Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 16.00-18.00

Tilstede: Henning Kærsgaard, Lone Eibye Mikkelsen, Ditte Nørtoft Nielsen, Claus Grambo Larsen, Gustav Braad Doktor, Kristian Thorn, Jens Hansen, Maiken Baltzer Løsmar, Bjarke Møller Madsen (referent).

Afbud: Nete Bechmann, Marc Perera Christensen, Kristian Sommer Harrits.

 

 1. Velkomst til elevrepræsentant Gustav Braad Doktor

Gustav Braad Doktor blev budt velkommen til skolens bestyrelse.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 1. Godkendelse af regnskab for 2021 og revisionsprotokol (bilag 1 og 2)

Revisor Yvonne Bager, PWC, gennemgik regnskabet og revisionsprotokollen. Hovedkonklusionen var, at det er flot regnskab med et resultat i balance og et regnskab uden anmærkninger.

Årets resultat blev på 1,37 mio. kr. og derved højere end det budgetterede. Dette skyldes først og fremmest den vakante stilling i ledelsen i de første 10 måneder af 2021, færre udgifter pga. corona og en fejl ved kontering af feriepenge hos den eksterne leverandør af lønsystemet. Fejlen vedrørende feriepengene er lovet løst.
Likviditeten faldt, hvilket hovedsageligt skyldes indbetaling af indefrosne feriepenge til staten (ca. 5 mio. kr.). Likviditeten er dog stadig fin, med en likviditetsgrad over 100, og likviditeten er styrket af årets resultat.

Bestyrelsen diskuterede, at bl.a. STUK løbende intensiverer kontrolindsatsen på mange forskellige områder, og at alle skoler kan forvente at få endnu flere kontroller i fremtiden.

Revisor roste skolen for god økonomistyring og for gode og klare processer. Benchmark-målingerne vedrørende skolens økonomi gav ikke anledning til bemærkninger i forvaltningsrevisionen.   

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

 

 1. Siden sidst på skolen - herunder orientering om den nye bestyrelses sammensætning

LE orienterede:

 • Fra centralt hold er det besluttet, at 3.g’erne også i år skal op i færre eksaminer, mens 1. og 2.g’erne har det normale antal.
 • Der tegner sig visse økonomiske usikkerheder i fremtiden, herunder en ændring og måske ensretning i taxametersystemet mellem uddannelsesretningerne, 2 % besparelserne som pt. genindføres i 2025 og øgede udgifter til el på grund af de stærkt stigende energipriser.
 • Låneomlægningen betød en rente på 0,8 %, hvilket var højere end realkreditinstituttets forventning på 0-0,2 %. Lånet er nu låst for en 5-årig periode.
 • Mange elever deltog over middag den 10. februar i en landsdækkende strejke for at gøre opmærksom på et ønske om seksualundervisning i gymnasiet. Vores skole er allerede godt i gang med arbejdet med at tilbyde seksualundervisning.
 • Alkoholkulturen blandt unge bliver et emne, der helt sikkert kommer til debat i de næste år.
 • Personalets sygefravær var også i 2021 på et meget lavt niveau.
 • Skolen er blevet Erasmus+ akkrediteret, hvilket giver mulighed for at få EU støtte til bl.a. job-shadowing og sprogskoler for i første omgang sproglærerne. Senere er det planen at tilbuddet skal udvides til andre faggrupper.
 • Skolen er i fuld gang igen efter et coronapeak i starten af året. De mange elever med corona betød en periode med meget hybrid-undervisning, med de udfordringer der ligger i det. Både elever og lærere klarede dette meget flot.
 • Forårskoncerten, med optræden af alle skolens musikelever, var en stor succes. Det var en dejlig oplevelse for alle, efter at forårskoncerterne har været aflyst i de seneste 2 år.
 • Koret har gennem besøg og genbesøg haft samarbejde og fælles koncerter med Sankt Annæ Gymnasiums kor i marts måned.
 • Skolen har i marts afholdt en temadag om Grundtvig og hans tanker, hvor eleverne på tværs af årgangene hørte oplæg, var på byløb, diskuterede Grundtvigs tanker om skolesystemet og deltog i mange forskellige og delvis elevstyrede workshops.
 • Den nye bestyrelse, der tiltræder 1. maj: Michael Svarer, Lars Klavsen, Trine Holm Thomsen, Jesper Kyndi, Claus Grambo Larsen fortsætter, Maiken Baltzer Løsmar fortsætter, Rasmus Tranegaard Andersen (nyvalgt ansat). Desuden fortsætter elevrepræsentanterne Gustav Braad Doktor og Kristian Sommer Harrits.

 1. Orientering om processen med elevfordeling og kapacitetsfastsættelse v. rektor

LE orienterede. Som det ser ud nu, er det formentligt først efter sommerferien, at skolernes kapacitet bliver udmeldt til høring. Kapaciteten kan dog ændres helt hen til slutningen af næste forår, hvilket gør det meget svært at planlægge. Der arbejdes via mange kanaler på at få tidligere afklaring af kapaciteten.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Orientering om ansøgertal (bilag 3)

LE orienterede. Skolens ansøgertal er steget til 409, hvilket er meget tilfredsstillende. Det skal dog ses i lyset af at der er to gymnasier i Aarhus, der ikke optager elever på STX i år. Det samlede antal STX-ansøgere i Aarhus forventes at være nogenlunde stabilt i de kommende år.

KUO-fordelingen kører, som ønsket af de 5 Aarhus gymnasier, der optager elever i år.
Bestyrelsen diskuterede sagen og tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Handlingsplan og årshjul for samarbejdet med vores kontaktskoler. Bilag 4.

LE orienterede. Skolen har, på baggrund af en af årets handlingsplaner, udarbejdet en handlingsplan for at få genetableret samarbejdet med kontaktskolerne efter corona. Et væsentligt initiativ er ”Undervisning i centrum”, hvor hele klasser kommer på skolen og får undervisning af vores lærere og elever. Der tilbydes undervisning i en bred vifte af fag. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 1. Globalisering på Aarhus Katedralskole – en oversigt. Bilag 5.

LE orienterede på baggrund af bilaget. Skolen har lavet en opdateret oversigt over de mange initiativer skolen har inden for området globalisering.

Bestyrelsen foreslog, at overskriften ændres til ”Globale kompetencer” og tog orienteringen til efterretning.

 1. Elevtrivselsundersøgelsen 2021 med handlingsplaner. Bilag 6.

Den centralt stillede elevtrivselsundersøgelse blev diskuteret. Resultatet af årets elevtrivselsundersøgelse er meget flot. Handlingsplanen blev gennemgået og bestyrelsen støttede handlingsplanens indhold.

 

 1. Forslag til handlingsplaner for skoleåret 22/23. Beslutningspunkt. Bilag 7

LE orienterede om forslaget til handlingsplaner for skoleåret 22/23. Der er i forslaget både fortsatte handlingsplaner og en række nye. De nye handler bl.a. om udarbejdelse af naturvidenskabsstrategi, ny strategi for teknologiforståelse og computational thinking og udarbejdelse af klimastrategi.

Bestyrelsen roste forslaget til handlingsplaner og vedtog handlingsplanerne.

 

 1. Benchmark 2020. Orienteringspunkt. Bilag 8.

LE orienterede. Bestyrelsen diskuterede, om der måske kan måles på andre parametre og tog orienteringen om økonomiske benchmark til efterretning.

 

 1. Bestyrelsens bidrag til årsskriftet og fotografering af bestyrelsen

Der ønskes et bidrag fra bestyrelsen til årsskriftet. Henning Kærsgaard påtog sig at skrive dette og modtager gerne input fra resten af bestyrelsen.

 

 1. Evt.

Intet.

 

Tiltrådt af rektor:

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 26. januar 2022

Tilstede: Henning Kærsgaard, Lone Eibye Mikkelsen, Ditte Nørtoft Nielsen, Claus Grambo Larsen, Anton Emil Meldgaard Vind, Kristian Thorn, Jens Hansen, Nete Bechmann, Marc Perera Christensen, Kristian Sommer Harrits, Maiken Baltzer Løsmar, Bjarke Møller Madsen (referent).

 

Velkomst til elevrepræsentant Kristian Harrits

Kristian Sommer Harrits blev budt velkommen til skolens bestyrelse.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. Siden sidst på skolen - herunder status på udpegning af ny bestyrelse

LE orienterede:

 • Dagligdagen på skolen er fortsat udfordret af coronasituationen og smittetallet har været stigende i længere tid. Enkelte klasser har af pædagogiske årsager været hjemsendte nogle dage som følge af mange smittede.
  Alle på skolen arbejder sammen om at få det til at fungere, og alle gør det så godt, som det er muligt under de givne omstændigheder.
 • Orienteringsmøderne var igen i år virtuelle pga. corona, hvilket gælder for alle gymnasierne i Aarhus. Orienteringsmøderne fungerede fint, men det er naturligvis ikke det samme som at have en fyldt skole. Interesserede har mulighed for at bestille tid til en rundvisning, og der er lagt en lang række videoer og andre orienteringsmaterialer på hjemmesiden.
 • Rengøringen på skolen skal i udbud og processen er i gang.
 • I 2016/17 blev der rejst spørgsmål omkring grundværdien og den tilhørende skattebetaling. Sagen blev dengang henlagt efter råd fra revisor, men er nu blevet genoptaget, da det er blevet muligt at klage over Skats ”historiske vurderinger”.
 • Der er pt gang i processen med udpegning af medlemmer til skolens bestyrelse pr. 1.5.22. Det forventes, at alle de nye medlemmer er udpeget inden næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Orientering om processen med elevfordeling og kapacitetsfastsættelse v. rektor

LE orienterede. Skolen fik ikke nogen kapacitetsbegrænsning til næste skoleår, så der kan optages 11 klasser. Ingen af gymnasierne i Aarhus har et kapacitetsloft til kommende skoleår.  KUO elevfordelingen er blevet vedtaget af regionsrådet for de 5 gymnasier, der skal optage elever i år.

Bestyrelsen diskuterede sagen, herunder de gode erfaringer og resultater, der er kommet ud af KUO elevfordelingen. Bestyrelsen tog situationen til efterretning.

 

 1. Orientering om skolens økonomiske situation efter vedtagelse af finanslov 2022. Bilag 1.

LE orienterede.  Der er ikke sket de store ændringer siden sidst på baggrund af den vedtagne finanslov. Der er dog kommet en ekstrabesparelse på 50.000 på budget 2022. En usikkerhed vedrørende budgettet er skolens elregning, der måske kommer til at stige på grund af den generelt stigende elpris.  

Bestyrelsen diskuterede sagen og tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Revideret forslag til flerårsbudgetter for perioden 2022–2024 incl. balance – og likviditetsbudgetter. Beslutningspunkt. Bilag 2.

LE orienterede. Der er nu lavet et balance- og likviditetsbudget. Skolen har på nuværende tidspunkt en fornuftig likviditet. På grund af en lavere afskrivning, som følge af længere afskrivningsperiode, viser budgettet en faldende likviditetsgrad i de kommende år. Det er et opmærksomhedspunkt fremadrettet. Årsregnskabsresultatet for 2021 kan dog få positiv betydning for likviditeten i de kommende år - i forhold til det budgetterede.

Bestyrelsen diskuterede sagen, herunder hvornår der opnås erfaringer med elevfrafald mv pga. de nye regler.

Bestyrelsen vedtog flerårsbudgettet.

 

 1. Revideret forslag til budget 2022 efter endelig vedtagelse af finansloven. Beslutningspunkt. Bilag 3.

Bestyrelsen vedtog det reviderede forslag til budget 2022.

 

 1. Lånefornyelse pr. 1.4.22 ifølge skolens finansielle strategi. Beslutningspunkt. Bilag 4.

På baggrund af bilaget blev lånfornyelsen diskuteret og bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen om, at lånene fortsat optages som 5-årige variabelt forrentede lån.

 

 1. Årsrapport om persondatasikkerhed fra skolens databeskyttelsesrådgiver.

LE orienterede. Der er endnu ikke udarbejdet en årsrapport af vores DPO.

 

 1. Bestyrelsens input til handlingsplaner for næste skoleår (handlingsplanerne skal vedtages på næste bestyrelsesmøde). Bilag 5.

På baggrund af bilaget diskuterede bestyrelsen inputs til handlingsplaner. Bestyrelsen støttede op om de punkter, der er beskrevet i bilaget. Bestyrelsen kom med følgende inputs til arbejdet med handlingsplaner for næste skoleår:

 • Stadig fokus på fastholdelse. Dette kan evt. være gennem arbejdet med klasseledelse og elevmiljø. Elevmiljøet er centralt for at hjælpe eleverne gennem svære perioder i gymnasietiden, og fællesskabet skal måske hjælpes endnu mere af skolen.
 • Det kan overvejes om kunst og kultur skal ind i handlingsplanen eller om skolen allerede har det som en central del af hverdagen.
 • Måske kan skolens standpunkter komme tydeligere ud i offentligheden - gerne i samarbejde med de andre gymnasier i lokalområdet.

 1. Næste møde er planlagt til afholdelse d. 5.4.22, men da datoen for indsendelse af årsrapporten er ændret, skal mødet afholdes inden d. 1.4.22. Det foreslås, at mødet afholdes d. 31. marts 2022 kl. 16–18 med efterfølgende middag.

Næste møde, som er det sidste for den nuværende bestyrelse, afholdes den 31. marts 2022 kl. 16-18 med efterfølgende middag i byen.

 

 1. Evt.

Ikke noget til eventuelt.

 

Tiltrådt af rektor

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. november 2021

Tilstede: Henning Kærsgaard, Lone Eibye Mikkelsen, Ditte Nørtoft Nielsen, Claus Grambo Larsen, Anton Emil Meldgaard Vind, Kristian Thorn, Jens Hansen, Bjarke Møller Madsen (referent).

Afbud: Nete Bechmann, Marc Perera Christensen, Kristian Sommer Harrits, Maiken Baltzer Løsmar.

 

 1. Velkomst til nyt medlem, Kristian Sommer Harrits, 3.a

Kristian Sommer Harrits havde meldt afbud til dagens møde.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde samt underskrift af den finansielle strategi, der blev vedtaget på sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet, og den finansielle strategi blev underskrevet.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. Siden sidst på skolen

LE orienterede:

 • Anton fortalte, at den elevstyrede og elevproducerede musical med ca. 140 deltagende elever kører for næsten fulde huse med stor succes. Der er et stort engagement hos alle de medvirkende.
 • Alle skolens aktiviteter er kommet godt i gang, og elevrådsweekenden blev afholdt på skolen.
 • Skolen har endnu engang modtaget det grønne flag for arbejdet med bæredygtighed. Det grønne flag blev hejst af rådmand Thomas Medom.
 • Eleverne har vundet en musikfestival efter en stor indsats i forbindelse med Røde Kors-indsamlingen. Festivalen afholdes på skolen engang i løbet af foråret.
 • Den traditionelle julebazar aflyses i år pga. corona. Der afholdes i stedet en julehyggeeftermiddag for alle skolens elever og lærere fredag den 3. december.
 • Der er startet en ny videnskabsklub op, hvor elever fra 4. og 6. klasse bliver undervist af nogle af skolens elever. Det har været en stor succes for både folkeskoleeleverne og de elever, der står for undervisningen.
 • Efter råd fra banken investeres ”Caroline Pedersens legat” ikke på nuværende tidspunkt i statsobligationer som vedtaget, da det ikke ville være rentabelt på grund af den lave rente og høje kursværdi.

 

 1. Status på fastsættelse af kapacitet for næste skoleår. Orientering v. rektor.

LE orienterede. Det er stadig forventningen, at skolen får 11 klasser til næste skoleår.

De 5 gymnasier i Aarhus, der optager elever næste skoleår, ønsker en KUO-fordeling for at fortsætte den positive udvikling i elevfordelingen. Dette blev dog ikke enstemmigt vedtaget i fordelingsudvalget og sagen går nu videre til regionsrådet.
Bestyrelsen diskuterede sagen og tog situationen til efterretning.

 

 1. Budgetopfølgning 3. kvartal 2021. Orienteringspunkt. Bilag 1.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

 

 1. Orientering om skolens økonomiske situation. Bilag 2.

LE orienterede om skolens økonomiske situation på baggrund af bilag 2.

De helt store faktorer er klassetallet og elevfrafald. ”Stram kapacitetsstyringen” er et centralt begreb i de nye fordelingsregler, hvilket forventes at få en betydning for skolens klassetal. De nye regler, hvor ventelister ikke længere må bruges, kan få betydning for antallet af elever i de enkelte klasser.

Disse to faktorer gør, at budgetterne for 23 og 24 er baseret på kvalificerede skøn. Der kommer i løbet af 22 erfaringer mht. elevfrafaldet efter de nye regler.

Bestyrelsen diskuterede sagen og dets konsekvenser for skolen og tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Forslag til flerårsbudgetter for perioden 2022–2024. Beslutningspunkt. Bilag 3.

LE orienterede. Bestyrelsen tog flerårsbudgettet til efterretning.

 

 1. Forslag til budget 2022. Beslutningspunkt. Bilag 4.

Bestyrelsen vedtog forslaget til budgettet 2022.

 

 1. Studieretninger og valgfagsudbud for skoleåret 2022-2023. Beslutningspunkt. Bilag 5.

LE orienterede.

Langt hovedparten af eleverne fik opfyldt deres 1. prioritet i forbindelse med studieretningsvalget, og resten fik deres 2. prioritet. De oprettede studieretninger spreder sig fint ud på alle 4 områder. Det sproglige område er gået frem i år. Fysik og kemi er gået lidt tilbage, mens bioteknologi er gået frem.

Bestyrelsen vedtog studieretnings- og valgfagsudbuddet som beskrevet i bilaget.

 

 1. Etablering af whistleblowerordning. Beslutningspunkt. Bilag 6.

LE oplyste, at samarbejdsudvalget havde tilsluttet sig de foreslåede principper til etablering af en whistleblowerordning.

Bestyrelsen diskuterede pro et contra ved en ikke-anonym ordning og vedtog herefter principperne for etablering af whistleblowerordning, og at ledelse og administration herefter etablerer ordningen.

 

 1. Næste møde afholdes d. 26.1.22 kl. 16.00 – 18.00.

 

 1. Evt.

Ikke noget til eventuelt.

 

Tiltrådt af rektor:

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde ons d. 22.sept. 2021, kl.16.00-18.00

Tilstede: Henning Kjærgaard, Lone Eibye Mikkelsen, Ditte Nørtoft Nielsen, Claus Grambo Larsen, Anton Emil Meldgaard Vind, Laura Staberg Larsen, Kristian Thorn, Jens Hansen, Maiken Baltzer Løsmar, Marc Perera Christensen, Britta Meyer Larsen (referent)

Afbud: Nete Bechman

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. Siden sidst på skolen v. rektor – herunder orientering om forslag til finanslov 2022 og indbetaling af feriepengeforpligtigelsen.

LE orienterede:

 • Skoleåret er startet godt op, både elever og lærere er glade for at være tilbage igen. Også udvalgene – i alt 17 elevbårne udvalg og 4 skoleudvalg - er startet godt op med stor tilslutning. Hertil de mange lærerstyret tilbud med fx masterclasses og studiekredse gør, at der er et meget stort tilbud til skolens elever.
 • 3g-klasserne har været på udsat studietur, herunder en klasse på Grønland med tilskud fra Rigsfællesskabspuljen.
 • Morgensamlinger og cafeer er startet op, som opstart årgangsopdelt, hvilket har været en stor succes.
 • finanslov 2022 og den politiske aftale – og et par bemærkninger: Henvisningstaxametret er afskaffet og fællesudgiftstaxameteret er reduceret. Forliget med ny elevfordeling betyder, at alle skoler skal bære udgifter i den sammenhæng, fx finansiering af IT-systemer mm, hvilket ca svarer til 5,6% af færdiggørelsestaxametret.
 • Feriepengeforpligtelsen er indbetalt jf bestyrelsens beslutning.
 • Ny beredskabsplan er udformet efter ændret beredskabsstrategi der bygger på princippet run-hid-hit. Beredskabsplanens formidlingsform er revideret.
 • Ny uddannelsesleder er ansat, og tiltræder pr 1.11.
 • Lovpligtig whistleblower ordning indføres for ansatte pr 17.12.21.

 

 1. Budgetopfølgning 2. kvartal 2021 (7 mdr.). Orienteringspunkt. Bilag 1.

LE orienterede bestyrelsen, der ikke havde bemærkninger til budgetopfølgningen.

 

 1. Orientering om de nye elevfordelingsregler fra 2023. Orienteringspunkt. Bilag 2.

LE orienterede. Reglerne omfatter udover STX, også HHX, HTX og HF. En ansøger der søger STX er garanteret STX.

Bestyrelsen diskuterer mulige konsekvenser for skolens elevsammensætning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 22/23. Beslutningspunkt. Bilag 3.

LE orienterede. Regionsrådet er i første omgang beslutningstager for fastsættelsen af kapaciteten, optag 2022.Hvis regionsrådet ønsker at nedsætte skolens indmeldte kapacitet er det Børne- og Undervisningsministeren der træffer den endelige beslutning. Ultimo september er indsendelsesfristen for skolernes kapacitetsindberetning til regionen. Behandlingen i regionsrådet sker d. 15.12.21.

Bestyrelsen besluttede at fastholde en indmelding på 11 klasser.

 

 1. Forslag til finansiel strategi for Aarhus Katedralskole. Beslutningspunkt. Bilag 4 og 4a.

LE orienterede. Ministeriet har udsendt vejledning og skabelon for skolens finansiel strategi. Der skal således laves en ny finansiel strategi. I henhold til lån overvejes fremtidig låneomlægning fra variabel til fast forrentning.

Bestyrelsen godkendte forslaget til finansiel strategi.

 

 1. Afrapportering af arbejdet med handlingsplaner for skoleåret 20/21 – orienteringspunkt. Bilag 5.

LE orienterede. Handlingsplanerne er gennemført som planlagt, dog med få afvigelser pga. COVID. Bestyrelsen roste skolens arbejde med handlingsplanerne og de fine resultater trods skoleårets usædvanlige afvikling.  

 

 1. Afrapportering af arbejdet med skolens kvalitetsplan for skoleåret 20/21. Selvevaluering og opfølgningsplan. Beslutningspunkt. Bilag 6.

LE orienterede.

Bestyrelsen godkendte afrapporteringen af kvalitetsplanen for skoleåret 20/21.

 

 1. Forslag til målsætninger i skolens kvalitetsplan for skoleåret 21/22. Beslutningspunkt. Bilag 7.

LE orienterede. Der er i henhold til tilpasninger i årets mål og handleplaner sket et par ændringer i målsætningerne i kvalitetsplanen. Fx at følge resultatet af arbejdet med fagligt løft iværksat for fortsætterholdene. Bestyrelsen vedtog kvalitetsplanen for skoleåret 21/22. 

 

 1. Orientering om nyt legat og forslag til fordelingskriterier. Beslutningspunkt. Bilag 8.

LE orienterede. Skolen har modtaget et legat med navnet ”Caroline Pedersens legat”. Legatet gør det muligt i en ca. 40-årig periode at uddele legater på 15.000 kr. til 10 dimittender årligt. Den samlede legatsum beløber sig til 4,27 mio. kr. Legat kan søges af dimittender, der vil studere det engelske sprog eller studere i engelsksprogede lande. Efter bestyrelsens indstilling ændres kravene til at tildeling af legatet udelukkende forpligter eleven til at afrapportere og dokumentere studietilknytningen til ovennævnte.

 

   12. Evt.

Marc Perera Christensen orienterer om Erhvervs Aarhus ændring af repræsentationsperioder. 

 

Næste bestyrelsesmøde er d 24.11.21.

 

Tiltrådt af rektor:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 2. juni 2021 kl. 16.30-18.30

Til stede: Nete Bechman, Henning Kjærgaard, Lone Eibye Mikkelsen, Ditte Nørtoft Nielsen, Claus Grambo Larsen, Anton Emil Meldgaard Vind, Laura Staberg Larsen, Kristian Thorn, Jens Hansen, Britta Meyer Larsen (referent)

Afbud: Marc Perera Christensen, Maiken Baltzer Løsmar

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste 3 møder

Referater blev godkendt og underskrevet.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

3. Siden sidst på skolen v LE

- Siden påske er der gradvist blevet genåbnet og siden d. 21.5. har vi været fuldtallige på skolen igen. 3g havde sidste skoledag d 28.5. Uge 22 var sidste uge med 1g og 2g undervisning samt afvikling af de skriftlige årsprøver. Fra d 7.6. starter de mundtlige eksamener og mundtlige årsprøver for alle 3 årgange.

- Vi har pt 11-12 COVID positive elever og fire klasser hjemme i selvisolation. Det har store konsekvenser for skolen, idet det også rammer lærere. Vores største fokus nu er afviklingen af eksamen og vi håber, at så meget som muligt gennemføres som planlagt.

- Testcenteret på skolen med selvtest fungerer fint. Testcentret kører med testtilbud frem til sommerferien. Til at køre testcentreret og supportere testningen har vi ansat tidligere elever og det fungerer rigtigt fint.

- Dimissionen afvikles af to omgange med hhv fem og seks klasser. Studenterne må medbringe to pårørende på grund af afstandskravet. Der bliver således desværre ikke plads til jubilarer til dimissionen.

- Dagen hvor eleverne bliver studenter, huebegivenheden, kan vi tillade at den enkelte elev medbringer 8 gæster til fejring i skolegården. Alle gæster på skolen til huebegivenhed og dimission bliver tjekket for gyldigt coronapas.

- Studenterfesten, vi plejer at holde på den sidste eksamensdag, kan vi ikke afholde som vanligt med en samlet fest for hele årgangen. I stedet afholder vi på skolen middag for klasserne klassevist fordelt i adskilte lokaler i et afgrænset tidsrum.

- Elevfordelingen af kommende elever har i år været turbulent pga. situationen med børne- og undervisningsministerens lukning af STX på Dollerupvej, Aarhus Tech. Først d. 17.5. kunne der sendes information om skoletilbud til de kommende elever.

- Til næste skoleår sker der ikke fastansættelse af nye lærere, der ansættes et antal årsvikarer til at dække hold i forbindelse med orlov mm.

- Vi planlægger med at ansætte en ny uddannelsesleder efter sommerferien.

- Puljen der er blevet afsat til dækning af fagligt efterslæb har vi brugt på forskelligt vis til ekstraundervisning, tolærerordning, laboratorietræning, faglige ekskursioner ud af huset og flere andre aktiviteter.

 

4. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021. Orienteringspunkt. Bilag 1.

LE orienterer om budgetopfølgningen. Resultatet afspejler fx at skolen ikke er kompenseret for manglende brobygning, som vi blev sidste år. Modsat har der været besparelser på administration og ledelse, så budgettet forventes overholdt, men der kan komme uforudsete udsving pga. COVID situationen.

 

5. Kapacitetsfastsættelse for næste skoleår. Beslutningspunkt. Bilag 2

LE orienterer om bilaget. Bestyrelsen vedtog at melde 11 klasser ind som skolens kapacitet i skoleåret 22/23.

 

6. Bestyrelsens bidrag til årsskriftet.

Ideer til bestyrelsens bidrag til årsskriftet, som formand Henning Kærsgaard skriver:

- Gode erfaringer med KUO-elever, der trives på skolen og hvor de første bliver studenter i år

- Kapacitetsbegrænsning– igen i år

- Et år præget af COVID 19, ros til lærere og elever for at klare de mange omvæltninger

- Den virtuelle undervisning har givet et digitalt løft til alle, og været IT-kompetence udvikling på godt og ondt.

 

7. Forslag til datoer for næste skoleårs bestyrelsesmøder. Beslutningspunkt. Bilag 3.

Datoforslag næste skoleår: datoen d 2.6.22 ændres til efterfølgende torsdag d 9.6.22

Der er et ønske om, at møderne ud over indkaldelsen på mail også oprettes i Outlook.

 

8. Evt.

Stor tak til bestyrelsen for årets indsats fra skolen.

 

Med venlig hilsen

Lone Eibye Mikkelsen