Næste generalforsamling og referat fra sidste års generalforsamling

Næste generalforsamling afholdes på Aarhus Katedralskole den 1. oktober 2024 kl.19.30

 

 

Referat af generalforsamling i Aarhus Katedralskoles Venneforening, d. 3.10.23

Tilstede: Fra bestyrelsen deltog Trine Klinge, Dan Enok Sørensen, Anne Kjær Hansen, Arne Frier, Henrik Gjørup og Lone Eibye Mikkelsen. Desuden deltog Bjarne Falch Olesen og Hanne Birgitte Nielsen.

 1. Valg af dirigent:

Bjarne Falch Olesen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

 1. Formandens beretning:

Formand Trine Klinge aflagde følgende beretning:

Det er en fornøjelse at være Venneforening for Aarhus Katedralskole og følge skolens og elevernes aktiviteter. At se nye årgange bære traditionerne videre og samtidig sætte deres præg på dem og livet på skolen.

Vi har igen i år kunnet bidrage med legater og konkurrencer til støtte af kultur og kreativitet hos eleverne. Årets kreative konkurrence havde teamet ”Skævt” og blev afholdt i marts. Eleverne viste stor kreativitet og bidrog med meget forskellige udtryk. Vinderne blev offentliggjort og præmieret ved årets dimission. Vinderbilleder og -tekster er alle trykt i Arosia.

Studieturene er tilbage på sporet, og 2. g’erne kom ud i verden. Rejseberetningerne er trykt i Arosia. Vi har støttet studieturene med kulTURlegater.

Vi ser desværre fortsat nedadgående medlemstal og indtægter i foreningen, men ikke mere end, at indtægterne sammen med foreningens kapital fortsat giver mulighed for at opretholde de nuværende aktiviteter.

Stor tak til alle medlemmer for jeres opbakning. Vi håber, at I alle vil fortsætte med at støtte op om foreningen.

Tak til hele bestyrelsen for godt samarbejde og indsatsen i året. Tak til Lone og til skolen for at tage sig af det praktiske og økonomien. Tak til teamet bag Arosia og det store arbejde, der er lagt i bladet. Og sidst, men ikke mindst, tak til Bjarne Falch for endnu en gang at have påtaget sig rollen som dirigent ved dette års generalforsamling.

 1. Kassereren forelægger regnskabet

Lone Eibye Mikkelsen fremlagde det reviderede regnskab, der er optrykt i Arosia. På grund af en beklagelig fejl blev der ikke sendt kontingentopkrævning ud til alle medlemmer. Dette er der nu rettet op på. Årets resultat viser på grund af den manglende kontingentopkrævning et underskud.

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 200. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Trine Klinge, Arne Frier, Elisabeth Jepsen og Henrik Gjørup var på valg. Kun Trine Klinge og Arne Frier ønskede at modtage genvalg. Hanne Birgitte Nielsen og Lise Kabel stillede op til de to ledige pladser i bestyrelsen. Alle 4 blev valgt.

 1. Valg af revisor

Revisorfirmaet Peter Mohr blev genvalgt som revisor.

 1. indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ingen indkomne forslag.

Der var ingen bemærkninger under eventuelt. Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden

Lone Eibye Mikkelsen takkede Bjarne Falch for at ville påtage sig dirigentrollen og for endnu et år som bibliotekar i Mindebiblioteket. Der var også en stor tak til Henrik Gjørup for arbejdet i bestyrelsen. Elisabeth Jepsen var ikke til stede, men der skal også lyde en stor tak til hende.

 

Referent: Lone Eibye Mikkelsen

 

Referat af generalforsamling d. 4.10.22 i

Aarhus Katedralskoles Venneforening

 

Tilstede: Bestyrelsen samt Bjarne Falck Olesen, Lise Kabel og Hanne Birgitte Nielsen

 1. Valg af dirigent:

Bjarne Falck Olesen blev valgt som dirigent

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

 1. Formandens beretning:

Formand Trine Klinge aflagde følgende beretning:

Det ser ud til, at Corona-restriktioner endelig har sluppet deres greb, og skoledriften igen er blevet normal – måske et nyt normal, men dog normal. Og eleverne og skolen har kunnet genoptage aktiviteterne i og omkring undervisningen og skolen.

Dermed har foreningen igen haft mulighed for at støtte studieture med kulTURlegater, og det er en fornøjelse igen at se eleverne rejse ud. I år både 2. g’erne og 3. g’erne, som fik indhentet de udskudte studieture.

”Spejlet” var teamet for den kreative konkurrence. De indkomne bidrag viser, at eleverne har stor bredde i fortolkningen af ”spejlet”. Vinderne blev offentliggjort og præmieret ved årets dimission. Vinderbilleder og -tekster er alle trykt i Arosia.
Desværre var der ikke så mange bidrag som tidligere år. Da vi rigtig gerne vil se flere elever udfolde deres kreative evner, vil vi i det kommende år undersøge, om der er et bedre tidspunkt på året for, hvornår konkurrencen afholdes.

Det er en glæde fortsat at kunne uddele legater og afholde konkurrencer til støtte af kultur og kreativitet hos eleverne. Vi er bevidste om, at medlemstallet og indtægterne fortsat er nedadgående, men ikke mere end, at indtægterne sammen med foreningens kapital, giver mulighed for at opretholde de nuværende aktiviteter i en længere årrække fremover.

Tak til alle medlemmer for jeres opbakning. Vi håber, at I fortsat vil støtte op om foreningen.

I året har der været udskiftninger i bestyrelsen. Jeg vil gerne sige tak til afgåede medlemmer og velkommen til nye medlemmer. Tak til hele bestyrelsen for godt samarbejde og indsatsen i året. Tak til Lone og til skolen for at tage sig af det praktiske og økonomien. Tak til Peter Kennebo, Lærke Lundh og Thue Thesbjerg for opsætning af Arosia. Og sidst, men ikke mindst, tak til Bjarne Falch for endnu en gang at have påtaget sig rollen som dirigent ved dette års generalforsamling.

 1. Kassereren forelægger regnskabet

Lone Eibye Mikkelsen fremlagde det reviderede regnskab, der er optrykt i Arosia. På grund af Corona-tiden har der igen været færre omkostninger, så trods medlemsnedgang er årets resultat positivt.

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 200. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dan Enok Sørensen, Søren Korshøj Laursen og Anne Kjær Hansen var på valg og blev alle genvalgt. Hanne Birgitte Nielsen og Lise Kabel blev valgt som suppleanter.

 1. Valg af revisor

Revisorfirmaet Peter Mohr blev genvalgt som revisor.

 1. indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ingen indkomne forslag.

    8.  Evt.

Der var ingen bemærkninger under eventuelt. Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden

Lone Eibye Mikkelsen takkede Bjarne Falck for at ville påtage sig dirigentrollen og for endnu et år som bibliotekar i Mindebiblioteket. Det er en meget stor hjælp for skolen, at dette arbejde udføres.

 

Referent: Lone Eibye Mikkelsen

 

 

 

 

 

Referat af generalforsamling i Aarhus Katedralskoles Venneforening d. 6.10.21

Tilstede: Fra bestyrelsen deltog Christina Troelsen, Trine Klinge, Elisabeth Jepsen, Søren Korshøj Laursen, Lone Eibye Mikkelsen og Dan Enok Jørgensen. Desuden deltog dirigenten og to øvrige medlemmer i generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent

Bjarne Falck Olesen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

 1. Formandens beretning

Christina Troelsen aflagde følgende beretning:

”Det er nok ikke forkert at sige, at de to forgangne år har været den mest usædvanlige periode i Venneforeningens mangeårige historie. Pga. Corona-pandemien har skolen været lukket ned og eleverne sendt hjem i lange perioder, og mange af de sædvanlige aktiviteter har været ændret, udskudt eller helt aflyst. Bestyrelsen har bestræbt sig på at gennemføre de normale opgaver så godt vi kunne bl.a. ved at holde virtuelle bestyrelsesmøder, og det er trods udfordringer lykkedes at komme i mål med endnu et bestyrelsesår.

Foreningens primære formål er at støtte skolens nuværende elever økonomisk gennem legater, præmier og støtte til kulturelle aktiviteter. Da flere aktiviteter har været sat på vågeblus det forgangne år, har det ikke været muligt at uddele helt så mange midler, som vi gerne ville, men det betyder på den anden side at den økonomiske reserve kan strække lidt længere. Medlemstallet og dermed indtægtsgrundlaget er desværre støt faldende, men ikke mere end vi har budgetteret med. Der er stadig udsigt til, at aktiviteterne kan fortsætte adskillige år endnu, så længe der er nogen der vil lægge lidt arbejde i det som medlemmer af bestyrelsen, og det ser det heldigvis ud til at der stadig er opbakning til. Tak til jer nuværende medlemmer, og samtidig en opfordring til andre, som kunne have lyst til at give en hånd med – vi kan godt bruge flere i bestyrelsen!

Med Venneforeningens årligt tilbagevendende aktiviteter støtter vi op om skolens værdier om at fremme et kreativt miljø på skolen og skabe åbenhed og udadvendthed mod verden.

I begyndelsen af året uddeler bestyrelsen normalt Kulturlegatet, som er en støtte til ekstraordinære aktiviteter på 2. g’ernes studieture, mod at eleverne til gengæld bidrager med rejsebeskrivelser til Arosia. Det blev desværre ikke aktuelt i foråret 2021, da studieturene ikke kunne gennemføres pga. Corona-nedlukningen, men blev flyttet til dette efterår, hvor vi modtog og imødekom én ansøgning til Kulturlegatet.

Den kreative konkurrence i tekst og billeder kunne heldigvis godt gennemføres, og Anne og Søren påtog sig som vanligt opgaven. Årets konkurrence fik meget passende emnet ”CORONA”. Der indkom mange gode bidrag – 8 tekster og 7 billeder – som med stor inderlighed viste, hvor meget nedlukningen påvirkede elevernes trivsel og sociale liv, men også at der under alt det svære stadig fandtes livsglæde og håb, og en vigtig læring om ikke at tage alting for givet. Tak til eleverne for dette fine indblik i deres liv. Bestyrelsen udvalgte vinderne af 1., 2. og 3.-pladsen i begge konkurrencer, de blev offentliggjort og præmieret i forbindelsen med dimissionen, og deres bidrag er trykt i Arosia.

Efter to usædvanlige skoleår kan vi nu forhåbentlig se frem til mere normal skoledrift, og dermed også flere af de aktiviteter, som Venneforeningen har til formål at støtte, til glæde for skolens elever.

Jeg vil hermed sige tak til bestyrelsen for indsatsen i det forgangne år og for samarbejdet. Tak til Lone og til skolen for at tage sig af det praktiske og økonomien. Tak for opsætning af Arosia til Peter Kennebo, Anna Louise Christensen og Thue Thesbjerg, som har udarbejdet endnu et smukt blad. Og sidst, men ikke mindst, tak til Bjarne Falch for endnu en gang at have påtaget sig rollen som dirigent ved dette års generalforsamling.”

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning.

 1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

Lone Eibye Mikkelsen fremlagde det reviderede regnskab, der er optrykt i Arosia. På grund af Corona-tiden har der været færre omkostninger, da Kulturlegatet ikke er uddelt fordi skolen ikke afviklede studierejser. Årets resultat er derfor blevet et overskud, selvom der var budgetteret med et underskud.

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 200 i 2021. Generalforsamlingen vedtog forslaget.

 1. indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Christina Troelsen, Trine Klinge, Elisabeth Jepsen og Jacob Østergaard var på valg. Christina Troelsen og Jacob Østergaard ønskede ikke at genopstille. Elisabeth Jepsen, Trine Klinge, Henrik Gjørup og Arne Frier stillede op og blev valgt til bestyrelsen ved fredsvalg.

 1. Valg af revisor

Den nuværende revisor, revisionsfirmaet Peter Mohr, blev genvalgt.

Der var ingen bemærkninger under eventuelt. Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

Lone Eibye Mikkelsen takkede Bjarne Falch Olesen for igen i år at stille op som dirigent og for det store arbejde, han udfører med at passe skolens mindebibliotek. Det er af stor værdi for skolen, at dette arbejde udføres. Hun takkede ligeledes den Christina Troelsen for årene i bestyrelsen heraf de sidste år som formand. Samarbejdet har været værdifuldt og en stor fornøjelse.

Referent: Lone Eibye Mikkelsen

Vedtægter

Vil du se Aarhus Katedralskoles Venners vedtægter?

Så klik her