Referat af bestyrelsesmøde

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. november 2021 kl. 16.00-18.00

Tilstede: Henning Kærsgaard, Lone Eibye Mikkelsen, Ditte Nørtoft Nielsen, Claus Grambo Larsen, Anton Emil Meldgaard Vind, Kristian Thorn, Jens Hansen, Bjarke Møller Madsen (referent).

Afbud: Nete Bechmann, Marc Perera Christensen, Kristian Sommer Harrits, Maiken Baltzer Løsmar.

 

 1. Velkomst til nyt medlem, Kristian Sommer Harrits, 3.a

Kristian Sommer Harrits havde meldt afbud til dagens møde.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde samt underskrift af den finansielle strategi, der blev vedtaget på sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet, og den finansielle strategi blev underskrevet.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. Siden sidst på skolen

LE orienterede:

 • Anton fortalte, at den elevstyrede og elevproducerede musical med ca. 140 deltagende elever kører for næsten fulde huse med stor succes. Der er et stort engagement hos alle de medvirkende.
 • Alle skolens aktiviteter er kommet godt i gang, og elevrådsweekenden blev afholdt på skolen.
 • Skolen har endnu engang modtaget det grønne flag for arbejdet med bæredygtighed. Det grønne flag blev hejst af rådmand Thomas Medom.
 • Eleverne har vundet en musikfestival efter en stor indsats i forbindelse med Røde Kors-indsamlingen. Festivalen afholdes på skolen engang i løbet af foråret.
 • Den traditionelle julebazar aflyses i år pga. corona. Der afholdes i stedet en julehyggeeftermiddag for alle skolens elever og lærere fredag den 3. december.
 • Der er startet en ny videnskabsklub op, hvor elever fra 4. og 6. klasse bliver undervist af nogle af skolens elever. Det har været en stor succes for både folkeskoleeleverne og de elever, der står for undervisningen.
 • Efter råd fra banken investeres ”Caroline Pedersens legat” ikke på nuværende tidspunkt i statsobligationer som vedtaget, da det ikke ville være rentabelt på grund af den lave rente og høje kursværdi.

 

 1. Status på fastsættelse af kapacitet for næste skoleår. Orientering v. rektor.

LE orienterede. Det er stadig forventningen, at skolen får 11 klasser til næste skoleår.

De 5 gymnasier i Aarhus, der optager elever næste skoleår, ønsker en KUO-fordeling for at fortsætte den positive udvikling i elevfordelingen. Dette blev dog ikke enstemmigt vedtaget i fordelingsudvalget og sagen går nu videre til regionsrådet.
Bestyrelsen diskuterede sagen og tog situationen til efterretning.

 

 1. Budgetopfølgning 3. kvartal 2021. Orienteringspunkt. Bilag 1.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

 

 1. Orientering om skolens økonomiske situation. Bilag 2.

LE orienterede om skolens økonomiske situation på baggrund af bilag 2.

De helt store faktorer er klassetallet og elevfrafald. ”Stram kapacitetsstyringen” er et centralt begreb i de nye fordelingsregler, hvilket forventes at få en betydning for skolens klassetal. De nye regler, hvor ventelister ikke længere må bruges, kan få betydning for antallet af elever i de enkelte klasser.

Disse to faktorer gør, at budgetterne for 23 og 24 er baseret på kvalificerede skøn. Der kommer i løbet af 22 erfaringer mht. elevfrafaldet efter de nye regler.

Bestyrelsen diskuterede sagen og dets konsekvenser for skolen og tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Forslag til flerårsbudgetter for perioden 2022–2024. Beslutningspunkt. Bilag 3.

LE orienterede. Bestyrelsen tog flerårsbudgettet til efterretning.

 

 1. Forslag til budget 2022. Beslutningspunkt. Bilag 4.

Bestyrelsen vedtog forslaget til budgettet 2022.

 

 1. Studieretninger og valgfagsudbud for skoleåret 2022-2023. Beslutningspunkt. Bilag 5.

LE orienterede.

Langt hovedparten af eleverne fik opfyldt deres 1. prioritet i forbindelse med studieretningsvalget, og resten fik deres 2. prioritet. De oprettede studieretninger spreder sig fint ud på alle 4 områder. Det sproglige område er gået frem i år. Fysik og kemi er gået lidt tilbage, mens bioteknologi er gået frem.

Bestyrelsen vedtog studieretnings- og valgfagsudbuddet som beskrevet i bilaget.

 

 1. Etablering af whistleblowerordning. Beslutningspunkt. Bilag 6.

LE oplyste, at samarbejdsudvalget havde tilsluttet sig de foreslåede principper til etablering af en whistleblowerordning.

Bestyrelsen diskuterede pro et contra ved en ikke-anonym ordning og vedtog herefter principperne for etablering af whistleblowerordning, og at ledelse og administration herefter etablerer ordningen.

 

 1. Næste møde afholdes d. 26.1.22 kl. 16.00 – 18.00.

 

 1. Evt.

Ikke noget til eventuelt.

 

Tiltrådt af rektor:

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde ons d. 22.sept. 2021, kl.16.00-18.00

Tilstede: Henning Kjærgaard, Lone Eibye Mikkelsen, Ditte Nørtoft Nielsen, Claus Grambo Larsen, Anton Emil Meldgaard Vind, Laura Staberg Larsen, Kristian Thorn, Jens Hansen, Maiken Baltzer Løsmar, Marc Perera Christensen, Britta Meyer Larsen (referent)

Afbud: Nete Bechman

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. Siden sidst på skolen v. rektor – herunder orientering om forslag til finanslov 2022 og indbetaling af feriepengeforpligtigelsen.

LE orienterede:

 • Skoleåret er startet godt op, både elever og lærere er glade for at være tilbage igen. Også udvalgene – i alt 17 elevbårne udvalg og 4 skoleudvalg - er startet godt op med stor tilslutning. Hertil de mange lærerstyret tilbud med fx masterclasses og studiekredse gør, at der er et meget stort tilbud til skolens elever.
 • 3g-klasserne har været på udsat studietur, herunder en klasse på Grønland med tilskud fra Rigsfællesskabspuljen.
 • Morgensamlinger og cafeer er startet op, som opstart årgangsopdelt, hvilket har været en stor succes.
 • finanslov 2022 og den politiske aftale – og et par bemærkninger: Henvisningstaxametret er afskaffet og fællesudgiftstaxameteret er reduceret. Forliget med ny elevfordeling betyder, at alle skoler skal bære udgifter i den sammenhæng, fx finansiering af IT-systemer mm, hvilket ca svarer til 5,6% af færdiggørelsestaxametret.
 • Feriepengeforpligtelsen er indbetalt jf bestyrelsens beslutning.
 • Ny beredskabsplan er udformet efter ændret beredskabsstrategi der bygger på princippet run-hid-hit. Beredskabsplanens formidlingsform er revideret.
 • Ny uddannelsesleder er ansat, og tiltræder pr 1.11.
 • Lovpligtig whistleblower ordning indføres for ansatte pr 17.12.21.

 

 1. Budgetopfølgning 2. kvartal 2021 (7 mdr.). Orienteringspunkt. Bilag 1.

LE orienterede bestyrelsen, der ikke havde bemærkninger til budgetopfølgningen.

 

 1. Orientering om de nye elevfordelingsregler fra 2023. Orienteringspunkt. Bilag 2.

LE orienterede. Reglerne omfatter udover STX, også HHX, HTX og HF. En ansøger der søger STX er garanteret STX.

Bestyrelsen diskuterer mulige konsekvenser for skolens elevsammensætning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 22/23. Beslutningspunkt. Bilag 3.

LE orienterede. Regionsrådet er i første omgang beslutningstager for fastsættelsen af kapaciteten, optag 2022.Hvis regionsrådet ønsker at nedsætte skolens indmeldte kapacitet er det Børne- og Undervisningsministeren der træffer den endelige beslutning. Ultimo september er indsendelsesfristen for skolernes kapacitetsindberetning til regionen. Behandlingen i regionsrådet sker d. 15.12.21.

Bestyrelsen besluttede at fastholde en indmelding på 11 klasser.

 

 1. Forslag til finansiel strategi for Aarhus Katedralskole. Beslutningspunkt. Bilag 4 og 4a.

LE orienterede. Ministeriet har udsendt vejledning og skabelon for skolens finansiel strategi. Der skal således laves en ny finansiel strategi. I henhold til lån overvejes fremtidig låneomlægning fra variabel til fast forrentning.

Bestyrelsen godkendte forslaget til finansiel strategi.

 

 1. Afrapportering af arbejdet med handlingsplaner for skoleåret 20/21 – orienteringspunkt. Bilag 5.

LE orienterede. Handlingsplanerne er gennemført som planlagt, dog med få afvigelser pga. COVID. Bestyrelsen roste skolens arbejde med handlingsplanerne og de fine resultater trods skoleårets usædvanlige afvikling.  

 

 1. Afrapportering af arbejdet med skolens kvalitetsplan for skoleåret 20/21. Selvevaluering og opfølgningsplan. Beslutningspunkt. Bilag 6.

LE orienterede.

Bestyrelsen godkendte afrapporteringen af kvalitetsplanen for skoleåret 20/21.

 

 1. Forslag til målsætninger i skolens kvalitetsplan for skoleåret 21/22. Beslutningspunkt. Bilag 7.

LE orienterede. Der er i henhold til tilpasninger i årets mål og handleplaner sket et par ændringer i målsætningerne i kvalitetsplanen. Fx at følge resultatet af arbejdet med fagligt løft iværksat for fortsætterholdene. Bestyrelsen vedtog kvalitetsplanen for skoleåret 21/22. 

 

 1. Orientering om nyt legat og forslag til fordelingskriterier. Beslutningspunkt. Bilag 8.

LE orienterede. Skolen har modtaget et legat med navnet ”Caroline Pedersens legat”. Legatet gør det muligt i en ca. 40-årig periode at uddele legater på 15.000 kr. til 10 dimittender årligt. Den samlede legatsum beløber sig til 4,27 mio. kr. Legat kan søges af dimittender, der vil studere det engelske sprog eller studere i engelsksprogede lande. Efter bestyrelsens indstilling ændres kravene til at tildeling af legatet udelukkende forpligter eleven til at afrapportere og dokumentere studietilknytningen til ovennævnte.

 

   12. Evt.

Marc Perera Christensen orienterer om Erhvervs Aarhus ændring af repræsentationsperioder. 

 

Næste bestyrelsesmøde er d 24.11.21.

 

Tiltrådt af rektor:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 2. juni 2021 kl. 16.30-18.30

Til stede: Nete Bechman, Henning Kjærgaard, Lone Eibye Mikkelsen, Ditte Nørtoft Nielsen, Claus Grambo Larsen, Anton Emil Meldgaard Vind, Laura Staberg Larsen, Kristian Thorn, Jens Hansen, Britta Meyer Larsen (referent)

Afbud: Marc Perera Christensen, Maiken Baltzer Løsmar

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste 3 møder

Referater blev godkendt og underskrevet.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

3. Siden sidst på skolen v LE

- Siden påske er der gradvist blevet genåbnet og siden d. 21.5. har vi været fuldtallige på skolen igen. 3g havde sidste skoledag d 28.5. Uge 22 var sidste uge med 1g og 2g undervisning samt afvikling af de skriftlige årsprøver. Fra d 7.6. starter de mundtlige eksamener og mundtlige årsprøver for alle 3 årgange.

- Vi har pt 11-12 COVID positive elever og fire klasser hjemme i selvisolation. Det har store konsekvenser for skolen, idet det også rammer lærere. Vores største fokus nu er afviklingen af eksamen og vi håber, at så meget som muligt gennemføres som planlagt.

- Testcenteret på skolen med selvtest fungerer fint. Testcentret kører med testtilbud frem til sommerferien. Til at køre testcentreret og supportere testningen har vi ansat tidligere elever og det fungerer rigtigt fint.

- Dimissionen afvikles af to omgange med hhv fem og seks klasser. Studenterne må medbringe to pårørende på grund af afstandskravet. Der bliver således desværre ikke plads til jubilarer til dimissionen.

- Dagen hvor eleverne bliver studenter, huebegivenheden, kan vi tillade at den enkelte elev medbringer 8 gæster til fejring i skolegården. Alle gæster på skolen til huebegivenhed og dimission bliver tjekket for gyldigt coronapas.

- Studenterfesten, vi plejer at holde på den sidste eksamensdag, kan vi ikke afholde som vanligt med en samlet fest for hele årgangen. I stedet afholder vi på skolen middag for klasserne klassevist fordelt i adskilte lokaler i et afgrænset tidsrum.

- Elevfordelingen af kommende elever har i år været turbulent pga. situationen med børne- og undervisningsministerens lukning af STX på Dollerupvej, Aarhus Tech. Først d. 17.5. kunne der sendes information om skoletilbud til de kommende elever.

- Til næste skoleår sker der ikke fastansættelse af nye lærere, der ansættes et antal årsvikarer til at dække hold i forbindelse med orlov mm.

- Vi planlægger med at ansætte en ny uddannelsesleder efter sommerferien.

- Puljen der er blevet afsat til dækning af fagligt efterslæb har vi brugt på forskelligt vis til ekstraundervisning, tolærerordning, laboratorietræning, faglige ekskursioner ud af huset og flere andre aktiviteter.

 

4. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021. Orienteringspunkt. Bilag 1.

LE orienterer om budgetopfølgningen. Resultatet afspejler fx at skolen ikke er kompenseret for manglende brobygning, som vi blev sidste år. Modsat har der været besparelser på administration og ledelse, så budgettet forventes overholdt, men der kan komme uforudsete udsving pga. COVID situationen.

 

5. Kapacitetsfastsættelse for næste skoleår. Beslutningspunkt. Bilag 2

LE orienterer om bilaget. Bestyrelsen vedtog at melde 11 klasser ind som skolens kapacitet i skoleåret 22/23.

 

6. Bestyrelsens bidrag til årsskriftet.

Ideer til bestyrelsens bidrag til årsskriftet, som formand Henning Kærsgaard skriver:

- Gode erfaringer med KUO-elever, der trives på skolen og hvor de første bliver studenter i år

- Kapacitetsbegrænsning– igen i år

- Et år præget af COVID 19, ros til lærere og elever for at klare de mange omvæltninger

- Den virtuelle undervisning har givet et digitalt løft til alle, og været IT-kompetence udvikling på godt og ondt.

 

7. Forslag til datoer for næste skoleårs bestyrelsesmøder. Beslutningspunkt. Bilag 3.

Datoforslag næste skoleår: datoen d 2.6.22 ændres til efterfølgende torsdag d 9.6.22

Der er et ønske om, at møderne ud over indkaldelsen på mail også oprettes i Outlook.

 

8. Evt.

Stor tak til bestyrelsen for årets indsats fra skolen.

 

Med venlig hilsen

Lone Eibye Mikkelsen