Næste generalforsamling og referat fra sidste års generalforsamling

 

Næste generalforsamling i Aarhus Katedralskoles Venner er onsdag d.6/10 kl.19.00.

Generalforsamlingen afholdes på skolen i lærerkantinen øverst i Gul Bygning, og der serveres kaffe/the og kage.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af formandsberetning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Evt. indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Vel mødt!

 

 

Referat af seneste generalforsamling i Aarhus Katedralskoles Venner den 1. oktober 2020 kl. 19:00

Generalforsamlingen foregik på Aarhus Katedralskole.

Fra bestyrelsen deltog: Christina Troelsen, Trine Klinge, Elisabeth Jepsen og Lone Eibye Mikkelsen. Desuden deltog dirigenten og et øvrigt medlem.

1. Valg af dirigent

Bjarne Falch Olesen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via Arosia. Lone blev valgt som referent. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

2. Formanden aflægger beretning

Christina Troelsen fortalte at, bestyrelsen i det forgangne år har haft fokus på at arbejde inden for de rammer og vilkår, som foreningen er givet af den omstændighed, at det ikke har været muligt at vende nedgangen i medlemstal, men at der stadig er penge til at fortsætte aktiviteterne nogle år endnu. Foreningen har fået et klarere fokus på, at det primære formål er at støtte skolens nuværende elever. Dette blev formelt vedtaget ved en vedtægtsændring af foreningens formålsparagraf på generalforsamlingen sidste år.

Med foreningens årligt tilbagevendende støtteaktiviteter, som er baseret på indtægter fra medlemskontingenter og mulighed for langsomt at tære på formuen, støtter Venneforeningen op om skolens værdier om at fremme et kreativt miljø på skolen og skabe åbenhed og udadvendthed mod verden – og glæder dermed hvert år nogle af skolens nuværende elever med legater, præmier og mulighed for økonomisk støtte til studieture.

Heldigvis er der stadig gode kræfter, der gerne vil bidrage til det arbejde i foreningen. Sidste år kom der således tre nye bestyrelsesmedlemmer til. En stor tak til dem.

I begyndelsen af året uddelte bestyrelsen Kulturlegatet, som er en støtte til ekstraordinære aktiviteter på 2.g’ernes studieture, mod at eleverne til gengæld bidrager med rejsebeskrivelser til medlemsbladet Arosia. Vi modtog 5 ansøgninger til Kulturlegatet og behandlede dem efter de vedtagne retningslinjer om, at der skal være en klar faglig vinkling af aktiviteterne.

Det blev besluttet, at den kreative konkurrence i tekst og billeder i år skulle have emnet ”STEDET” og bestyrelsesmedlemmerne Anne Kjær Hansen og Søren Korshøj påtog sig vanen tro opgaven med at gennemføre konkurrencen. Begge dele, både Kulturlegatet og den kreative konkurrence, blev behandlet på et bestyrelsesmøde i starten af februar, hvor ingen kunne have forudset, at corona-pandemien kort tid efter ville vende op og ned på verden som vi kendte den. Skolens elever blev sendt hjem, der blev etableret virtuel nødundervisning, og foråret og afslutningen på skoleåret blev – især for 3. g’erne – noget helt andet end det nogensinde før har været. Men heldigvis nåede 2.g’erne at komme afsted på deres studieture, og har efterfølgende indsendt rejsebeskrivelser til Arosia. Det lykkedes dog ikke alle at gøre brug af deres kulturlegat, som efterfølgende er tilbagebetalt. Den kreative konkurrence blev også afviklet, dog med lidt forsinkelse. Der indkom i alt 11 tekster til skrivekonkurrencen og 5 billeder til kunstkonkurrencen – et yderst flot resultat! Bestyrelsen udvalgte vinderne af 1., 2. og 3.-pladsen i begge konkurrencer.

I denne mærkelige tid, hvor verden og vores hverdag kan forandre sig på kort tid, og hvor det er blevet vanskelligere at planlægge ud i fremtiden, er det, som om der er et endnu større behov for kontinuitet og aktiviteter, der fortsætter, som de plejer – og det gør Venneforeningen.

Christina Troelsen takkede alle medlemmer af bestyrelsen for indsatsen i det forgangne år og for samarbejdet samt sendte en tak til skolen for at stå for rammerne og ikke mindst for at have styr på økonomien.

Formanden takkede også Peter Kennebo for opsætningen af Arosia. Peter har løftet arven efter Arne Frier og udarbejdet endnu et smukt blad. Og sidst, men ikke mindst, takkede formanden Bjarne Falch for endnu en gang at have påtaget sig rollen som dirigent ved generalforsamlingen.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

Lone Eibye Mikkelsen fremlagde det reviderede regnskab, der er optrykt i Arosia. Foreningen har faldende indtægter, men omkostningerne har kunnet holdes nede, og resultatet er blevet et lille overskud.

I lyset af at foreningens medlemstal stadig daler, er der budgetteret med et underskud på næste års budget.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 200 i 2020. Generalforsamlingen vedtog forslaget.

5. Evt. indkomne forslag fra medlemmerne

Der var indkommet et forslag fra Bjarne Falch Olesen: ”Aarhusianersamfundet udgår som del af foreningens navn som følge af sidste års ændring af foreningens vedtægter”. Bjarne Flach Olesen argumenterede for forslaget ud fra de ændringer i vedtægterne, der blev gennemført sidste år, mens blandt andet formanden sagde, at foreningen stadig er for tidligere elever og at navnet af historiske årsager bør bibeholdes. Forslaget blev ikke vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dan Enok Sørensen, Søren Korshøj og Anne Kjær Hansen genopstillede og blev valgt ved fredsvalg.

7. Valg af revisor

Den nuværende revisor, revisonsfirmaet Peter Mohr, blev genvalgt.

8. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger under eventuelt. Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden. Lone Eibye Mikkelsen takkede dirigenten.

Referent: Lone Eibye Mikkelsen

Vedtægter

Vil du se Aarhus Katedralskoles Venners vedtægter?

Så klik her