Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 21.marts 2024 kl. 16.00-18.00

Tilstede: Michael Svarer, Lone Eibye Mikkelsen, Claus Grambo Larsen, Lars Klavsen, Jens Hansen, Maiken Baltzer Løsmar, Trine Holm Thomsen, Gustav Braad Doktor og Majken Bach Myhr (referent)

Afbud: Jasper Kyndi, Rasmus Tranegaard Andersen og Oliver Wisler Lykke

1) Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

2) Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

 

3) Godkendelse af regnskab for 2023 og revisionsprotokol. Revisor Tommy Schormand Johansen, Deloitte, deltager i mødet under dette punkt. Bilag 2 og 3. Beslutningspunkt.

Revisor Tommy Schormand Johansen, Deloitte takkede ledelse og administration for at blive taget godt imod og roste dem for det gode og konstruktive samarbejde.

Revisor gennemgik regnskabet og revisionsprotokollen. Revisor roste skolen for en korrekt og ansvarsfuld forvaltning af økonomien.

I gennemgangen af revisionsprotokollen var der to kontrolbemærkninger. Den første vedrører systemmæssige svagheder i SD (Silkeborg Data), som betyder, at der ikke kan etableres en funktionsadskillelse i SD. Skolen vil fortsat være i dialog med systemudbyder i forhold til den systemmæssige opsætning, som angår alle skoler der anvender SD.

Den anden kontrolbemærkning vedrører en medarbejders alenefuldmagt til brugeradministration i Danske Bank i forbindelse med en anden medarbejders fratræden. Skolen har efterfølgende ændret denne opsætning, så der igen kræves to-i-forening. Revisor har ikke konstateret fejl i forbindelse med dette.

Undervejs i gennemgangen blev der spurgt ind til mulige årsager til en stigning i lønudgifter. Forklaringen er dels flere ansatte og dels lønstigninger bl.a. på grund af anciennitet.

LE fremhævede, at fuldførelsesprocentnævner er steget, og gjorde opmærksom på skolens stabile likviditetsgrad.

LE fortalte, at løfteevnen i 2023 er steget til 0,3. Bestyrelsen fremhævede løftevnen som et vigtigt nøgletal og så meget positivt på stigningen.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

 

4) Vedrørende fredning og mulighed for at spare grundskyld. Bilag 4.

LE og revisor orienterede på baggrund af bilaget:

Skolen har modtaget en ny og foreløbig ejendomsvurdering og revisor peger i den forbindelse på, at fredningen kan give delvis fritagelse for betaling af grundskyld. Dette vil kræve, at der får tinglyses en bevaringsdeklaration på ejendommene. Pt. er der alene tinglyst en ”fredningsbeslutning” på ejendommene. En sådan bevaringsdeklaration betyder, at skolen fraskriver sig retten til at kunne kræve statslig overtagelse af ejendommen, hvis man senere får afvist en ansøgning om nedrivning af en af de fredede bygninger.

Bestyrelsen diskuterede sagen, og der var enighed om, vi forsøger at få tinglyst en bevaringsdeklaration på ejendommene, hvis dette ikke medfører yderligere krav til det bygningstekniske. LE rådfører sig med både en advokat og en ingeniør om dette og får revisor til at hjælpe med en evt. ansøgning.

 

5) Siden sidst på skolen - herunder orientering om konsekvenserne af OK24 for skolens økonomi. 

LE orienterede:

 • Vedligeholdelsesplanen er færdiggjort og vil blive sat på dagsordenen ved næstkommende bestyrelsesmøde. Der er ingen overraskelser i forhold til den hidtidige plan.
 • Vi afventer stadig bestyrelsesrapporten.
 • OK24 får betydning for skolens økonomi, men får ikke alvorlige konsekvenser, da vi har budgetteret i forhold til finansministeriets udmelding, som dog ikke var helt på niveau med resultatet. Det forventes af lønomkostningerne øges med ca. 300.000 kr. i forhold til budgettet.
 • Det nye EU-lovkrav om tidsregistreringen træder i kraft per 31/7 2024, men medfører ikke større ændringer for skolens ansatte, da lærerpersonalet har tidsregistreret siden OK13.
 • Der har været stille på skolen i denne uge, da 3.g.’erne skriver SRP og 2.g’erne er på studietur.
 • Forsøget med mobilfri skole slutter i denne uge, men følges op af en evaluering, som bestyrelsen hører mere om ved næstkommende møde.
 • Der opfordres til, at bestyrelsen ser det flotte resultat af renoveringen af Sven Engelund maleriet i Festsalen.

 

6) Orientering om ansøgertal og elevfordelingsprocessen. Orienteringspunkt. Bilag 1a og 1b.

LE orienterede på baggrund af bilagene:

Vi har fået et ansøgertal på 367 elever, som er betydeligt højere end de 266 elever, som skolen har fået udmeldt som foreløbig kapacitet. Der skal flyttes mange elever i Aarhus, hvis de foreløbige kapaciteter fastholdes. De endelige kapaciteter udmeldes i april.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

7) Forslag til handlingsplaner for skoleåret 24/25. Beslutningspunkt. Bilag 5.

LE orienterede om forslaget til handlingsplanerne for skoleåret 2024/2025, der er blevet hørt i Pædagogisk Råd, Elevrådet og i Samarbejdsudvalget.

Forslaget lægger op til, at vi både skal arbejde med nye handlingsplaner omkring AI og AI’s indflydelse på skolehverdagen og implementeringen af anbefalingerne til skærmbrug og arbejde videre med allerede igangsatte handlingsplaner, som blandt andet ”Teknologiforståelse” og ”Træning og bedømmelse”.

Hvad angår skolekulturen skal der blandt andet udvikles nye frikvartersaktiviteter og de eksisterende skal styrkes, så der bliver endnu flere fællesskabende aktiviteter på tværs af klasser og årgange. Der arbejdes desuden fortsat med et fokus på faglig læsning, så eleverne bliver endnu mere bevidste om og lærer, hvordan man arbejder (akademisk) fagligt i det enkelte fag.

Bestyrelsen diskuterede og godkendte handlingsplanerne.

 

8) Den nationale trivselsundersøgelse (elevtrivselsundersøgelsen) 2023 med handlingsplaner. Orienteringspunkt. Bilag 6.

LE orienterede på baggrund af bilaget:

Vi ligger over eller på landsgennemsnittet på alle hovedområder. I forlængelse af undersøgelse har elevmiljøudvalget udarbejdet handlingsplaner. Der arbejdes her med elevernes forberedelse til undervisningen, hvor der opleves et fald. Vi kan dog se en forskel mellem årgangene, således at der i løbet af uddannelsen sker en positiv progression i elevernes forberedelse til undervisningen.

Bestyrelsen drøftede resultatet, og der var enighed om, at undersøgelsen som helhed var meget tilfredsstillende.

 

9) Bestyrelsens bidrag til årsskriftet

Der ønskes et bidrag fra bestyrelsen til årsskriftet og bestyrelsen gav input hertil.

 

 10) Evt.

Ingen punkter

 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 30. januar 2024 kl. 16.00-18.00

Tilstede: Michael Svarer, Lone Eibye Mikkelsen, Claus Grambo Larsen, Lars Klavsen, Jens Hansen, Maiken Baltzer Løsmar, Oliver Wisler Lykke, Rasmus Tranegaard Andersen og Majken Bach Myhr (referent)

Afbud: Jasper Kyndi, Trine Holm Thomsen og Gustav Braad Doktor

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. Skærmbrug i undervisningen – anbefalinger fra ministeriet (bilag 1a og 1b) og oplæg om skolens arbejde med dette v. uddannelsesleder Thue Thesbjerg

Uddannelsesleder Thue Thesbjerg fortalte om skolens arbejde med skærmbrug i undervisningen, og tog udgangspunkt i de 12 anbefalinger fra ministeriet, hvoraf vi allerede har integreret langt de fleste. Ledelsen har sat retning for skærmbrug på skolen og har i høj grad inddraget lærere og elever i dialogen om skærme, ligesom vi i årevis har haft en progressionsplan for elevernes digitale uddannelse. Vi har blandt andet og i tæt dialog med elevrådet indført et forsøg med mobilfrie undervisningsrum i perioden januar-marts 2024, og der er indtil videre kommet positive tilbagemeldinger fra både lærere og elever.

På skolen arbejder vi desuden målrettet, didaktisk og pædagogisk, for at sikre en god balance mellem det analoge og det digitale, ligesom vi qua vores mange elevudvalg- og foreninger skaber attraktive alternativer til det digitale i pauser og sociale sammenhænge. Der blev i den forbindelse spurgt ind til, hvorvidt vi har indtænkt sundhed i vores arbejde med elevernes skærmbrug også i undervisningen, hvilket blev bekræftet. Vi har stor fokus på høj grad af sekvensering i den daglige undervisning, og vi benytter os ofte af vores udendørsfaciliteter.

Som en afrunding på oplægget og drøftelserne blev det af bestyrelsen pointeret, at de 12 anbefalinger jo netop er anbefalinger og ikke ordrer, og da implementeringen af disse kan være kontekstafhængige og forskellige fra skole til skole, er der måske nogen anbefalinger, vi skal sætte mere fokus på end andre.

 

 1. Siden sidst på skolen – herunder orientering om processen med kapacitet og elevfordeling 2024, finanslov 2024 samt placering af overskudslikviditet og legatmidler.

LE orienterede:

 • Vi har siden sidst haft 4 dages nedlukning på grund af vejrsituationen, men det gik rigtig fint med en hurtig omstilling til virtuel undervisning. Beslutningen blev truffet efter en tæt dialog med de øvrige rektorer i Aarhus. Jo tidligere vi melder ud desto bedre, men det er en afvejning fra gang til gang.
 • Vi har afviklet 2 vellykkede orienteringsmøder. Begge møder var velbesøgte, med flest besøgende lørdag, men samlet set havde vi omkring 900 gæster.
 • Forrige weekend afviklede vi MGP på skolen, og sidste weekend vandt et band fra skolen InterMGP.
 • I anledningen af tronskiftet var der forrige weekend en festgudstjeneste i Aarhus Domkirke. Aarhus Katedralskole stillede i den sammenhæng lokaler, skolegård og toiletter til rådighed.
 • Vedtagelsen af finansloven medførte ikke ændringer og budgettet er derfor som vedtaget på sidste bestyrelsesmøde.
 • Vi forventer at få en udmelding om den foreløbige kapacitet den 1/2 2024. Ansøgningsfristen for kommende elever er den 1/3 2024.
 • Som vedtaget på sidste bestyrelsesmøde er der genplaceret 5 mio. kr. på en 1-årig aftalekonto til 2,6 %’s rente. Hvad angår legatmidlerne har vi placeret 3,5 mio. kr. i statsobligationer.
 • Med et ønske om at få inddraget vores alumner i endnu højere grad har vi lavet en undersøgelse på Linkedin, der viste stor interesse for at besøge skolen og evt. være gæstelærer. Der arbejdes videre med dette.
 • Sven Engelund maleriet er blevet flot restaureret i december-januar.

 

 1. Bestyrelsens input til handlingsplaner for næste skoleår (i forlængelse af bestyrelsens møde udarbejdes der et oplæg til handlingsplanerne for næste skoleår, som skal vedtages på næste bestyrelsesmøde). Bilag 2 (skolens strategi) og 3 (dette skoleårs handlingsplaner).

I løbet af foråret skal vi have lavet nye handlingsplaner for næste skoleår. Fra ledelsens side foreslås det, at vi fortsætter arbejdet med AI og kunstig intelligens, herunder hvordan vi skal arbejde med det analoge og digitale. Desuden foreslås det, at fortsætte vores arbejde med at adskille træning og bedømmelse. Desuden bør indsatsområderne omfatte klimastrategien og teknologiforståelse samt faglig og social trivsel hos eleverne.

Faglig læsning blev desuden fremhævet som et fokus, vi har arbejdet meget med i dette skoleår, og som er ved at blive implementeret i alle fag, hvor målet er at hjælpe eleverne til at læse lektier på en måde, der giver de bedste betingelser for læring.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslagene.

 

 1. Skolens vedligeholdelsesplan. Orienteringspunkt. Bilag 4 (eftersendes, hvis planen modtages inden mødet)

Den nye vedligeholdelsesplan er endnu ikke modtaget, men det forventes, at den kan sættes på dagsordenen ved næstkommende bestyrelsesmøde.

 

 1. Orientering om arbejdet med fondsansøgning.

Michael Svarer, Jasper Kyndi og LE arbejder med fonsansøgninger i håb om, at skolen kan få bevilliget fondsmidler til en renovering af de naturvidenskabelige lokaler.

 

 1. Næste møde afholdes den 21.3.24 kl. 16.00 – 18.00.

Oliver Wisler Lykke og Rasmus Tranegaard Andersen er forhindrede i at deltage, da de er på studietur.

 

    9.  Næste møde afholdes den 21.3.24 kl. 16.00 – 18.00.

Ingen punkter

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 29. november 2023 kl. 16.00-18.00

Tilstede: Michael Svarer, Lone Eibye Mikkelsen, Claus Grambo Larsen, Trine Holm Thomsen, Lars Klavsen, Jens Hansen, Maiken Baltzer Løsmar, Oliver Wisler Lykke, Gustav Braad Doktor og Majken Bach Myhr (referent)

Afbud: Jasper Kyndi og Rasmus Tranegaard Andersen

 

 1. Oplæg om arbejdet med ChatGPT og AI på Aarhus Katedralskole v. lektor Hans Damm-Jacobsen

Lektor Hans Damm-Jacobsen fortalte om arbejdet med ChatGPT og AI på Aarhus Katedralskole og om den interne efteruddannelse, der finder sted på skolen i disse uger. Her sættes fokus på retningslinjer for anvendelsen for både lærere og elever, herunder hvordan vi konkret kan bruge ChatGPT og AI i den daglige undervisning.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. Siden sidst på skolen – herunder orientering om processen med kapacitet og elevoptag 2024 samt opgørelse af klassekvotient i 1g.

LE orienterede:

 • Børne-og Undervisningsministeriet har godkendt årsrapporten uden anmærkninger.
 • Opgørelsen af klassekvotienten i 1.g viser, at vi har 9 elever for mange på tælledagen. Vi indberetter en klassekvotient på 29 elever, hvilket blev godkendt af bestyrelsen. To af disse elever hidrører fra den kapacitetsforhøjelse, som vi blev pålagt af regionen.
 • Bestyrelsesmedlemmer anses som reelle ejere, og bestyrelsen tjekkede og godkendte registeroplysningerne herom.
 • Ansøgningsfristen er for kommende elever er den 1/3 2024. Vi får en udmelding om den foreløbige kapacitet den 1/2 2024 og den endelige kapacitet den 21/4 2024.
 • Fredag den 1.december er der julebazar på skolen kl. 14.00-17.00. Formålet er at indsamle penge til SOS-børnebyerne. Bestyrelsen er meget velkommen.
 • I sidste uge blev årets musical opført for fulde huse 5 gange og med stor succes. Næsten 200 elever har været involveret i den totalt elevstyrede musical, og eleverne har udvist et imponerende engagement.
 • I forbindelse med den landsdækkende Røde Kors indsamling den 1.oktober 2023 var vi blandt de 5 gymnasier i landet, der havde flest indsamlere. Vi fik derfor mulighed for at deltage i en konkurrence, hvor vi vandt 1.præmien, som er en koncert med Blæst.
 • Klimarådet har gennem en lang række aktiviteter sørget for, at vi har erhvervet os det Grønne Flag.
 • Den 8/11 2023 havde vi besøg af den amerikanske ambassadør Alan Leventhal. Han holdt et spændende oplæg for omtrent 300 elever, der har samfundsfag og/eller på A-niveau.
 • Vi har fået tilbud om at blive partnerskole for det nye Center for Computational Thinking & Design ved Aarhus Universitet. Dette passer meget fint med vores lokale arbejde med teknologiforståelse, som vi via centeret får midler til at videreudvikle ved at indgå i et af deres forskningsprojekter.
 • Den 21.december er der juleafslutning i Domkirken kl. 10.30. Bestyrelsen er meget velkommen til at deltage.

 

 1. Budgetopfølgning 3.kavertal 2023. Orienteringspunkt. Bilag 1.

LE orienterede på baggrund af bilaget.. Det er forventningen, at budgettet bliver overholdt. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

 

 1. Opfølgning på skolens finansielle strategi – herunder fortsat anvendelse af aftalekonti på skolen og i Caroline Pedersens legat. Bilag 2 og 3.

LE redegjorde for opfølgningen på skolens finansielle strategi. Den finansielle strategi overholdes, dog bruges der 3,5% af omsætningen på renter og afdrag, hvor målet er 2,0%. Bestyrelsen vedtog at genplacere 5 mio. kr. på en 1-årig aftalekonto til forventeligt 3%’s rente.

Hvad angår Caroline Petersens legat, vedtog bestyrelsen af der placeres 3,5 mio. kr. i statsobligationer og resten (pånær den kommende legatudbetaling) placeres på en aftalekonto med 1 års løbetid.

 

     7. Vedligeholdelsesplan – hidtidige og udarbejdelse af ny vedligeholdelsesplan. Bilag 4.

LE orienterede på baggrund af bilaget. Skolens vedligeholdelsesplan er uændret, men vi har fået et tilbud på 55.000 kr. fra firmaet Nieland, som vil udarbejde et forslag til en ny vedligeholdelsesplan, som bestyrelsen vil få forelagt på et kommende møde.

 

      8. Orientering om skolens økonomiske situation. Bilag 5

LE orienterede på baggrund af bilaget om budgetforudsætningerne. Der budgetteres med et optag på 9. klasser i de kommende år. Kapaciteten kan dog ændres ved fastsættelse af den foreløbige kapacitet i januar, og i så tilfælde udarbejder skolen et nyt budget.

Der er i år lavet et 5-årigt flerårsbudget. I budgetlægningen forudsættes det, at klassetallet falder med en klasse i sommeren 2024, mens det falder med 3 klasser i sommeren 2025. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

      9. Forslag til flerårsbudgetter for perioden 2024–2028. Beslutningspunkt. Bilag 6.

LE orienterede på baggrund af bilaget. Der budgetteres med et resultat på min. 450.000 kr. for at kunne fastholde skolens likviditetsgrad. Der er skåret ned på udgifter til lønninger i budgetperioden, hvilket hænger sammen med det faldende antal klasser. Der budgetteres med et mindre vedligeholdelsesbudget fra 2026 og frem, og med færre udgifter til øvrige omkostninger ved undervisningens gennemførelse.

Der henstår ikke-udmøntede besparelser fra 2026 og frem, som vil skulle fordeles bredt på alle områder. Af budgettet fremgår ligeledes den mulige ekstrabesparelse på 2,8%, som udløses hvis man vælger at rulle besparelsen over på gymnasierne igen.

Der er dog knyttet en stor usikkerhed til besparelsernes størrelse og ikke mindst klasse-og elevtallet, ligesom det også afhænger af andre faktorer for eksempel hvorvidt 2 % besparelsen bliver tilbagerullet til skolen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgettet.

 

     10. Forslag til budget 2024. Beslutningspunkt. Bilag 7

LE orienterede på baggrund af bilaget. Grundlaget for budget 2024 er, at vi optager 9 klasser i 1.g, svarende til 30 klasser pr. 1.8.2024. Der er budgetteret med en lærernednormering på 2,0 i 2024, men det forventes, at vi kan undgå en personalereduktion.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgettet.

 

      11. Næste møde afholdes d. 30.1.24 kl. 16.00 – 18.00.

Michael Svarer er forhindret i at deltage, men Jens Hansen vikarierer som mødeleder.

 

      12. Evt.

LE ønskede glædelig jul og godt nytår, og inviterede bestyrelsen til at deltage i juleafslutningen, hvis det er muligt.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 25. september 2023 kl. 16.00-18.00

Tilstede: Michael Svarer, Lone Eibye Mikkelsen, Claus Grambo Larsen, Jasper Kyndi, Trine Holm Thomsen, Lars Klavsen, Jens Hansen, Rasmus Tranegaard Andersen, Maiken Baltzer Løsmar, Oliver Wisler Lykke, Gustav Braad Doktor og Majken Bach Myhr (referent) 

 

 1. Velkomst og præsentationsrunde

Velkommen til elev Gustav Braad Doktor og vicerektor Majken Bach Myhr.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. Siden sidst på skolen v. rektor – herunder orientering om forslag til finanslov 2024

LE orienterede:

Skoleåret er kommet godt i gang, og vi havde en rigtig fin første skoledag. Som et nyt tiltag og på opfordring af elevrådet sluttede vi dagen af med et caféarrangement med musik i skolegården og hyggeligt samvær på tværs af årgange og klasser. 1g’erne har haft flere vellykkede intoduktionsaktiviteter, herunder blandt andet ’Katte Moves’ på havnen.

Vi har desuden afholdt vores årlige idrætsdag for alle skolens elever, hvor årgangene og klasserne dystede på tværs. Det var en stor succes.

I næste uge skal det pædagogiske personale afholde pædagogisk døgn. Der skal arbejdes med skolens handlingsplaner, mens eleverne undervises af studerende fra Erhvervsakademi Aarhus.

Anne Storm Rasmussen, rektor fra Erhvervsakademi Aarhus, har ved dagens PR-møde holdt et oplæg om uddannelsesinstitutionen, herunder de uddannelser der udbydes.

Planen er, at vi fremadrettet laver et rul, så eleverne møder byens tre største uddannelsesinstitutioner; Aarhus Universitet (Det rullende Universitet), Via University College (Via på Vejen) og Erhvervsakademi Aarhus på skift. Formålet er dels karrierelæring og dels en indføring i en bred og mangfoldig faglighed.  

Finansloven for 2024 betyder mindre besparelser for skolen. Det er tvivlsomt, om P/L-reguleringen reelt dækker. Uddannelsestilskuddet til udkantsgymnasierne bortfalder.

Vi har undersøgt, hvad det vil koste at lave en ny vedligeholdelsesplan. Der var enighed om at tage spørgsmålet op igen, når vedligeholdelsesplanen er på dagsordenen næste gang.

 

 1. Bestyrelsesformanden orienterer om møde med de øvrige bestyrelsesformænd i Aarhus

Mødets formål var at tale om samarbejdet mellem gymnasierne. Det var et fint møde, hvor bl.a.  KUO-fordelingen og kapaciteten blev drøftet. Næste skridt bliver en indkaldelse til et møde mellem bestyrelsesformændene og gymnasiernes rektorer.

 

 1. Budgetopfølgning 2. kvartal 2023 (7 mdr.). Orienteringspunkt. Bilag 1.

LE orienterede på baggrund af bilaget.

Samlet set forventes det, at budgettet overholdes dog med forbehold for langtidssygemeldinger.  

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

 1. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 24/25. Beslutningspunkt. Bilag 2.

LE orienterede på baggrund af bilaget.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt Aarhus Katedralskole en beregningsteknisk kapacitet på 266 elever, og processen for kapacitetsfastsættelse er den samme som sidste år. Bestyrelsen vedtog at indstille, at den foreløbige kapacitet fastsættes til 10 klasser, svarende til 295 elever.

 

 1. Afrapportering af arbejdet med handlingsplaner for skoleåret 22/23– orienteringspunkt. Bilag 3.

LE orienterede på baggrund af bilaget.

Der er i skoleåret blevet arbejdet godt og fokuseret med handlingsplanerne, som næsten alle er blevet gennemført. En stor ros til skolens ansatte for deres bidrag til arbejdet.

Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning og roste det omfattende arbejde, som er et vigtigt styrings- og samarbejdsredskab, der samtidig er udtryk for en fornuftig samarbejdskultur.

 

 1. Afrapportering af arbejdet med skolens kvalitetsplan for skoleåret 22/23. Selvevaluering og opfølgningsplan. Beslutningspunkt. Bilag 4.

LE orienterede på baggrund af bilaget.

Det kan konkluderes, at vi er nået langt i arbejdet med kvalitetsplanens målsætninger.  Vores frafald er stadig lidt for højt, men der arbejdes med det i handlingsplanerne. Til gengæld ligger vores fravær på et lavt niveau sammenlignet med landsgennemsnittet. Vi har gode erfaringer med at reagere allerede ved 5 % fravær med det formål at sikre elevernes trivsel.

Med hensyn til elevernes overgangsfrekvens til videregående uddannelser er vores elever ”langsommere startere” i forhold til videregående uddannelser, og efter nogle år er vores overgangsfrekvens på eller over landsgennemsnittet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Forslag til målsætninger i skolens kvalitetsplan for skoleåret 23/24. Beslutningspunkt. Bilag 5.

LE orienterede på baggrund af bilaget og indstillede til, at bestyrelsen vedtog kvalitetsplanen.

Bestyrelsen drøftede og godkendte skolens kvalitetsplan.

  

 1. Studieretninger og valgfagsudbud for skoleåret 24/25. Beslutningspunkt. Bilag 6.

LE orienterede på baggrund af bilaget.

Udbuddet af studieretninger og valgfag er baseret på sidste års valg. Det foreslås, at vi tilbyder de samme studieretninger og dermed stadig en stor faglig spredning. Det indstilles desuden, at valgfagene bibeholdes med undtagelse af Informatik på B-niveau.

Bestyrelsen godkendte udbuddet.

 

 1. Forslag om ændring af principper for uddeling af Caroline Pedersens legat. Beslutningspunkt. Bilag 7.

LE orienterede på baggrund af bilaget og foreslog, at det fremadrettet ikke blot er årets dimittender, der kan søge legatet, men også alumner.

Forslaget blev drøftet og godkendt. Det blev desuden besluttet, at midlerne igen kan investeres.

 

 1. Næste møde afholdes den 29.11.23 kl. 16.00 – 18.00 (evt. på Aarhus Universitet?)

 LE informerede om muligheden for eventuelt at afvikle næste møde på Aarhus Universitet, hvor mødet kan kombineres med oplæg, eventuelt fra en dekan og et møde med tidligere elever, der kan fortælle om overgangen fra gymnasieelev til universitetsstuderende.

Der var opbakning fra bestyrelsen, så LE undersøger mulighederne og vender tilbage.

 

 14. Evt.

Intet.

 

Referent: Majken Bach Myhr

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 7. juni 2023 kl. 16.00-18.00

Tilstede: Michael Svarer, Lone Eibye Mikkelsen, Claus Grambo Larsen, Jasper Kyndi, Trine Holm Thomsen, Lars Klavsen, Jens Hansen, Anton Emil Meldgaard Vind, Oliver Wisler Lykke, Maiken Baltzer Løsmar, Rasmus Tranegaard, Bjarke Møller Madsen (referent).

Afbud:

 1. Velkomst

Bestyrelsen blev budt velkommen til skoleårets sidste bestyrelsesmøde.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 1. Orientering om skolens arbejde med teknologiforståelse

Lektor Hans Damm-Jacobsen orienterede om arbejdet med teknologiforståelse. Det er et område, som skolen har valgt at fokusere på, da det ses som en central del af den almene dannelse. Arbejdet hviler på de fire søjler: Digital myndiggørelse, digitalt design og designprocesser, computationel tankegang og teknologisk handleevne. Der er allerede igangsat en række initiativer, og der arbejdes videre med teknologiforståelse i de kommende skoleår både på skoleniveau og i de enkelte fag.

Bestyrelsen diskuterede sagen og tog orienteringen til efterretning. Der kom bl.a. en ide om at undersøge flere gode online efteruddannelses muligheder hos bl.a. MIT og Harward.

 1. Siden sidst på skolen, herunder ITS, tillsynssag, ansættelser samt finanslov 2023

LE orienterede:

 • Skolens IT-udbyder ITS måtte i slutningen af marts lukke alle systemer ned pga. et begyndende hackerangreb. Det betød, at skolens centrale IT-systemer var ude af drift, da skolen startede op efter påske - herunder også elevernes skemaer. Ved fælles hjælp lykkedes det at få skoledagene til at køre, og efterfølgende er der langsomt blevet åbnet op for de forskellige systemer igen. Sikkerheden i ITS’s systemer er efterfølgende blevet skærpet yderligere, og ingen af skolens data vurderes kompromitteret ved hackerangrebet.
 • Tilsynssagen vedrørende overgang til videregående uddannelse, er der stadig ikke kommet svar på den indsendte redegørelse.
 • Finansloven er blevet vedtaget, og der er kun ubetydelige ændringer i forhold til det sidst præsenterede budget, som var baseret på finanslovsforslaget.
 • Overskridelsen af klasseloftet, der blev orienteret om på sidste møde, er skolen blevet partshørt omkring tilbagebetaling af tilskuddet for 7 elever – der er hensat midler til dette.
 • Eksaminerne er godt i gang, og fredag den 23. kl. 10 er der dimission - bestyrelsen er meget velkommen til at deltage.
 • Da uddannelsesleder Hanne Nielsen går på pension, er processen med at ansætte en ny vicerektor godt i gang. Desuden er der fastansat to nye kollegaer og en række årsvikarer.
 • Katedralskolen blevet nomineret til ”Byens bedste studiemiljø”, og afgørelsen falder efter sommerferien.

 1. Orientering om kapacitetsfastsættelse og elevfordelingsprocessen

LE orienterede.
Den centralt styrede elevfordelingsproces er nu afsluttet og Katedralskolen får 9 nye 1.g klasser efter sommerferien. En række andre Aarhus-gymnasier har fået nedsat kapaciteten til 8 klasser, for nogle skolers vedkomne på trods af meget høje søgetal. De to ”nuloptagsskoler” er blevet prioriteret i den centrale fordeling og der flyttes en langt række elever til disse skoler.

Bestyrelsen diskuterede sagen og tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Budgetopfølgning 1. kvartal 2023. Orienteringspunkt. (bilag 1)

LE orienterede på baggrund af bilaget.

Den ikke vedtagne finanslov gjorde, at tilskuddene i første kvartal blot var et acontobeløb, som var noget under det forventede tilskud. Efter vedtagelse er finansloven er der sket en justering, så tilskuddene nu er som budgetteret.

Bestyrelsen diskuterede sagen og tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Valg af revisionsfirma. Beslutningspunkt. (bilag 2)

LE orienterede på baggrund af bilaget, og det er anbefalingen, at der skiftes til Deloitte.

Bestyrelsen vedtog enstemmigt valget af Deloitte som nyt revisionsfirma for de kommende år.

 

 1. Forslag til reviderede studie- og ordensregler for Aarhus Katedralskole. Beslutningspunkt (bilag 3)

LE orienterede på baggrund af bilaget og fortalte om baggrunden for de foreslåede ændringer.

Bestyrelsen diskuterede ændringsforslagene og vedtog de reviderede studie- og ordensregler for Aarhus Katedralskole.

 

 1. Forslag til klimastrategi for Aarhus Katedralskole. Beslutningspunkt. (bilag 4)

LE orienterede om forslaget til klimastrategi, der har været behandlet i elevråd og pædagogisk råd. Det er et første bud på, hvordan der skal arbejdes mere systematisk med klima, og det er meningen, at klimastrategien løbende skal udvikles. Der er således ikke KPI’er med i den første udgave.

Bestyrelsen diskuterede sagen og gav inputs til det videre arbejde, herunder forslag om:

 • konkrete KPI’er: vand, varme, el og flyrejser (og måske madspild)
 • klimateknologi
 • fokus på affaldsindsatsen
 • undersøgelse af planter og plantevægges klimaaftryk

Bestyrelsen støttede, at der arbejdes videre med klimastrategien.

 

 1. Medarbejdertrivselsundersøgelse og APV 2023 med handlingsplaner. Orienteringspunkt. (bilag 5a og 5b)

LE orienterede på baggrund af bilagene, som viser resultater og handlingsplaner for den gennemførte medarbejdertrivselsundersøgelse og arbejdspladsvurdering.

Undersøgelserne tegner et billede af en god arbejdsplads.

Bestyrelsen tog orienteringen efterretning.
 

 1. Bestyrelsens årshjul med forslag til datoer for næste skoleårs bestyrelsesmøder. Beslutningspunkt. (bilag 6)

LE orienterede på baggrund af bilagene.

Bestyrelsen vedtog årshjulet for næste skoleårs bestyrelsesmøder.

 

 1. Fotografering af bestyrelsen

 

 1. Evt.

Tak til Anton for godt arbejde igennem to runder i bestyrelsen.

Der afholdes dimission på skolen den 23. juni 2023 kl. 10.00 og bestyrelsen er meget velkomne.

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 28. marts 2023 kl. 16.00-18.00

Tilstede: Lone Eibye Mikkelsen, Claus Grambo Larsen, Jasper Kyndi, Trine Holm Thomsen, Lars Klavsen, Jens Hansen (ordstyrer), Anton Emil Meldgaard Vind, Oliver Wisler Lykke, Maiken Baltzer Løsmar, Rasmus Tranegaard, Bjarke Møller Madsen (referent).

Afbud: Michael Svarer.

 

 1. Velkomst til elevrepræsentant Oliver Wisler Lykke

Oliver Wisler Lykke, der er en af forpersonerne for elevrådet, blev budt velkommen til skolens bestyrelse.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. Godkendelse af regnskab for 2022 og revisionsprotokol

Revisor Yvonne Bager, PWC, gennemgik regnskabet og revisionsprotokollen.

Der var ingen kritiske bemærkninger fra revisionen til regnskabet. Hoved og nøgletal er fornuftige og meget stabile.

Revisor roste skolen for god økonomistyring og for gode og klare processer og konstaterede, at skolen ikke har været pålagt tilsyn af nogen art i løbet af 2022.

I gennemgangen af revisionsprotokollen var den eneste væsentlige bemærkning, at klasseloftet blev overskredet med 7 elever i 1.g i efteråret 22. Dette skyldes, at frafaldet i 1.g var mindre end forventet.

Revisor anbefaler et overskud på ca. 0,7 mio. kr. pr år for at holde likviditeten på det nuværende fornuftige niveau.

Benchmark-målingerne vedrørende skolens økonomi og revisionen af gymnasiets forvaltning gav ikke anledning til bemærkninger i forvaltningsrevisionen.   

Bestyrelsen diskuterede sagen og godkendte regnskabet.

 

 1. Siden sidst på skolen

LE orienterede:

 • Skolen afholdt i starten af marts bigbandfestival. Anton fra skolens bigband fortalte om arrangementet, hvor skolen havde besøg af et finsk og et tysk bigband. Der var øvesessioner, koncerter, samspil på tværs og undervisning ved Aarhus Jazzorkester i løbet af festivalen. De fleste af de udenlandske gæster overnattede privat hos Katedralskolens elever. Det var alt i alt et meget vellykket arrangement.
 • Der har den seneste måned været terminsprøver og rejseuge for 2.g’erne, og i disse uger skriver 3.g’erne deres SRP-opgave.
 • Uddannelsesleder Hanne Nielsen stopper pr 1. august efter mange års arbejde på skolen og der igangsættes derfor en proces, der skal munde ud i ansættelse af en ny vicerektor.
 • Skolen har brugt PWC som revisor siden 2007 og har generelt været godt tilfreds med samarbejdet. LE orienterede om den aktuelle revisionsydelse. Det overvejes at indhente tilbud fra andre revisionsfirmaer. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

 1. Orientering om ansøgertal og elevfordelingsprocessen

LE orienterede på baggrund af bilagene.

Ansøgertallet er stadig højt, og andelen af ansøgere fra Aarhusområdet, der søger Aarhus Katedralskole, er på et stabilt og højt niveau. Antallet af ansøgere er betydeligt højere end de 266 elever, som skolen har fået udmeldt som kapacitet til næste skoleår.

I år sker fordelingen udelukkende fra centralt hold. Ved flytning fra en 1. prioritet, må der højest være 45 minutters transporttid. Dette vil have betydning for fordelingen af elever i Aarhus.

Bestyrelsen diskuterede sagen herunder, at det er beklageligt, at der skal afvises så mange elever, som har ønsket skolen. Det er bestyrelsens ønske, at Katedralskolen fremadrettet tildeles en kapacitet, der i højere grad imødekommer elevernes ønske.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Orientering om skolens økonomiske situation

LE orienterede på baggrund af bilaget.

Der er nu kommet et nyt finanslovsforslag, men ændringerne i forhold til det tidligere finanslovsforslag er marginale.
Det nye budget er nedjusteret på baggrund af meldingen om, at skolens foreløbige kapacitet er på 9 klasser efter sommerferien. Med 9 klassers optag de kommende år falder det samlede elevtal markant særligt i løbet af 2025, hvor årgangen med 12 klasser bliver studenter. Dette vil kunne medføre personalereduktioner. Belært af tidligere tider er det dog meget svært at spå om udviklingen, da meget kan nå at ændre sig i forhold til den politiske situation og dermed elevfordeling og kapacitet.

Bestyrelsen diskuterede sagen og tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Forslag til reviderede flerårsbudgetter for perioden 2023-2025

LE orienterede på baggrund af bilaget, som giver et billede af udviklingen for de kommende år på baggrund af den udmeldte kapacitet på 9 klasser.

Der er enighed om, at bestyrelsen kun præsenteres for et nyt budget, hvis der sker større ændringer ved vedtagelsen af årets finanslov.

Bestyrelsen vedtog det reviderede flerårsbudget.

 

 1. Forslag til revideret budget 2023

LE orienterede på baggrund af bilaget.

Bestyrelsen vedtog det reviderede budget.

 

 1. Forslag til handlingsplaner for skoleåret 23/24

LE orienterede om forslaget til handlingsplaner for skoleåret 23/24, der har været behandlet i elevråd og pædagogisk råd. Handlingsplanerne er udarbejdet på baggrund af den strategi for 23-27, der tidligere er vedtaget.

Bestyrelsen diskuterede sagen, roste forslaget til handlingsplaner og vedtog handlingsplanerne.

 

 1. Skolens naturvidenskabsstrategi

LE orienterede om skolens nye naturvidenskabsstrategi og processen med at lave den.

Bestyrelsen roste naturvidenskabsstrategien og tog orienteringen efterretning.

 

 1. Bestyrelsesrapport 2022

LE orienterede på baggrund af bilagene.

Bestyrelsen diskuterede rapporten, herunder overgangsfrekvensen til videregående uddannelser, hvor skolens elever er længere tid om at komme i gang.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Undervisningsmiljøundersøgelsen 2022 med handlingsplaner

LE orienterede på baggrund af bilagene.

Bestyrelsen diskuterede, hvordan punktet om elevernes pres og bekymringerne skal tolkes. Katedralskolen scorer på niveau med andre skoler på dette punkt, men arbejder løbende med problemstillingen, som også er et punkt i undervisningsmiljøhandlingsplanen for 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Bestyrelsens bidrag til årsskriftet

Der ønskes et bidrag fra bestyrelsen til årsskriftet, og Michael Svarer opfordres til at skrive dette med input fra bestyrelsen.

 

 1. Evt.

Næste møde er 7. juni kl. 16, og der er rundvisning på skolen fra klokken 15 for de eksterne medlemmer. 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde

torsdag den 26. januar 2023 kl. 16.00-18.00

Tilstede: Michael Svarer, Lone Eibye Mikkelsen, Claus Grambo Larsen, Jasper Kyndi, Trine Holm Thomsen, Lars Klavsen, Jens Hansen, Anton Emil Meldgaard Vind, Gustav Braad Doktor, Maiken Baltzer Løsmar, Bjarke Møller Madsen (referent).

Afbud: Rasmus Tranegaard Andersen

 

 1. Oplæg om studieretningen Design og arkitektur A - Matematik A og oplæg fra vinder af Forskerspireprisen.

Vinder af Forskerspireprisen 23, Victoria Otzen fra 3.a fortalte om projektet og sit flotte arbejde med nye enzymer til bæredygtigt vaskemiddel. Herefter fortalte lektor Lærke Aarup Pedersen om skolens unikke studieretning med design og arkitektur samt matematik.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 1. Siden sidst på skolen på skolen – herunder orientering om processen med kapacitet og elevfordeling 2023, finanslov 2023 (endnu ikke vedtaget) samt placering af overskudslikviditet og legatmidler.

LE orienterede:

 • En af erfaringerne fra coronaperioden var, at virtuel SRP-vejledningen fungerede rigtig godt. Derfor har alle 3.g eleverne i dag haft virtuel vejledning, mens 1. og 2.g’erne fik virtuel undervisning.
 • Siden sidst har skolen haft en flot og hyggelig juleafslutning og årets julebazar slog indsamlingsrekord med mere end 70.000 kr. til SOS-børnebyerne.
 • Der har været afholdt orienteringsmøder for kommende elever for første gang i 3 år, og der var i alt ca. 1000 besøgende i alt på de to dage.
 • Der har været gammel-elevfest med ca. 230 deltagende.
 • Den 1. feb. bliver den foreløbige kapacitet udmeldt og 15. maj den endelige kapacitet. Udmeldingen er, at der fortsat bliver en stram kapacitetsstyring, men der er ikke længere fordelingszoner i de store byer baseret på indkomst. I hele landet er det nu transporttiden, der er afgørende for fordelingen, hvis en skole har for mange 1.prioritetsansøgere.
  Det er forventningen, at der næste år kommer en ny type fordeling i de store byer.
  Der arbejdes intensivt på, at den lokale KUO-fordelingen også kommer til at køre i år og at forrangs-problematikken for lokale studieretninger ikke kommer til at påvirke os.
  Ansøgningsfristen for kommende elever er ændret fra 1. til 13. marts.
 • Finanslov 2023 er stadig ikke vedtaget, så vi ved ikke om det får indflydelse på budget 23.
 • Der er placeret 5 mio. kr. på aftalekonti løbende over ét år til 2,22 %.
 • Legatmidler er også placeret på aftalekonto løbende over ét år til 2,24 %, da det viste sig mere fordelagtigt end at købe statsobligationer.
 • Der er bigband-festival i starten af marts, hvor der kommer to gæstende bigbands fra hhv. Finland og Tyskland. Der afholdes gallakoncert den 4. marts om aftenen. Der vedlægges link for reservation af billetter.

 

 1. Forslag til skolens strategi for perioden 2023 – 2027. Beslutningspunkt. Bilag 1.

LE orienterede kort om forslaget, der er fremkommet gennem en lang proces med inputs fra bestyrelsen, ansatte og elever.

Bestyrelsen diskuterede oplægget. Der var enighed om, at punkt 18 omkring elevfrafald fastholdes, men uddybes i handlingsplanerne – herunder i skolens kvalitetsplan.

Bestyrelsen vedtog forslaget til skolens strategi med ovenstående ændring.

 1. Bestyrelsens input til handlingsplaner for næste skoleår (handlingsplanerne skal vedtages på næste bestyrelsesmøde). Bilag 2 og 2a.

LE orienterede omkring processen med handlingsplaner for næste skoleår herunder, at bestyrelsen skal give indspark til de kommende handlingsplaner.

Bestyrelsen diskuterede sagen og støttede op om de punkter, der er beskrevet i bilaget, samt kom med følgende inputs til næste års handlingsplaner:

 • Udfordringerne omkring forskellige AI (chatbot) skal måske ind i handlingsplanen, da det uden tvivl får betydning for dagligdagen på skolen.
 • Måske kan der komme et indsatsområde omkring elevernes robusthed fx ved fortsat at bruge klasseledelse som værktøj og have fokus på elevernes tilknytning til skolen gennem udvalgsarbejde mv.

 1. Skolens vedligeholdelsesplan. Orienteringspunkt. Bilag 3 og 3a.

LE orienterede på baggrund af bilaget, herunder for den positive nyhed, at taget på H-bygningen fint kan holde 10 år mere med kun almindelig vedligeholdelse. Derfor er den store udgift til renovering af taget, der tidligere lå i vedligeholdelsesplanen, udskudt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 1. Skolens reviderede sprogstrategi. Orienteringspunkt. Bilag 4.

LE orienterede om baggrunden for den reviderede sprogstrategi. Den tidligere strategi har været en succes, og det er lykkedes at komme i mål med de fleste punkter. Sprogene er gennem de seneste år blevet styrket markant. Af den grund er sprogstrategien blevet revideret.

Bestyrelsen diskuterede sagen og tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Orientering om arbejdet med fondsansøgning. til budget 2023.

LE orienterede om arbejdet, hvor Jasper, Michael og LE fortsat arbejder videre med at danne et grundlag for en fremtidig fondsansøgning for et eller flere projekter. På næste bestyrelsesmøde vil der blive orienteret nærmere.

 

 1. Næste møde afholdes tirsdag d. 28.3.23 kl. 16.00-18.00.

Næste møde indeholder bl.a. et besøg af revisoren i forbindelse med årsregnskabet. Det aftales, at der afholdes en rundvisning på skolen for de interesserede 15.30-16.00.

  11. Evt.

Ikke noget til eventuelt.

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde

tirsdag den 29. november 2022 kl. 16.00-18.00

Tilstede: Michael Svarer, Lone Eibye Mikkelsen, Claus Grambo Larsen, Jasper Kyndi, Trine Holm Thomsen, Lars Klavsen, Jens Hansen, Anton Emil Meldgaard Vind, Rasmus Tranegaard Andersen, Maiken Baltzer Løsmar, Bjarke Møller Madsen (referent).

Afbud: Gustav Braad Doktor

 

 1. Oplæg om skolens internationale aktiviteter v. uddannelsesleder Thue Thesbjerg. Tre elever fortæller desuden om deres udvekslingsophold i Spanien.

Uddannelsesleder Thue Thesbjerg fortalte først generelt om skolens internationale aktiviteter, og 3.g’erne Vigga, Maria-Theresa og Bror fortalte om deres udvekslingsophold i Spanien sidste skoleår.

 1. Velkomst til nyt elevmedlem

Det nye elevmedlem Anton Emil Meldgaard Vind fra 3.l blev budt velkommen til skolens bestyrelse.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 1. Siden sidst på skolen v. rektor - herunder orientering om forslag til finanslov 2023

LE orienterede:

 • Efter at den beregningstekniske kapacitet blev meldt ud i starten af oktober, har der været en høringsrunde blandt gymnasierne. Regionen er også blevet hørt og har indstillet, at der ikke sker ændringer i skolens kapacitet.Vi afventer nu udmeldingen af den foreløbige kapacitet.
  Processen med elevfordeling kører nu videre på centralt hold. Der arbejdes fra gymnasierne fortsat på, at skolerne får information om kommende elever så tidligt som muligt. Denne viden er vigtig for planlægningen, herunder indsatser mht. SPS mv.
 • Fredag den 2. december er der julekrybbespil og julebazar på skolen. Formålet med disse er at indsamle penge til SOS-børnebyerne. Det er en næsten 90 år gammel tradition og involverer alle skolens elever og ansatte. Julebazaren er åben for familier mv. kl. 14-17.
 • Den 22. december er der juleafslutning i domkirken kl. 10.30. Bestyrelsen er meget velkomne til at deltage.
 • Skolens ansatte og elever har nu givet inputs til strategien for de kommende år. En gruppe bestående af repræsentanter fra ledelsen, de ansatte og eleverne arbejder nu videre med formuleringen af strategien, og der præsenteres et forslag på næste bestyrelsesmøde. Der er generelt et stort sammenfald mellem ønsker og ideer til strategien fra de hørte (bestyrelse, ansatte og elever).
 • Anton, som var en af de hovedansvarlige, fortalte om årets musical. Musicalen blev opført for fulde huse 5 gange i november. I alt har ca. 180 elever været involveret, og de har forberedt, skrevet og opført den 100 % elevstyrede musical. Det har været en stor, spændende og intens oplevelse for de medvirkende elever, der alle viste stort engagement, og der kom et flot resultat ud af anstrengelserne.

 

 1. Udbetaling af honorar til bestyrelsen. Beslutningspunkt. Bilag 1.

Bestyrelsen vedtog indstillingen om honorar til bestyrelsen.

 1. Budgetopfølgning 3. kvartal 2022. Orienteringspunkt. Bilag 2.

LE orienterede på baggrund af bilaget, og det er forventningen, at budgettet bliver overholdt.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

 1. Orientering om skolens økonomiske situation. Til orientering vedlægges skolens finansielle strategi. Bilag 3 og 4.

LE orienterede på baggrund af bilagene.

Finansloven er en endnu ikke vedtaget, så det er muligt, at der kommer ændringer til finanslovsforslaget. Lige inden der blev udskrevet valg, blev den varslede FGU-besparelse fjernet. Denne ændring er regnet ind med i budgettet.

En usikkerhed for de kommende år er den tidligere udskudte 2% besparelse, som måske kommer i spil igen i 2024. Desuden giver kravet om, at der ikke længere må oprettes ventelister, en usikkerhed omkring de kommende års elevtal. Baseret på det seneste års erfaringer er der budgetlagt med et større frafald end tidligere.

Energiomkostningerne er i budgetterne øget med 600.000 pr år. Skolen har en variabel elpris-aftale.

Strategien for finansiel risikostyring for Aarhus Katedralskole blev præsenteret. Punkt 5.2 omhandlende, at skolen maksimalt må bruge 2 % af omsætningen på renter og afdrag, vil ikke blive opfyldt i 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 1. Forslag til flerårsbudgetter for perioden 2023–2025. Beslutningspunkt. Bilag 5.

LE orienterede på baggrund af bilaget. Skolens likviditet og generelle økonomiske situation for de kommende år er forbedret set i forhold til sidste års budgetlægning, hvilket skyldes flere klasser.

Undervisningen har altid været og er stadig prioriteret ved budgetlægningen. Det budgetlagte resultat er derfor meget tæt på et 0-resultat, dog sådan at skolen stadig har den anbefalede likviditetsgrad. Det er erfaringen, at der kan budgetlægges med tæt på et 0-resultat pga. stram økonomistyring.

Bestyrelsen tog flerårsbudgettet til efterretning.

 

 1. Forslag til budget 2023. Beslutningspunkt. Bilag 6.

LE orienterede på baggrund af bilaget.

Bestyrelsen diskuterede sagen og vedtog budget 2023, med viden om, at der kan ske ændringer som behandles på mødet i januar.

 1. Anvendelse af aftalekonti til overskudslikviditet. Beslutningspunkt. Bilag 7.

LE orienterede på baggrund af bilaget.

Bestyrelsen vedtog, at der kan bindes maksimalt 5 mio. kr. på aftalekonti for et helt år ad gangen, men at skolens ledelse efter eget skøn godt kan binde beløb herudover i en kortere periode, når likviditeten gør det muligt.

 

 1. Studieretninger og valgfagsudbud for skoleåret 2023-24. Beslutningspunkt. Bilag 8.

LE orienterede på baggrund af bilaget.

Det er en vigtig prioritet for skolen, at så mange elever som muligt får deres 1. prioritet opfyld i forbindelse med studieretningsvalget. De sidste mange år har 90-95% af eleverne, fået deres 1. prioritet, mens resten har fået 2. prioritet. Ved årets studieretningsoprettelse, er alle studieretninger, på nær studieretningen med tysk A, blevet oprettet, og der er en fin spredning af klasser på de 4 hovedområder.

Sagen blev diskuteret af bestyrelsen og bestyrelsen vedtog studieretnings- og valgfagsudbuddet som beskrevet i bilaget.

 

 1. Forslag om ændring af principper for uddeling af Caroline Pedersens legat. Beslutningspunkt. Bilag 9.

LE orienterede på baggrund af bilaget.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og opfordrede til at det undersøges, om værdierne i legatet kan investeres.

 

 1. Orientering om arbejdet med fondsansøgninger.

LE orienterede om arbejdet, hvor Jasper, Michael og LE, har arbejdet med de første skridt i forhold til at kunne få udarbejdet en fondsansøgning for et eller flere fremtidige projekter.

Novo Nordisk fonden, Real Dania og Salling nævnes som mulige fonde.

 

 1. Næste møde afholdes d. 26.1.23 kl. 16.00-18.00.
 2. Evt.

Der ønskes glædelig jul og godt nytår, og bestyrelsen inviteres til at besøge julebazaren og deltage i juleafslutningen, hvis det er muligt.

 

Tiltrådt af rektor:

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde

onsdag den 21. september 2022 kl. 16.00-17.30

Tilstede: Michael Svarer, Lone Eibye Mikkelsen, Claus Grambo Larsen, Jasper Kyndi, Trine Holm Thomsen, Lars Klavsen, Jens Hansen, Gustav Braad Doktor, Rasmus Tranegaard Andersen, Maiken Baltzer Løsmar, Bjarke Møller Madsen (referent).

Afbud: Anton Emil Meldgaard Vind

 

 1. Velkomst til Jens Hansen og præsentationsrunde

Medlem fra tidligere bestyrelse Jens Hansen blev budt velkommen til skolens nye bestyrelse. Anton Emil Meldgaard Vind er netop valgt som ny elevrepræsentant og deltager i de kommende møder.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 1. Siden sidst på skolen v. rektor - herunder orientering om forslag til finanslov 2023 og uddeling af nyt legat

LE orienterede:

 • Skoleåret er kommet godt i gang med 12 nye 1.g klasser og ca. 350 nye elever. Det samme gælder de mange elev- og lærestyrede aktiviteter på skolen, herunder også den elevstyrede musical, som opføres i november.
 • Der har netop været afholdt to velbesøgte 1.g informationsaftner for elever og forældre. Her blev de ca. 450 gæster pr. aften orienteret om skolen og studieretninger mv. og eleverne viste deres forældre rundt på skolen.
 • g’erne skal vælge studieretning i løbet af den næste uge, og selve studieretningsforløbene starter op i uge 44.
 • De mange faglige aktiviteter med ture, foredrag, gæster osv. kører igen helt som før corona.
 • Skolen har et kunstudvalg, der løbende diskuterer skolens kunst og placering af den. Et ny initiativ er, at den tidligere elev og graffiti-kunstneren Eske Touborg skal dekorere en hel væg i elevkantinen.
 • Katedralskolens nye legat (Caroline Pedersens legat) til elever, der studerer det engelske sprog eller i engelsksprogede lande har vist sig at have et for smalt søgefelt. Der kommer på et senere bestyrelsesmøde et oplæg til ændring af fundatsen.
 • Finanslovsforslaget for 2023 betyder bl.a., at gymnasierne skal finansiere et større tilskud til FGU-uddannelsen, at færdiggørelsestaxameteret sættes ned med 5,6 % pga. finansieringen af udgifterne til det nye optagelsessystem, og at der kommer forskellige andre besparelser bl.a. begrundet i statens indkøbsprogram. Den samlede besparelse bliver, hvis der regnes i 2022 budget på ca. 650.000, men det er endnu ikke muligt at sige, hvilken betydning det får i 2023 budgettet, da der sker mange ændringer, herunder ændring i elevtallet.
 • Som i alle andre offentlige bygninger må temperaturen på skolen maksimal være 19 grader fra 1. oktober. Skolen har gennem mange år haft stort fokus på energibesparelse, men skolen er naturligvis blevet gennemgået endnu engang for at finde yderligere energisparende tiltag. Et vigtigt informationsarbejde i den forbindelse handler om, at der ikke må røres ved termostater på radiatorer og at der skal luftes ud kort, men effektivt.


 1. Budgetopfølgning 2. kvartal 2022 (7 mdr.). Orienteringspunkt. Bilag 1.

LE orienterede på baggrund af bilaget.
Generelt gælder, at skolens økonomi er sund, og at skolens bygninger er i god stand, hvilket vedligeholdes-planerne sikrer, at de vedbliver med at være.
Indtægterne for årets første 7 måneder ligger en smule over det forventede, pga. lidt flere elever. Omkostningerne er også på niveau med det forventede, men der må forventes en samlet ekstraudgift på minimum 300.000 til el for 2022.
Samlet forventes stadig et positivt resultat, men et lavere resultat end budgetteret - tæt på et nul-resultat. Det afhænger dog af elprisernes udvikling og evt. langtidssygdom i efteråret.

Opfølgningen blev diskuteret og taget til efterretning.

 1. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 23/24. Beslutningspunkt. Bilag 2.

LE orienterede på baggrund af bilaget.

Det var forventet, at den beregningstekniske kapacitet ville blive udmeldt 1. september, men dette er ikke sket. Generelt er det udfordrende for planlægningen, at den foreløbige kapacitet først meldes ud 1. februar og den endelige kapacitet først meldes ud så sent som den 15. maj.

Det er nu blevet muligt at søge at blive profilgymnasium igen. Det er skolens holdning, at der ikke ansøges, da det kan snævre skolens profilen ind og skolen er netop kendetegnet ved at være stærk inden for alle 4 hovedområder. At skolen ikke søger, har ingen betydning for den særlige design og arkitektur studieretning, som skolen fortsat kan tilbyde, hvilket bl.a. er begrundet i det tætte samarbejde med Aarhus som arkitekturby

Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

 1. Afrapportering af arbejdet med handlingsplaner for skoleåret 21/22 – orienteringspunkt. Bilag 3.

LE orienterede på baggrund af bilaget.

Skolen arbejder hvert år ud fra en delmængde af punkterne i den overordnede strategi. Handlingsplanerne omhandler alle udviklingsrettede aktiviteter på skolen. Alle lærere har arbejdet med de to pædagogiske indsatsområder, mens de resterende indsatser fordeles ud på grupper af TAP, lærere og ledelse. En række af handlingsplanens punkter kører over flere år, så de når at blive rodfæstet i organisationen.

Bestyrelsen diskuterede afrapporteringen, herunder omfanget og antallet af handlingsplanspunkter. Det blev også diskuteret, hvordan de enkelte undergruppers arbejde (fx bæredygtighedsudvalget arbejde) kan bredes ud til alle elever på skolen. Endelig blev skolens løbende arbejde med festkulturen, alkohol og festernes kvalitet diskuteret.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 1. Afrapportering af arbejdet med skolens kvalitetsplan for skoleåret 21/22. Selvevaluering og opfølgningsplan. Beslutningspunkt. Bilag 4.

LE orienterede på baggrund af bilaget.

Kvalitetsplanens indhold er for hovedparten centralt bestemt, men skolen har valgt, at årets opfølgning på handlingsplanerne er en del af kvalitetsplanen.

Af væsentlige punkter i kvalitetsplanen fremhæves, at skolen ligger meget fornuftig i elevtrivsels-undersøgelsen, og at elevtrivslen ikke er faldet markant efter coronaperioden. Der er dog en oplevelse på skolen af, at der er en øget skrøbelighed blandt eleverne på bagkant af corona.
Udover den store elevtrivselsundersøgelse laver studievejlederne en særskilt undersøgelse blandt 1.g eleverne, og der evalueres løbende i de enkelte fag og klasser.

Skolen har et lidt højere frafald end sammenlignelige skoler. Dette skal fortsat være et fokuspunkt, da antallet af elever har stor betydning for skolens økonomi. Der arbejdes med mange indsatser for at mindske frafaldet, herunder bl.a. ved at reagere hurtigere ved problematisk fravær og ved at have øget fokus på relationsarbejdet i klasserne.

Afrapporteringen blev diskuteret, og bestyrelsen tilsluttede sig skolens selvevaluering og opfølgningsplan.

 

 1. Forslag til målsætninger i skolens kvalitetsplan for skoleåret 22/23. Beslutningspunkt. Bilag 5

LE orienterede på baggrund af bilaget.
Bestyrelsen diskuterede sagen og tilsluttede sig kvalitetsplanen.


Drøftelse af bestyrelsens muligheder for at hjælpe med fondsansøgninger.

Der er ansøgt fondsmidler til et nyt og gennemsigtigt hegn ud mod Skolebakken fra gården bag S-bygningen.

Bestyrelsen var umiddelbart positive overfor ideen om at søge fondsmidler til at renovere skolen. Punktet tages op på et senere møde, hvor der vil komme et oplæg fra skolen.

 

 1. Ny dato for bestyrelsesmøde d. 29.3.23.

Det blev besluttet, at mødet flyttes til den 28. marts 2023 kl. 16-18.

  11. Evt.

Intet.

 

Tiltrådt af rektor:

 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 9. juni 2022 kl. 16.00-19.00

Tilstede: Michael Svarer, Lone Eibye Mikkelsen, Claus Grambo Larsen, Jasper Kyndi, Trine Holm Thomsen, Lars Klavsen, Gustav Braad Doktor, Rasmus Tranegaard Andersen, Maiken Baltzer Løsmar, Bjarke Møller Madsen (referent).

Afbud: Kristian Sommer Harrits

Inden det første ordinære møde startede, blev de nye bestyrelsesmedlemmer præsenteret og LE gav en introduktion til Aarhus Katedralskole, herunder skolens organisation, historie, værdier og nuværende situation samt en kort gennemgang af de politiske udfordringer i gymnasiesektoren. Endelig blev arbejdsopgaverne for bestyrelsen gennemgået.

Efterfølgende holdt det nyligt afgåede bestyrelsesmedlem Kristian Thorn et oplæg om at sidde i Katedralskolens bestyrelse og fortalte kort om den tidligere bestyrelses fokuspunkter.

Efter en let anretning startede det første ordinære møde i den nye bestyrelse.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet af de medlemmer, der er fortsat fra den tidligere bestyrelse.  

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 1. Valg af formand for bestyrelsen

Michael Svarer stillede op som formand og blev valgt.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlem ved selvsupplering

Det tidligere medlem Jens Hansen blev foreslået og valgt til bestyrelsen.

 

 1. Siden sidst på skolen

LE orienterede:

 • Skolen har på grund af afgang og de to ekstra klasser i næste skoleår ansat 12 nye lærere. Der er tale om 5 fastansatte og 7 årsvikariater. 6 af de 12 har arbejdet på skolen i det seneste skoleår også.
 • Rengøring og vinduespudsning har været i licitation og der skrives meget snart kontrakt. Den nye aftale koster det samme for skolen som den tidligere, og den indeholder samme kvalitet og som noget nyt ekstra rengøring midt på dagen.

 1. Budgetopfølgning 1. kvartal 2022. Orienteringspunkt. Bilag 1

LE orienterede og gennemgik de forskellige statstilskud og taxametre, samt de udgiftsposter som fremgår af budgetopfølgningen. Årets budget er baseret på 11 klasser, hvilket betyder, at der uundgåeligt kommer nogle budgetafvigelser i løbet af efteråret, da der ikke laves nyt budget. De øgede indtægter, der følger af den 12. klasse i 1.g, modsvares af øgede udgifter til bl.a. lærerløn.
For året samlet forventes et lidt lavere resultat end budgetteret som følge af de stigende elpriser og langtidssygdom.
Bestyrelsen diskuterede sagen og tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Bestyrelsens årshjul med forslag til datoer for næste skoleårs bestyrelsesmøder. Beslutningspunkt. Bilag 2

På baggrund af bilaget vedtog bestyrelsen datoerne for næste års bestyrelsesmøder.
Mødet 21/9 forlænges for at have god tid til at arbejde med bestyrelsens input til skolens strategi for årene 23-26.

 

 1. Orientering om de nye elevfordelingsregler og kapacitetsfastsættelse for næste skoleår

LE orienterede.
Den nye elevfordelingsaftale, der har til formål at sikre en bedre fordeling af eleverne på landets gymnasier, er baseret på henholdsvis afstands- og fordelingszoner. I Aarhus fordeles efter fordelingszoneprincippet, som opdeler ansøgerne i indkomstkategorier. Efterfølgende sikres, gennem et større IT-system, at de enkelte gymnasier får et blandet optag set i forhold til indkomstkategorierne.

I forbindelse med implementeringen af de nye regler, er der stor usikkerhed omkring kapaciteten for de enkelte skoler. Til august melder ministeriet ud, hvor stor kapacitet det forventes, at hver skole skal have i det efterfølgende skoleår. Denne kapacitet kan dog ændres både i op- og nedadgående retning helt indtil sent næste forår. Dette er en udfordring for planlægningen på skolerne, herunder budgetlægning.

Muligheden for ventelister er fjernet, hvilket betyder, at tomme pladser i løbet af skoleåret ikke nødvendigvis kan fyldes op.

Bestyrelsen diskuterede de nye regler og hvor der evt. kan øves indflydelse og tog orienteringen til efterretning.  

 1. Forslag til Strategi-og handlingsplansproces for skoleåret 2022/23. Bilag 3

LE orienterede på baggrund af bilaget for forslaget til strategi- og handlingsplansproces.

Bestyrelsen tilsluttede sig processen.

 

 1. Bestyrelsens bidrag til årsskriftet

Der skrives et lille stykke til årsskriftet om den nye bestyrelse af formanden.

   11. Evt.

Intet.

 

Tiltrådt af rektor:

 

 

 

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 16.00-18.00

Tilstede: Henning Kærsgaard, Lone Eibye Mikkelsen, Ditte Nørtoft Nielsen, Claus Grambo Larsen, Gustav Braad Doktor, Kristian Thorn, Jens Hansen, Maiken Baltzer Løsmar, Bjarke Møller Madsen (referent).

Afbud: Nete Bechmann, Marc Perera Christensen, Kristian Sommer Harrits.

 

 1. Velkomst til elevrepræsentant Gustav Braad Doktor

Gustav Braad Doktor blev budt velkommen til skolens bestyrelse.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 1. Godkendelse af regnskab for 2021 og revisionsprotokol (bilag 1 og 2)

Revisor Yvonne Bager, PWC, gennemgik regnskabet og revisionsprotokollen. Hovedkonklusionen var, at det er flot regnskab med et resultat i balance og et regnskab uden anmærkninger.

Årets resultat blev på 1,37 mio. kr. og derved højere end det budgetterede. Dette skyldes først og fremmest den vakante stilling i ledelsen i de første 10 måneder af 2021, færre udgifter pga. corona og en fejl ved kontering af feriepenge hos den eksterne leverandør af lønsystemet. Fejlen vedrørende feriepengene er lovet løst.
Likviditeten faldt, hvilket hovedsageligt skyldes indbetaling af indefrosne feriepenge til staten (ca. 5 mio. kr.). Likviditeten er dog stadig fin, med en likviditetsgrad over 100, og likviditeten er styrket af årets resultat.

Bestyrelsen diskuterede, at bl.a. STUK løbende intensiverer kontrolindsatsen på mange forskellige områder, og at alle skoler kan forvente at få endnu flere kontroller i fremtiden.

Revisor roste skolen for god økonomistyring og for gode og klare processer. Benchmark-målingerne vedrørende skolens økonomi gav ikke anledning til bemærkninger i forvaltningsrevisionen.   

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

 

 1. Siden sidst på skolen - herunder orientering om den nye bestyrelses sammensætning

LE orienterede:

 • Fra centralt hold er det besluttet, at 3.g’erne også i år skal op i færre eksaminer, mens 1. og 2.g’erne har det normale antal.
 • Der tegner sig visse økonomiske usikkerheder i fremtiden, herunder en ændring og måske ensretning i taxametersystemet mellem uddannelsesretningerne, 2 % besparelserne som pt. genindføres i 2025 og øgede udgifter til el på grund af de stærkt stigende energipriser.
 • Låneomlægningen betød en rente på 0,8 %, hvilket var højere end realkreditinstituttets forventning på 0-0,2 %. Lånet er nu låst for en 5-årig periode.
 • Mange elever deltog over middag den 10. februar i en landsdækkende strejke for at gøre opmærksom på et ønske om seksualundervisning i gymnasiet. Vores skole er allerede godt i gang med arbejdet med at tilbyde seksualundervisning.
 • Alkoholkulturen blandt unge bliver et emne, der helt sikkert kommer til debat i de næste år.
 • Personalets sygefravær var også i 2021 på et meget lavt niveau.
 • Skolen er blevet Erasmus+ akkrediteret, hvilket giver mulighed for at få EU støtte til bl.a. job-shadowing og sprogskoler for i første omgang sproglærerne. Senere er det planen at tilbuddet skal udvides til andre faggrupper.
 • Skolen er i fuld gang igen efter et coronapeak i starten af året. De mange elever med corona betød en periode med meget hybrid-undervisning, med de udfordringer der ligger i det. Både elever og lærere klarede dette meget flot.
 • Forårskoncerten, med optræden af alle skolens musikelever, var en stor succes. Det var en dejlig oplevelse for alle, efter at forårskoncerterne har været aflyst i de seneste 2 år.
 • Koret har gennem besøg og genbesøg haft samarbejde og fælles koncerter med Sankt Annæ Gymnasiums kor i marts måned.
 • Skolen har i marts afholdt en temadag om Grundtvig og hans tanker, hvor eleverne på tværs af årgangene hørte oplæg, var på byløb, diskuterede Grundtvigs tanker om skolesystemet og deltog i mange forskellige og delvis elevstyrede workshops.
 • Den nye bestyrelse, der tiltræder 1. maj: Michael Svarer, Lars Klavsen, Trine Holm Thomsen, Jesper Kyndi, Claus Grambo Larsen fortsætter, Maiken Baltzer Løsmar fortsætter, Rasmus Tranegaard Andersen (nyvalgt ansat). Desuden fortsætter elevrepræsentanterne Gustav Braad Doktor og Kristian Sommer Harrits.

 1. Orientering om processen med elevfordeling og kapacitetsfastsættelse v. rektor

LE orienterede. Som det ser ud nu, er det formentligt først efter sommerferien, at skolernes kapacitet bliver udmeldt til høring. Kapaciteten kan dog ændres helt hen til slutningen af næste forår, hvilket gør det meget svært at planlægge. Der arbejdes via mange kanaler på at få tidligere afklaring af kapaciteten.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Orientering om ansøgertal (bilag 3)

LE orienterede. Skolens ansøgertal er steget til 409, hvilket er meget tilfredsstillende. Det skal dog ses i lyset af at der er to gymnasier i Aarhus, der ikke optager elever på STX i år. Det samlede antal STX-ansøgere i Aarhus forventes at være nogenlunde stabilt i de kommende år.

KUO-fordelingen kører, som ønsket af de 5 Aarhus gymnasier, der optager elever i år.
Bestyrelsen diskuterede sagen og tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Handlingsplan og årshjul for samarbejdet med vores kontaktskoler. Bilag 4.

LE orienterede. Skolen har, på baggrund af en af årets handlingsplaner, udarbejdet en handlingsplan for at få genetableret samarbejdet med kontaktskolerne efter corona. Et væsentligt initiativ er ”Undervisning i centrum”, hvor hele klasser kommer på skolen og får undervisning af vores lærere og elever. Der tilbydes undervisning i en bred vifte af fag. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 1. Globalisering på Aarhus Katedralskole – en oversigt. Bilag 5.

LE orienterede på baggrund af bilaget. Skolen har lavet en opdateret oversigt over de mange initiativer skolen har inden for området globalisering.

Bestyrelsen foreslog, at overskriften ændres til ”Globale kompetencer” og tog orienteringen til efterretning.

 1. Elevtrivselsundersøgelsen 2021 med handlingsplaner. Bilag 6.

Den centralt stillede elevtrivselsundersøgelse blev diskuteret. Resultatet af årets elevtrivselsundersøgelse er meget flot. Handlingsplanen blev gennemgået og bestyrelsen støttede handlingsplanens indhold.

 

 1. Forslag til handlingsplaner for skoleåret 22/23. Beslutningspunkt. Bilag 7

LE orienterede om forslaget til handlingsplaner for skoleåret 22/23. Der er i forslaget både fortsatte handlingsplaner og en række nye. De nye handler bl.a. om udarbejdelse af naturvidenskabsstrategi, ny strategi for teknologiforståelse og computational thinking og udarbejdelse af klimastrategi.

Bestyrelsen roste forslaget til handlingsplaner og vedtog handlingsplanerne.

 

 1. Benchmark 2020. Orienteringspunkt. Bilag 8.

LE orienterede. Bestyrelsen diskuterede, om der måske kan måles på andre parametre og tog orienteringen om økonomiske benchmark til efterretning.

 

 1. Bestyrelsens bidrag til årsskriftet og fotografering af bestyrelsen

Der ønskes et bidrag fra bestyrelsen til årsskriftet. Henning Kærsgaard påtog sig at skrive dette og modtager gerne input fra resten af bestyrelsen.

 

 1. Evt.

Intet.

 

Tiltrådt af rektor:

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 26. januar 2022

Tilstede: Henning Kærsgaard, Lone Eibye Mikkelsen, Ditte Nørtoft Nielsen, Claus Grambo Larsen, Anton Emil Meldgaard Vind, Kristian Thorn, Jens Hansen, Nete Bechmann, Marc Perera Christensen, Kristian Sommer Harrits, Maiken Baltzer Løsmar, Bjarke Møller Madsen (referent).

 

Velkomst til elevrepræsentant Kristian Harrits

Kristian Sommer Harrits blev budt velkommen til skolens bestyrelse.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. Siden sidst på skolen - herunder status på udpegning af ny bestyrelse

LE orienterede:

 • Dagligdagen på skolen er fortsat udfordret af coronasituationen og smittetallet har været stigende i længere tid. Enkelte klasser har af pædagogiske årsager været hjemsendte nogle dage som følge af mange smittede.
  Alle på skolen arbejder sammen om at få det til at fungere, og alle gør det så godt, som det er muligt under de givne omstændigheder.
 • Orienteringsmøderne var igen i år virtuelle pga. corona, hvilket gælder for alle gymnasierne i Aarhus. Orienteringsmøderne fungerede fint, men det er naturligvis ikke det samme som at have en fyldt skole. Interesserede har mulighed for at bestille tid til en rundvisning, og der er lagt en lang række videoer og andre orienteringsmaterialer på hjemmesiden.
 • Rengøringen på skolen skal i udbud og processen er i gang.
 • I 2016/17 blev der rejst spørgsmål omkring grundværdien og den tilhørende skattebetaling. Sagen blev dengang henlagt efter råd fra revisor, men er nu blevet genoptaget, da det er blevet muligt at klage over Skats ”historiske vurderinger”.
 • Der er pt gang i processen med udpegning af medlemmer til skolens bestyrelse pr. 1.5.22. Det forventes, at alle de nye medlemmer er udpeget inden næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Orientering om processen med elevfordeling og kapacitetsfastsættelse v. rektor

LE orienterede. Skolen fik ikke nogen kapacitetsbegrænsning til næste skoleår, så der kan optages 11 klasser. Ingen af gymnasierne i Aarhus har et kapacitetsloft til kommende skoleår.  KUO elevfordelingen er blevet vedtaget af regionsrådet for de 5 gymnasier, der skal optage elever i år.

Bestyrelsen diskuterede sagen, herunder de gode erfaringer og resultater, der er kommet ud af KUO elevfordelingen. Bestyrelsen tog situationen til efterretning.

 

 1. Orientering om skolens økonomiske situation efter vedtagelse af finanslov 2022. Bilag 1.

LE orienterede.  Der er ikke sket de store ændringer siden sidst på baggrund af den vedtagne finanslov. Der er dog kommet en ekstrabesparelse på 50.000 på budget 2022. En usikkerhed vedrørende budgettet er skolens elregning, der måske kommer til at stige på grund af den generelt stigende elpris.  

Bestyrelsen diskuterede sagen og tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Revideret forslag til flerårsbudgetter for perioden 2022–2024 incl. balance – og likviditetsbudgetter. Beslutningspunkt. Bilag 2.

LE orienterede. Der er nu lavet et balance- og likviditetsbudget. Skolen har på nuværende tidspunkt en fornuftig likviditet. På grund af en lavere afskrivning, som følge af længere afskrivningsperiode, viser budgettet en faldende likviditetsgrad i de kommende år. Det er et opmærksomhedspunkt fremadrettet. Årsregnskabsresultatet for 2021 kan dog få positiv betydning for likviditeten i de kommende år - i forhold til det budgetterede.

Bestyrelsen diskuterede sagen, herunder hvornår der opnås erfaringer med elevfrafald mv pga. de nye regler.

Bestyrelsen vedtog flerårsbudgettet.

 

 1. Revideret forslag til budget 2022 efter endelig vedtagelse af finansloven. Beslutningspunkt. Bilag 3.

Bestyrelsen vedtog det reviderede forslag til budget 2022.

 

 1. Lånefornyelse pr. 1.4.22 ifølge skolens finansielle strategi. Beslutningspunkt. Bilag 4.

På baggrund af bilaget blev lånfornyelsen diskuteret og bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen om, at lånene fortsat optages som 5-årige variabelt forrentede lån.

 

 1. Årsrapport om persondatasikkerhed fra skolens databeskyttelsesrådgiver.

LE orienterede. Der er endnu ikke udarbejdet en årsrapport af vores DPO.

 

 1. Bestyrelsens input til handlingsplaner for næste skoleår (handlingsplanerne skal vedtages på næste bestyrelsesmøde). Bilag 5.

På baggrund af bilaget diskuterede bestyrelsen inputs til handlingsplaner. Bestyrelsen støttede op om de punkter, der er beskrevet i bilaget. Bestyrelsen kom med følgende inputs til arbejdet med handlingsplaner for næste skoleår:

 • Stadig fokus på fastholdelse. Dette kan evt. være gennem arbejdet med klasseledelse og elevmiljø. Elevmiljøet er centralt for at hjælpe eleverne gennem svære perioder i gymnasietiden, og fællesskabet skal måske hjælpes endnu mere af skolen.
 • Det kan overvejes om kunst og kultur skal ind i handlingsplanen eller om skolen allerede har det som en central del af hverdagen.
 • Måske kan skolens standpunkter komme tydeligere ud i offentligheden - gerne i samarbejde med de andre gymnasier i lokalområdet.

 1. Næste møde er planlagt til afholdelse d. 5.4.22, men da datoen for indsendelse af årsrapporten er ændret, skal mødet afholdes inden d. 1.4.22. Det foreslås, at mødet afholdes d. 31. marts 2022 kl. 16–18 med efterfølgende middag.

Næste møde, som er det sidste for den nuværende bestyrelse, afholdes den 31. marts 2022 kl. 16-18 med efterfølgende middag i byen.

 

 1. Evt.

Ikke noget til eventuelt.

 

Tiltrådt af rektor

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. november 2021

Tilstede: Henning Kærsgaard, Lone Eibye Mikkelsen, Ditte Nørtoft Nielsen, Claus Grambo Larsen, Anton Emil Meldgaard Vind, Kristian Thorn, Jens Hansen, Bjarke Møller Madsen (referent).

Afbud: Nete Bechmann, Marc Perera Christensen, Kristian Sommer Harrits, Maiken Baltzer Løsmar.

 

 1. Velkomst til nyt medlem, Kristian Sommer Harrits, 3.a

Kristian Sommer Harrits havde meldt afbud til dagens møde.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde samt underskrift af den finansielle strategi, der blev vedtaget på sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet, og den finansielle strategi blev underskrevet.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. Siden sidst på skolen

LE orienterede:

 • Anton fortalte, at den elevstyrede og elevproducerede musical med ca. 140 deltagende elever kører for næsten fulde huse med stor succes. Der er et stort engagement hos alle de medvirkende.
 • Alle skolens aktiviteter er kommet godt i gang, og elevrådsweekenden blev afholdt på skolen.
 • Skolen har endnu engang modtaget det grønne flag for arbejdet med bæredygtighed. Det grønne flag blev hejst af rådmand Thomas Medom.
 • Eleverne har vundet en musikfestival efter en stor indsats i forbindelse med Røde Kors-indsamlingen. Festivalen afholdes på skolen engang i løbet af foråret.
 • Den traditionelle julebazar aflyses i år pga. corona. Der afholdes i stedet en julehyggeeftermiddag for alle skolens elever og lærere fredag den 3. december.
 • Der er startet en ny videnskabsklub op, hvor elever fra 4. og 6. klasse bliver undervist af nogle af skolens elever. Det har været en stor succes for både folkeskoleeleverne og de elever, der står for undervisningen.
 • Efter råd fra banken investeres ”Caroline Pedersens legat” ikke på nuværende tidspunkt i statsobligationer som vedtaget, da det ikke ville være rentabelt på grund af den lave rente og høje kursværdi.

 

 1. Status på fastsættelse af kapacitet for næste skoleår. Orientering v. rektor.

LE orienterede. Det er stadig forventningen, at skolen får 11 klasser til næste skoleår.

De 5 gymnasier i Aarhus, der optager elever næste skoleår, ønsker en KUO-fordeling for at fortsætte den positive udvikling i elevfordelingen. Dette blev dog ikke enstemmigt vedtaget i fordelingsudvalget og sagen går nu videre til regionsrådet.
Bestyrelsen diskuterede sagen og tog situationen til efterretning.

 

 1. Budgetopfølgning 3. kvartal 2021. Orienteringspunkt. Bilag 1.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

 

 1. Orientering om skolens økonomiske situation. Bilag 2.

LE orienterede om skolens økonomiske situation på baggrund af bilag 2.

De helt store faktorer er klassetallet og elevfrafald. ”Stram kapacitetsstyringen” er et centralt begreb i de nye fordelingsregler, hvilket forventes at få en betydning for skolens klassetal. De nye regler, hvor ventelister ikke længere må bruges, kan få betydning for antallet af elever i de enkelte klasser.

Disse to faktorer gør, at budgetterne for 23 og 24 er baseret på kvalificerede skøn. Der kommer i løbet af 22 erfaringer mht. elevfrafaldet efter de nye regler.

Bestyrelsen diskuterede sagen og dets konsekvenser for skolen og tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Forslag til flerårsbudgetter for perioden 2022–2024. Beslutningspunkt. Bilag 3.

LE orienterede. Bestyrelsen tog flerårsbudgettet til efterretning.

 

 1. Forslag til budget 2022. Beslutningspunkt. Bilag 4.

Bestyrelsen vedtog forslaget til budgettet 2022.

 

 1. Studieretninger og valgfagsudbud for skoleåret 2022-2023. Beslutningspunkt. Bilag 5.

LE orienterede.

Langt hovedparten af eleverne fik opfyldt deres 1. prioritet i forbindelse med studieretningsvalget, og resten fik deres 2. prioritet. De oprettede studieretninger spreder sig fint ud på alle 4 områder. Det sproglige område er gået frem i år. Fysik og kemi er gået lidt tilbage, mens bioteknologi er gået frem.

Bestyrelsen vedtog studieretnings- og valgfagsudbuddet som beskrevet i bilaget.

 

 1. Etablering af whistleblowerordning. Beslutningspunkt. Bilag 6.

LE oplyste, at samarbejdsudvalget havde tilsluttet sig de foreslåede principper til etablering af en whistleblowerordning.

Bestyrelsen diskuterede pro et contra ved en ikke-anonym ordning og vedtog herefter principperne for etablering af whistleblowerordning, og at ledelse og administration herefter etablerer ordningen.

 

 1. Næste møde afholdes d. 26.1.22 kl. 16.00 – 18.00.

 

 1. Evt.

Ikke noget til eventuelt.

 

Tiltrådt af rektor:

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde ons d. 22.sept. 2021, kl.16.00-18.00

Tilstede: Henning Kjærgaard, Lone Eibye Mikkelsen, Ditte Nørtoft Nielsen, Claus Grambo Larsen, Anton Emil Meldgaard Vind, Laura Staberg Larsen, Kristian Thorn, Jens Hansen, Maiken Baltzer Løsmar, Marc Perera Christensen, Britta Meyer Larsen (referent)

Afbud: Nete Bechman

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. Siden sidst på skolen v. rektor – herunder orientering om forslag til finanslov 2022 og indbetaling af feriepengeforpligtigelsen.

LE orienterede:

 • Skoleåret er startet godt op, både elever og lærere er glade for at være tilbage igen. Også udvalgene – i alt 17 elevbårne udvalg og 4 skoleudvalg - er startet godt op med stor tilslutning. Hertil de mange lærerstyret tilbud med fx masterclasses og studiekredse gør, at der er et meget stort tilbud til skolens elever.
 • 3g-klasserne har været på udsat studietur, herunder en klasse på Grønland med tilskud fra Rigsfællesskabspuljen.
 • Morgensamlinger og cafeer er startet op, som opstart årgangsopdelt, hvilket har været en stor succes.
 • finanslov 2022 og den politiske aftale – og et par bemærkninger: Henvisningstaxametret er afskaffet og fællesudgiftstaxameteret er reduceret. Forliget med ny elevfordeling betyder, at alle skoler skal bære udgifter i den sammenhæng, fx finansiering af IT-systemer mm, hvilket ca svarer til 5,6% af færdiggørelsestaxametret.
 • Feriepengeforpligtelsen er indbetalt jf bestyrelsens beslutning.
 • Ny beredskabsplan er udformet efter ændret beredskabsstrategi der bygger på princippet run-hid-hit. Beredskabsplanens formidlingsform er revideret.
 • Ny uddannelsesleder er ansat, og tiltræder pr 1.11.
 • Lovpligtig whistleblower ordning indføres for ansatte pr 17.12.21.

 

 1. Budgetopfølgning 2. kvartal 2021 (7 mdr.). Orienteringspunkt. Bilag 1.

LE orienterede bestyrelsen, der ikke havde bemærkninger til budgetopfølgningen.

 

 1. Orientering om de nye elevfordelingsregler fra 2023. Orienteringspunkt. Bilag 2.

LE orienterede. Reglerne omfatter udover STX, også HHX, HTX og HF. En ansøger der søger STX er garanteret STX.

Bestyrelsen diskuterer mulige konsekvenser for skolens elevsammensætning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 22/23. Beslutningspunkt. Bilag 3.

LE orienterede. Regionsrådet er i første omgang beslutningstager for fastsættelsen af kapaciteten, optag 2022.Hvis regionsrådet ønsker at nedsætte skolens indmeldte kapacitet er det Børne- og Undervisningsministeren der træffer den endelige beslutning. Ultimo september er indsendelsesfristen for skolernes kapacitetsindberetning til regionen. Behandlingen i regionsrådet sker d. 15.12.21.

Bestyrelsen besluttede at fastholde en indmelding på 11 klasser.

 

 1. Forslag til finansiel strategi for Aarhus Katedralskole. Beslutningspunkt. Bilag 4 og 4a.

LE orienterede. Ministeriet har udsendt vejledning og skabelon for skolens finansiel strategi. Der skal således laves en ny finansiel strategi. I henhold til lån overvejes fremtidig låneomlægning fra variabel til fast forrentning.

Bestyrelsen godkendte forslaget til finansiel strategi.

 

 1. Afrapportering af arbejdet med handlingsplaner for skoleåret 20/21 – orienteringspunkt. Bilag 5.

LE orienterede. Handlingsplanerne er gennemført som planlagt, dog med få afvigelser pga. COVID. Bestyrelsen roste skolens arbejde med handlingsplanerne og de fine resultater trods skoleårets usædvanlige afvikling.  

 

 1. Afrapportering af arbejdet med skolens kvalitetsplan for skoleåret 20/21. Selvevaluering og opfølgningsplan. Beslutningspunkt. Bilag 6.

LE orienterede.

Bestyrelsen godkendte afrapporteringen af kvalitetsplanen for skoleåret 20/21.

 

 1. Forslag til målsætninger i skolens kvalitetsplan for skoleåret 21/22. Beslutningspunkt. Bilag 7.

LE orienterede. Der er i henhold til tilpasninger i årets mål og handleplaner sket et par ændringer i målsætningerne i kvalitetsplanen. Fx at følge resultatet af arbejdet med fagligt løft iværksat for fortsætterholdene. Bestyrelsen vedtog kvalitetsplanen for skoleåret 21/22. 

 

 1. Orientering om nyt legat og forslag til fordelingskriterier. Beslutningspunkt. Bilag 8.

LE orienterede. Skolen har modtaget et legat med navnet ”Caroline Pedersens legat”. Legatet gør det muligt i en ca. 40-årig periode at uddele legater på 15.000 kr. til 10 dimittender årligt. Den samlede legatsum beløber sig til 4,27 mio. kr. Legat kan søges af dimittender, der vil studere det engelske sprog eller studere i engelsksprogede lande. Efter bestyrelsens indstilling ændres kravene til at tildeling af legatet udelukkende forpligter eleven til at afrapportere og dokumentere studietilknytningen til ovennævnte.

 

   12. Evt.

Marc Perera Christensen orienterer om Erhvervs Aarhus ændring af repræsentationsperioder. 

 

Næste bestyrelsesmøde er d 24.11.21.

 

Tiltrådt af rektor:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 2. juni 2021 kl. 16.30-18.30

Til stede: Nete Bechman, Henning Kjærgaard, Lone Eibye Mikkelsen, Ditte Nørtoft Nielsen, Claus Grambo Larsen, Anton Emil Meldgaard Vind, Laura Staberg Larsen, Kristian Thorn, Jens Hansen, Britta Meyer Larsen (referent)

Afbud: Marc Perera Christensen, Maiken Baltzer Løsmar

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste 3 møder

Referater blev godkendt og underskrevet.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

3. Siden sidst på skolen v LE

- Siden påske er der gradvist blevet genåbnet og siden d. 21.5. har vi været fuldtallige på skolen igen. 3g havde sidste skoledag d 28.5. Uge 22 var sidste uge med 1g og 2g undervisning samt afvikling af de skriftlige årsprøver. Fra d 7.6. starter de mundtlige eksamener og mundtlige årsprøver for alle 3 årgange.

- Vi har pt 11-12 COVID positive elever og fire klasser hjemme i selvisolation. Det har store konsekvenser for skolen, idet det også rammer lærere. Vores største fokus nu er afviklingen af eksamen og vi håber, at så meget som muligt gennemføres som planlagt.

- Testcenteret på skolen med selvtest fungerer fint. Testcentret kører med testtilbud frem til sommerferien. Til at køre testcentreret og supportere testningen har vi ansat tidligere elever og det fungerer rigtigt fint.

- Dimissionen afvikles af to omgange med hhv fem og seks klasser. Studenterne må medbringe to pårørende på grund af afstandskravet. Der bliver således desværre ikke plads til jubilarer til dimissionen.

- Dagen hvor eleverne bliver studenter, huebegivenheden, kan vi tillade at den enkelte elev medbringer 8 gæster til fejring i skolegården. Alle gæster på skolen til huebegivenhed og dimission bliver tjekket for gyldigt coronapas.

- Studenterfesten, vi plejer at holde på den sidste eksamensdag, kan vi ikke afholde som vanligt med en samlet fest for hele årgangen. I stedet afholder vi på skolen middag for klasserne klassevist fordelt i adskilte lokaler i et afgrænset tidsrum.

- Elevfordelingen af kommende elever har i år været turbulent pga. situationen med børne- og undervisningsministerens lukning af STX på Dollerupvej, Aarhus Tech. Først d. 17.5. kunne der sendes information om skoletilbud til de kommende elever.

- Til næste skoleår sker der ikke fastansættelse af nye lærere, der ansættes et antal årsvikarer til at dække hold i forbindelse med orlov mm.

- Vi planlægger med at ansætte en ny uddannelsesleder efter sommerferien.

- Puljen der er blevet afsat til dækning af fagligt efterslæb har vi brugt på forskelligt vis til ekstraundervisning, tolærerordning, laboratorietræning, faglige ekskursioner ud af huset og flere andre aktiviteter.

 

4. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021. Orienteringspunkt. Bilag 1.

LE orienterer om budgetopfølgningen. Resultatet afspejler fx at skolen ikke er kompenseret for manglende brobygning, som vi blev sidste år. Modsat har der været besparelser på administration og ledelse, så budgettet forventes overholdt, men der kan komme uforudsete udsving pga. COVID situationen.

 

5. Kapacitetsfastsættelse for næste skoleår. Beslutningspunkt. Bilag 2

LE orienterer om bilaget. Bestyrelsen vedtog at melde 11 klasser ind som skolens kapacitet i skoleåret 22/23.

 

6. Bestyrelsens bidrag til årsskriftet.

Ideer til bestyrelsens bidrag til årsskriftet, som formand Henning Kærsgaard skriver:

- Gode erfaringer med KUO-elever, der trives på skolen og hvor de første bliver studenter i år

- Kapacitetsbegrænsning– igen i år

- Et år præget af COVID 19, ros til lærere og elever for at klare de mange omvæltninger

- Den virtuelle undervisning har givet et digitalt løft til alle, og været IT-kompetence udvikling på godt og ondt.

 

7. Forslag til datoer for næste skoleårs bestyrelsesmøder. Beslutningspunkt. Bilag 3.

Datoforslag næste skoleår: datoen d 2.6.22 ændres til efterfølgende torsdag d 9.6.22

Der er et ønske om, at møderne ud over indkaldelsen på mail også oprettes i Outlook.

 

8. Evt.

Stor tak til bestyrelsen for årets indsats fra skolen.

 

Med venlig hilsen

Lone Eibye Mikkelsen