan eleven nægtes oprykning, hvis det vurderes, at eleven på baggrund af den løbende evaluering ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen.

 

 1. Klage 

Elever – og forældre, hvis eleven er under 18 år – kan klage over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne og oprykning til næste klasse. Klageinstansen er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet jf. reglerne om klageadgang i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Hovedreglerne for klageadgang er således: Klagen indgives inden 10 dage (dog 5 dage ved skriftlige advarsler) efter afgørelsen til rektor. Hvis klagen ikke imødekommes, kan rektor give en udtalelse om klagen. Rektors udtalelse om klagen sendes til eleven, så denne er modtaget senest 7 dage efter modtagelse af klagen, hvorefter eleven inden for en frist på 5 dage kan fremkomme med sine bemærkninger til rektors udtalelse. Rektors udtalelse og bemærkningerne hertil vedlægges klagen til undervisningsministeriet, der sendes senest efter 4 dage skolen har modtaget elevens eventuelle bemærkninger eller efter udløbet af fristen for at fremkomme med bemærkninger. Se de fulde klageregler i Bekendtgørelse om studie – og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser §11.

Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning medmindre skolen henholdsvis styrelsen i ganske særlige tilfælde, træffer beslutning herom.

 

Bilag a1. Antimobbestrategi for Aarhus Katedralskole

Formål

I overensstemmelse med skolens værdier er det skolens politik at sikre, at alle udviser respekt og tolerance for hinanden således, at skolen er et godt og trygt sted at være og at alle kan trives. Dette gælder både på skolen i og uden for undervisningen og på de sociale medier.

Hvad forstås ved mobning?

På Aarhus Katedralskole anvendes følgende definition af mobning: ”Det er mobning, når en eller flere personer over længere tid –eller gentagne gange - på grov vis udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende” (jf. www.arbejdsmiljoweb.dk)

Der er altså tale om mobning, når en person gentagne gange generes direkte i form af f.eks. fysisk kontakt, nedværdigende mimik eller verbal disrespekt - eller indirekte i form af f.eks. sladder, isolation eller ved deling af krænkende materiale på de sociale medier.

Forebyggelse

For at forebygge mobning iværksættes følgende tiltag:

 • Alle klasser gøres bekendt med skolens værdier og studie- og ordensregler i starten af skoleåret.
 • Digital dannelse indgår 1g’ernes introduktionsforløb og/eller faglige forløb.
 • Eleverne skal fra første dag på skolen opleve gensidig respekt og tolerance i undervisningen og ved øvrige skoleaktiviteter.
 • Hvert år laves en trivselsundersøgelse i alle klasser, der besvares individuelt.
 • Digital dannelse drøftes jævnligt i elevråd, i elevaktivitetsudvalget og i festudvalg.
 • Der arrangeres forskellige sociale arrangementer til gavn for trivslen i klassen og på skolen som helhed.
 • Der laves antimobbekampagner efter behov.

Procedure i tilfælde af mobning

Nedenstående procedure i forbindelse med mobning vedrører mobning, hvor både den, der mobber, og den, der bliver mobbet, har tilknytning til Aarhus Katedralskole.

 1. Eleverne opfordres til aktivt at sige fra og henvende sig til en lærer, studievejleder eller en fra ledelsen, hvis de bliver udsat for eller får kendskab til mobning.
 2. Hvis en ansat på skolen får kendskab til mobning, orienteres rektor hurtigst muligt. Rektor og studievejleder indkalder de implicerede parter hver for sig, for at afdække typen og omfanget af mobning. Er eleven under 18 år inddrages forældre.
 3. Rektor afgør, i hvilket omfang mobningen strider mod skolens studie- og ordensregler og hvilken sanktion der skal iværksættes over for den eller dem, som har mobbet. Der oprettes en elevsag i Ludus, og forældre orienteres, hvis eleven er under 18 år.
 4. Rektor og studievejleder vurderer sammen med vedkommende elev, som har været udsat for mobning, om han/hun brug for beskyttelse og særlig støtte, og aftaler med eleven, hvem der skal orienteres om mobningen. Der laves en elevsag i Ludus, og forældre orienteres, hvis eleven er under 18 år.
 5. Rektor og studievejleder vurderer, om der skal iværksættes særlige tiltag for at stoppe mobningen.
 6. Hvis der i forbindelse med en elevtrivselsundersøgelse opstår mistanke om mobning, skal der hurtigt følges op:
 • Hvis en lærer har mistanke om mobning af en konkret elev, opsøger læreren eleven eller orienterer teamlærere eller studievejlederen, der hurtigt følger op på sagen. Hvis det viser sig, at der er tale om mobning, orienteres rektor.
 • Ved mistanke om mobning uden kendskab til et konkret mobbeoffer, følger teamlærerne op med målrettet elevtrivselsundersøgelse, for at af-eller bekræfte mistanken. Hvis en mistanke om mobning bliver bekræftet, orienteres rektor.

Klageadgang: Hvis en elev oplever, at skolen ikke jævnfør regler griber ind i forhold til mobning kan eleven klage til rektor. Det samme kan forældremyndighedsindehaveren, såfremt eleven er under 18 år. Eleven skal sende en begrundet klage.

Hvis rektor ikke giver klageren fuldt medhold, sender rektor klagen og begrundelsen for afgørelsen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

 

Bilag a2. Beredskabsplan til håndtering af krænkende handlinger

Formål

I overensstemmelse med skolens værdier er det skolens politik at sikre, at alle udviser respekt og tolerance for hinanden således, at skolen er et godt og trygt sted at være, og at alle kan trives. Dette gælder både på skolen i og uden for undervisningen og på de sociale medier.

Hvad forstås ved krænkende handlinger?

På Aarhus Katedralskole anvendes følgende definition af krænkende handlinger: ” Ved krænkende handlinger forstås, at en eller flere elever eller en ansat groft eller flere gange udsætter en eller flere andre elever for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd”.

Forebyggelse

For at forebygge krænkende handlinger iværksættes følgende tiltag:

 • Alle klasser gøres bekendt med skolens værdier og studie- og ordensregler i starten af skoleåret, herunder om hvor vigtigt det er at sige fra, hvis man bliver udsat for eller får kendskab til krænkende handlinger.
 • Eleverne skal fra første dag på skolen opleve gensidig respekt og tolerance i undervisningen og ved øvrige skoleaktiviteter.
 • Hvert år laves en trivselsundersøgelse i alle klasser, der besvares individuelt.

 

Procedure i tilfælde af krænkende handlinger

Nedenstående procedure i forbindelse med krænkende handlinger vedrører krænkende handlinger, hvor både den, der krænker, og den, der bliver krænket, har tilknytning til Aarhus Katedralskole.

 1. Eleverne opfordres til aktivt at sige fra og henvende sig til en lærer, studievejleder eller en fra ledelsen, hvis de bliver udsat for eller får kendskab til krænkende handlinger fra andre elever eller fra en ansat.
 2. Hvis en ansat på skolen får kendskab til en krænkende handling, orienteres rektor hurtigst muligt. Rektor og evt. studievejleder indkalder de implicerede parter hver for sig for at afdække typen og omfanget af krænkende handling. Er eleven under 18 år, inddrages forældre altid. Dette vil ske i samarbejde med eleven.
 3. Rektor afgør, i hvilket omfang den krænkende handling strider mod skolens studie- og ordensregler, og hvilken sanktion der skal iværksættes over for den eller dem, som har krænket andre. Forældre orienteres, hvis eleven er under 18 år.
 4. Rektor og evt. studievejleder vurderer sammen med vedkommende elev, som har været udsat for en krænkende handling, om han/hun har brug for beskyttelse og særlig støtte, og aftaler med eleven, hvem der skal orienteres om sagen. Forældre orienteres, hvis eleven er under 18 år.
 5. Rektor og evt. studievejleder vurderer, om der skal iværksættes særlige tiltag for at stoppe den krænkende handling.
 6. Hvis der i forbindelse med en elevtrivselsundersøgelse opstår mistanke om krænkelser, skal der hurtigt følges op. Hvis en lærer har mistanke om krænkelse af en konkret elev, opsøger læreren eleven eller orienterer teamlærere eller studievejlederen, der hurtigt følger op på sagen. Hvis det viser sig, at der er tale om en krænkende handling, orienteres rektor.

Som uddannelsesinstitution har Aarhus Katedralskole pligt til at undervise i forlængelse af fag og læreplaner og med respekt for faglige traditioner og omverdenen. Det er en forudsætning for undervisningen, at der inddrages undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i en bestemt faglig opfattelse eller repræsenterer en bestemt tid med andre normer for almindelig adfærd. Det er således ikke krænkende adfærd, når undervisningen eksempelvis inkluderer:

 • En bestemt opfattelse af køn fx i undervisningen om køn og seksualitet i biologi eller samfundsfag
 • Krænkende sprogbrug i en faglig tekst fx i historiske kilder eller skønlitterære værker med brug af nedsættende betegnelser om race
 • Generaliseringer i empirisk materiale og kategoriseringer fx ved inddragelse af statistik om social ulighed

 

Bilag b. Regler for brug af computere på uddannelsesinstitutioner inden for IT-Servicefællesskabet, herunder på Aarhus Katedralskole

Alle skolens elever skal acceptere disse regler ved elektronisk at underskrive dem inden de kan få adgang til skolens IT-systemer.

Som bruger har du følgende forpligtigelser:

 • Du skal altid bruge dit eget personlige brugernavn og adgangskode når du kobler dig på skolens netværk. Brugernavn og adgangskode må ikke gives eller udlånes til andre.
 • Du skal altid logge af netværket, når du forlader maskinen.
 • Du må ikke foretage ulovlige handlinger ved brug af skolens computere og nettet -- f.eks.er download af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt. Ligesom piratkopiering og distribution af piratkopier via skolens computere, brændere, e-mailsystem og internet ikke må finde sted.
 • Du må ikke foretage handlinger ved brug af skolens computere og nettet, der efter skolens vurdering er til skade for skolens omdømme.
 • Du må ikke ændre computerens opsætning og/eller installere programmer på computeren, medmindre det sker som led i undervisningen eller efter aftale med den dataansvarlige.
 • Du må ikke anvende skolens computere i kommercielt øjemed.

Ved overtrædelse udsætter du dig for følgende:

 • Du kan få din ret til at anvende skolens computere inddraget.
 • Du kan i særlig grove tilfælde blive bortvist fra skolen og/eller politianmeldt.
 • Du risikerer at få bøde eller i særlig grove tilfælde fængselsstraf som følge af ulovlige handlinger foretaget ved brug af skolens computere. Erstatningsansvaret påhviler alene den enkelte bruger, der har foretaget den ulovlige handling. Skolen er ikke ansvarlig for elevernes handlinger.

Generelt:

 • Ved driftsmæssige forstyrrelser og ved begrundet mistanke om alvorligt misbrug af skolens computere kan den systemansvarlige efter forudgående godkendelse hos skolens leder foretage gennemgang af brugeres data, herunder deres elektroniske post og iværksætte undersøgelser. Inden en sådan gennemgang iværksættes, skal den enkelte bruger orienteres.

Som elev er du forpligtet til:

 • At vise ansvarlighed over for skolens inventar og behandle dette samt de udleverede undervisningsmidler ordentligt. Dette gælder også skolens tekniske udstyr herunder IT. Skolen stiller computere, udstyr og programmer til rådighed til skolearbejde. Misbrug af udstyret må ikke finde sted: f.eks. ulovlig download, lagring eller distribution på skolens netværk og udstyr.

Overtrædelse af disse regler er en overtrædelse af skolens studie-ordensregler, og rektor kan efter situationens alvor iværksætte:

 • Mundtlig påtale
 • Skriftlig advarsel
 • Bortvisning i en kortere eller længere periode i indtil 10 dage på et skoleår
 • Bortvisning fra skolen i særligt graverende tilfælde.

Derimod skal man hvis noget af IT- udstyret er i stykker, skrive en mail til skolens fejl-konference, og fejlen vil blive udbedret hurtigst muligt.

 

Bilag c. Rygepolitik for Aarhus Katedralskole

Aarhus Katedralskole prioriterer et sundt arbejdsmiljø for alle elever og ansatte og vil gerne være med til at forebygge, at skolens elever begynder at ryge i løbet af deres gymnasieforløb.

Pr. 1. august 2020 er Aarhus Katedralskole et røgfrit gymnasium. Det betyder, at rygning, herunder e-cigaretter og snus, ikke er tilladt i skoletiden, dvs. kl. 7.45 -16.30, hverken på skolens område eller uden for skolen. Dette forbud gælder også til alle fester og øvrige skoleaktiviteter efter skoletid samt i forbindelse med studieture og ekskursioner.

Det er i ingen tilfælde tilladt at ryge på skolens område.

Ved overtrædelse af disse regler iværksættes sanktioner jf. skolens studie- og ordensregler.

Skolen tilbyder løbende rygestop-kurser.

 

Bilag d. Retningslinjer vedrørende ekskursioner, herunder studierejser og udvekslingsrejser

Ekskursioner, studierejser og udvekslingsrejser i kortere eller længere tid er undervisning uden for skolen, dvs. at der forventes forberedelse og aktiv deltagelse. Hver enkelt deltager er medansvarlig for arrangementets vellykkede gennemførelse.

Deltagere på en ekskursion, arrangeret i skolens navn eller af lærere på skolen, vil altid blive betragtet som repræsentanter for skolen.

Lærerne er ansvarlige for turens korrekte gennemførelse. Deltagerne må derfor ubetinget følge ledernes anvisninger. Mange forhold, som deltagerne måske ikke umiddelbart kan overskue, kan ligge bag disse anvisninger: Henstillinger fra chauffører, hotelpersonale, hensynet til det fysiske miljø eller egnens skikke, til deltagernes personlige sikkerhed og mange andre forhold.

Ovennævnte betyder at følgende retningslinjer skal overholdes:

 1. Man færdes sammen to og to eller i grupper. Aldrig alene. På udvekslingsrejser færdes man så vidt muligt sammen med andre.
 2. Planlagte aktiviteter er obligatoriske. Mødetiden skal overholdes.
 3. Når man møder til aktiviteterne, skal man være frisk og udhvilet.
 4. Det forventes at almindelige regler for god opførsel overholdes, bl.a. at der tages hensyn til andre medrejsende samt til andre gæster og til personalet ved opholdsstedet – ikke mindst med hensyn til støjniveau. Det er forbudt at spille høj musik. Det er en selvfølge, at inventar og bygninger, hvor der overnattes, behandles ordentligt.
 5. Eleverne skal som udgangspunkt være tilbage på indkvarteringsstedet senest kl. 23:00, og der skal umiddelbart herefter være ro på værelserne. Der kan dog aftales tidligere eller senere hjemkomsttidspunkter.
 6. Alkohol må ikke indtages på rejsen frem og tilbage, samt på værelserne på indkvarteringsstedet. Det er normalt tilladt at drikke alkohol i begrænset omfang efter dagens aktiviteter, dog ikke mere end man er i stand til at deltage aktivt og opmærksomt i følgende dags program. Lærerne foretager den endelige vurdering. På udvekslingsrejser hører alkohol ikke til i hverdagen.
 7. Det er forbudt at medføre, købe eller indtage euforiserende stoffer.
 8. Det er forbudt at tage på stop eller få et lift.
 9. Overnatning må kun ske på indkvarteringsstedet.

Skadevoldende adfærd eller ansvarspådragende adfærd skal meddeles til lederne af turen, og eventuelle skader på inventar skal erstattes af skadevolderen. Skolen kan ikke gøres erstatningsansvarlig.

Det er forældrenes ansvar, at elever under 18 år er klar til at kunne rejse og deltage aktivt i studieturens fulde program. Forældre og elever skal i god tid inden afrejsen informere lederne om eventuel sygdom/brug af medicin eller personlige omstændigheder, som lederne bør kende i forbindelse med rejsen. Informationen behandles fortroligt.

Brydes reglerne – eller følger en af deltagerne ikke ledernes anvisninger – er lederne berettiget til at sende pågældende uledsaget hjem på egen regning.

Ved hjemsendelsen følges følgende procedure:

 1. Uanset elevens alder sker hjemsendelsen uden ledsager.
 2. Eleven udstyres for egen regning med en enkeltbillet til Aarhus, yderligere omkostninger i forbindelse hermed betales også af eleven/elevens forældre.
 3. Samtidig kontaktes skolens rektor, der vil kontakte forældrene.

Husk at medbringe det blå sygesikringsbevis og et gyldigt pas eller andet tilsvarende papir, eventuelt visum. Gymnasiet er omfattet af den statslige selvforsikringsordning og må derfor ikke ifølge Undervisningsministeriet tegne forsikringer for eleverne. Eleven er således ikke forsikret via skolen, hverken for så vidt angår rejseforsikring, afbestillingsforsikring, ulykkesforsikring eller syge-/hjemtransportforsikring. Eleverne skal derfor være dækket af en privat rejseforsikring, der dækker evt. egenbetaling til behandling og hjemtransport som følge af sygdom / tilskadekomst.

Husk at medbringe policenummer og telefonnummer på din rejseforsikring (privat forsikring i tilfælde af ulykke).

Skolen dækker ikke rejseudgifter til elever, som f.eks. går ud af skolen, inden de kan komme på studierejsen, som bliver forhindret af sygdom eller lignende i at rejse, eller som bliver ramt af rejseselskabets konkurs. Derfor skal klassen overveje at tegne fælles eller individuelle afbestillingsforsikringer.

I tilfælde af aflysninger eller afbrud af turen hæfter eleven/forældre til elever under 18 år for udestående beløb eller tab, som måtte opstå som følge heraf

Disse retningslinjer gennemgås med klassen/eleverne inden afrejse og eleven (/elevens forældre hvis eleven er under 18 år) skriver under på disse retningslinjer.

På visse studierejser fx til oversøiske destinationer kan retningslinjerne udvides.