Fastholdelsespolitik

1. Principper for fastholdelsesindsatsen på skoleniveau, klasseniveau og for den enkelte elev.

Aarhus Katedralskole arbejder bevidst og fokuseret med en kvantitativ og kvalitativ fastholdelsesstrategi. Vores mål er at støtte så mange som muligt til at få en studentereksamen med det bedst mulige resultat. Dette mål søger vi at nå ved, at en lang række aktører på skolen yder en indsats på henholdsvis skole-, klasse og elevniveau.

Skolens indsats i forhold til at støtte den enkelte elev bedst muligt til at realisere sit potentiale bygger på etableringen af et studiemiljø, der hviler på principperne om

• Tydelighed i forventninger og krav til den enkelte elev og klassen
• Nærhed til den enkelte elev og klassen
• Hurtig og målrettet indsats over for den enkelte elev og klassen.

2. Mål for skolens fastholdelsesarbejde.
Fastholdelsesarbejdet er båret af en bestemt indstilling til den enkelte elev og vigtigheden af uddannelse. For perioden august 2012 – juni 2014 er der endvidere fastsat følgende mål, som hver især siger noget om dette arbejde uden dog at være udtømmende for indsatsen.

• På skoleniveau: Det gennemsnitlige fremmødefravær er ved årets afslutning under 8%.
• På klasseniveau: Den enkelte klasse er præget af en positiv klasserumskultur og et godt socialt studiemiljø. Dette evalueres løbende af klasserådet og via en årlig trivselsundersøgelse blandt eleverne.
• Den enkelte elev: Skolen har velfungerende støttefunktioner til hurtigt og målrettet at støtte og hjælpe den enkelte elev til at fuldføre sin uddannelse. Evalueres via årlig trivselsundersøgelse.

3. Aktører i fastholdelsesarbejdet
Der er en række aktører, som tager del i skolens fastholdelsespolitik: den enkelte lærer, klasseteam, klasseråd, vejlederne og ledelsen. De samarbejder på forskellige niveauer om at skabe en oplevelse af sammenhæng for eleven i forhold til elevens faglige og sociale trivsel og gennemførelse.

Skolens ledelse har til opgave at formulere og evaluere rammer og retningslinjer for skolens daglige virke. Herudover er ledelsen på månedsbasis i dialog med de respektive klasseteams for at støtte arbejdet med at skabe et optimalt læringsmiljø. Ledelsen har sammen med teamet ansvaret for at føre tilsyn med den enkelte elevs fravær og har en løbende dialog med skolens vejledere.

Klasseteamet er den primære aktør med hensyn til klassens og den enkelte elevs trivsel og faglige udvikling. For alle årgange består teamet af 2 lærere. Teamets fornemmeste opgave er at hjælpe eleven og klassen som helhed til at etablere og vedligeholde et godt studiesocialt miljø samt at kunne fastholde et fagligt fokus gennem de 3 år i gymnasiet. Endvidere udmønter teamet skolens studie- og ordensregler i samarbejde med klassens lærere og vejledningen.

Den enkelte lærer har til opgave at følge elevens læring og udvikling i de enkelte fag og reagere, hvis den enkelte elev udviser tegn på faglig eller social mistrivsel. Som medlem af klasserådet er den enkelte lærer forpligtet til at bidrage til en koordineret indsats i forhold til udviklingen af en god klasserumskultur.

Vejledningen har løbende kontakt med den enkelte elev i forbindelse med elevens trivsel og fastholdelse via samtaler igennem elevens gymnasietid. Vejledningen har fokus på elever med særlige behov og står altid til rådighed med støtte og vejledning i forhold til omstændigheder, som påvirker elevens skolegang. Ledelse, team og vejledere samarbejder tæt omkring fravær.

4. Indsats

Skoleniveau
Ledelsen sikrer den bedst mulige organisering af elevernes overgang fra grundskole til gymnasium. Det største frafald sker i 1.g, og det er her både individuelle studievaner og klasserumskultur etableres, og hvor eleverne skal lære at leve op til studie-ordensreglerne om bl.a. aktiv og ansvarlig deltagelse. Endvidere må skolen generelt være helt klar og tydelig i sine forventninger til eleverne og sanktionere overtrædelser konsekvent. Denne tydelighed opnås ikke uden at samtlige ansatte på skolen tager ansvar for ’fælles fodslag’ - en ensartet praksis på nogle områder. Skolens støttefunktioner skal fungere koordineret mellem vejledere, team og ledelse, og det er en ledelsesopgave at sørge for dette.

Følgende bilag relaterer sig til indsatsen på dette niveau: Studie-ordensregler.

Klasseniveau
Skolen er organiseret i teams med to lærere. Det er teamets opgave løbende at sikre, at den enkelte klasse fungerer bedst muligt som en faglig og social enhed, da det faglige altid udfolder sig i en social sammenhæng. Teamet skal sikre, at eleverne forstår både den faglige og sociale fordring, som gymnasiet stiller, og at de oplever en samlet, ensartet tilgang, hvad angår de grundlæggende rammer.

Teamet har altså for det første ansvar for sammen med klassens elever og lærere at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. For det andet er det teamets ansvar løbende at være opmærksom på- og aktivt at bidrage til udviklingen af en klasserumskultur præget af engagement, seriøsitet, respekt og trivsel.

Følgende bilag relaterer sig til indsatsen på dette niveau: Teambeskrivelse

Den enkelte elev
Målet for den enkelte elev er at gennemføre gymnasieforløbet med det bedst mulige faglige resultat og med en positiv personlig udvikling. For at hjælpe eleverne med at nå dette mål sætter skolen en ramme for det faglige arbejde, som både hjælper og motiverer eleven og sikrer at eleven evalueres. For det første skal alle elever udvise en generel studiekompetence, hvor det forventes at eleven:

• Møder til tiden
• Ikke bruger computeren til irrelevante opgaver
• Tager notater til alle undervisningsblokke
• Altid medbringer det relevante faglige materiale
• Er fagligt og mentalt forberedt til hver undervisningsblok
• Deltager aktivt, koncentreret og konstruktivt i undervisningen
• Møder til alle blokke medmindre eleven er syg, eller der er andre væsentlige omstændigheder, der forhindrer fremmøde
• Holder sig dagligt orienteret på Ludus og Konferencen.

Disse generelle studiekompetencer skal sikre, at eleven er bedst muligt rustet til at få mest muligt ud af den faglige undervisning. Teamet vil løbende indgå i en dialog med den enkelte elev om den generelle studiekompetence, og standpunktskarakterer evaluerer løbende elevens faglige niveau. Har eleven svært ved at leve op til studiekompetencen eller svært ved at følge med på det faglige niveau i et eller flere fag, har skolen en række vejlednings- og støttetilbud, herunder individuel studie- og læsevejledning, lektiecafe, skrivecafe, bibliotekarstøtte samt ekstra undervisning ved overflytning og studieretningsskift.

Til elever med særlige behov for specielle faglige udfordringer tilbyder skolen deltagelse i Akademiet for Talentfulde Unge (ATU), Masterclass i matematik, Matematikkonkurrencen Georg Mohr, Masterclass i Fysik, Projekt Forskerspirer og en række studiekredse.